Những câu hỏi liên quan
Trương Quỳnh Trang

Một tải ba pha gồm 6 bóng đèn huỳnh quang 220 V 36 W và 3 điện trở 380 V - 0,5 kW được đấu vào mạch ba pha bốn dây 380/220 V.

Hãy vẽ sơ đồ đấu các đèn và điện trở sao cho các đèn và điện trở làm việc định mức và công suất các pha bằng nhau.

Hà Việt Chương
11 tháng 2 2018 lúc 17:33

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

Hà Việt Chương
24 tháng 11 2019 lúc 12:00

Sơ đồ cách nối dây của mạch điện ba pha trên:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Hà Việt Chương
20 tháng 7 2017 lúc 14:20

      * Tải số 1 nối dây hình sao

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

      * Tải số 2:

         - Trường hợp nối hình sao:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

         - Trường hợp nối hình tam giác:

      Up = Ud = 380 V.

         + Dòng điện pha của tải:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

         + Dòng điện dây của tải:

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Giải thích 220 V là điện áp gì? 380 V là điện áp gì?

Hà Việt Chương
9 tháng 2 2017 lúc 13:57

Điện áp 220 V là điện áp pha.

 Điện áp 380 V là điện áp dây.

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Xác định cách nối dây của mỗi pha tải (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối dây như vậy?

Hà Việt Chương
3 tháng 9 2019 lúc 15:03

Tải thứ nhất nối hình sao có dây trung tính để Ud = √3 Up → Up = 220 V là điện áp định mức của các bóng đèn trong tải.

Tải thứ hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác. Vì điện áp định mức của tải là 380 = Ud mà Up ⇐ Ud nên có thể nối theo cả hai cách.

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?

A. Up = 380V

B. Up = 658,2V

C. Up = 219,4V

D. Up = 220V

Hà Việt Chương
7 tháng 4 2019 lúc 14:00

Đáp án A

Up = 380V

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Hà Việt Chương
8 tháng 11 2017 lúc 14:34

  Tải nối tam giác → Id = √3 Ip, Ud = Up = 380 V.

   → Ip = 1/√3 Id = 41,2 A.

   Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω.

Bình luận (0)
Maximilian
7 tháng 5 lúc 23:08

Măc nối tiếp hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao.

   
Bình luận (1)
Đạt Hoàng Tấn
7 tháng 5 lúc 23:13

Măc nối tiếp 3 bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN