Những câu hỏi liên quan
Trương Quỳnh Trang

b) Gia đình em có 4 người, sống ở nông thôn, lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1kg.

    Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

    Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm.

Hà Việt Chương
14 tháng 3 2018 lúc 12:49

 Số thóc đem bán = 5 – 1,5 = 3,5 (tấn) = 3.500 (kg).

   → Số tiền bán thóc là: 3.500 * 2.000 = 7.000.000 (đồng).

   Tổng thu nhập của gia đình em trong một năm là:

   T = tiền bán thóc + tiền bán sản phẩm khác

      = 7.000.000 + 1.000.000 = 8.000.000 đồng.

Bình luận (0)

Peter prefer (not go) not to go by car because it is more expensive

 
Bình luận (1)
Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tính số tiền bán được ngoài chợ?

A. 700.000 đồng

B. 7.000.000 đồng

C. 3.500.000 đồng

D. 350.000.000 đồng

Hà Việt Chương
15 tháng 1 2018 lúc 15:29

Đáp án: B

Giải thích: Số thóc đem ra chợ bán là: 5 – 1,5 = 3, 5(tấn)

3,5 tấn = 3.500 kg

Số tiền bán được ngoài chợ là: 3.500 × 2.000 = 7.000.000 đồng

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tính số thóc đem ra chợ bán?

A. 350kg

B. 3,5 tấn

C. 6,5 tấn

D. 5000kg

Hà Việt Chương
21 tháng 8 2018 lúc 4:06

Đáp án: B

Giải thích: Số thóc đem ra chợ bán là: 5 – 1,5 = 3, 5(tấn)

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

A. 500000 đồng

B. 5000000 đồng

C. 600000 đồng

D. 6000000 đồng

Hà Việt Chương
20 tháng 2 2018 lúc 17:42

Đáp án B

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

A. 500.000 đồng

B. 5.000.000 đồng

C. 600.000 đồng

D. 6.000.000 đồng

Hà Việt Chương
31 tháng 1 2018 lúc 1:55

Đáp án: B

Giải thích: 2 tấn = 2.000 kg

Số tiền bán thóc thu được là: 2.000 × 2.000 = 4.000.000 đồng

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

4.000.000 + 1.000.000 = 5.000.000 đồng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN