Những câu hỏi liên quan

Câu 1: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do 

  t:=t+a[i];

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

Câu 2: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,x,dem,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

write('Nhap x='); readln(x);

kt:=0;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

if a[i]=x then 

begin

kt:=1;

write(i:4);

inc(dem);

end;

if kt=0 then writeln('Khong co ',x,' trong day');

writeln(x,' xuat hien ',dem,' lan trong day');

readln;

end.

Bình luận (0)

Bài 1: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 2<>0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Bài 2: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do

  if a[i] mod 2=0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Bài 3: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 2<>0 then t:=t+a[i];

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
3 tháng 4 2019 lúc 19:19

1.

Program Tim_Max; 
Var A:Array[1..255] of Integer; 
i, n, Max: Integer; 
Begin 
Write('Nhap n: '); Readln(n); 
For i := 1 to n do 
Begin 
Write('Nhap phan tu A[',i,'] = '); Readln(A[i]); 
End; 
Max := A[1]; 
For i := 2 to n do if A[i]>Max then Max := A[i]; 
Write('Phan tu lon nhat la :',Max); 
Readln 
End.

2.

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
N,i,j,Tam:Integer;
Begin
{Nhập mảng}
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
{Sắp xếp}
For i:=1 To N-1 Do
For j:=i+1 To N Do
If A[i]>A[j] Then
Begin
Tam:=A[i]; A[i]:=A[j]; A[j]:=Tam;
End;
{In kết quả ra màn hình}
Writeln('Ket qua sau khi sap xep:');
For i:=1 To N Do Write(A[i]:5);
Readln;
End.

3.

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
N,i,x:Integer;

Function TimKiem(x, N: Integer; A:Mang):Integer;
Var i:Integer;
Begin
I:=1;
While (I <= N) and (X<>A[I]) do I:=I+1; {{{{tại sao lại phải làm như bước này, tại sao lại lấy i đi so sánh với N}}}}
If I <= N Then Timkiem:=I Else Timkiem:=0;
End;

Begin
{Nhập mảng}
Write(‘Nhap N=’); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write(‘A[‘,i,’]=’); Readln(A[i]);
End;
Write(‘Nhap X=’); Readln(x);
{Kết quả tìm kiếm}
If TimKiem(X,N,A)<>0 Then 
Writeln(‘Vi tri cua X trong mang la:’, TimKiem(X,N,A))
Else Writeln(‘X khong co trong mang.’);
Readln;
End.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
3 tháng 4 2019 lúc 19:21

câu 1 tham khảo cái này nhé

Uses Crt;

Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;

Var A:Mang;

    N,i,Max:Integer;

Begin

    Write('Nhap N='); Readln(N);

    For i:=1 To N Do

        Begin

            Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);

        End;

    Max:=A[1];

    For i:=2 To N Do

    If Max<A[i] Then Max:=A[i];

    Writeln('Phan tu lon nhat cua mang:', Max);

    Readln;

End.

Bình luận (0)
Pascal
10 tháng 4 lúc 18:25

Program HOC24;

var d,i,n: integer;

a: array[1..1000] of integer;

t: longint;

function nt(x: longint): boolean;

var j: longint;

begin

nt:=true;

if (x=2) or (x=3) then exit;

nt:=false;

if (x=1) or (x mod 2=0) or (x mod 3=0) then exit;

j:=5;

while j<=trunc(sqrt(x)) do

begin

if (x mod j=0) or (x mod (j+2)=0) then exit;

j:=j+6;

end;

nt:=true;

end;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

d:=0; t:=0;

for i:=1 to n do

if nt(a[i]) then

begin

d:=d+1;

t:=t+a[i];

end;

writeln('Co ',d,' so nguyen to trong day');

write('Tong cac so nguyen to trong day la: ',t);

readln

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var a:array[1..1000]of integer;

i,n,dem,t,j,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

t:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i]>1 then 

begin

kt:=0;

for j:=2 to a[i]-1 do 

 if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then

begin

inc(dem);

t:=t+a[i];

end;

end;

writeln('So luong so nguyen to la: ',dem);

writeln('Tong cac so nguyen to la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Duy

1.viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên gồm n phần tử. Tính tổng là các số chẵn và in các phần tử đó lên màn hình. 2.Viết chương trình nhập vào mã số nguyên n phần tử. Tính tích các phần tử trong mảng và in các phần tử của mảng là số trong mảng lên màn hình. 3. Viết chương trình nhập vào mã số nguyên n phân tử. Đếm xem phần mảng có bao nhiêu phần tử lớn hơn 0. Tính và thông báo lên màn hình tổng bình phương các số lẻ.Tìm và thông báo lên màn hình giá trị lớn nhất có trong mảng. 4. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên A,B a) Tính rồi thông báo lên màn hình các ước số của A,B b) Tìm rồi thông báo lên màn hình các ước số chung của A và B. 5.Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên ban đầu, nhập vào công sai. Thông báo lên màn hình kết quả của cấp số cộng thứ N n số với n số nguyên được nhập vào màn hình. 6.Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên tố đầu tiên trong khoảng N với N là số nguyên nhập vào từ bàn phím. 7. Viết chương trình in lên màn hình một số hoàn thiện nhở hơn N với N là số nguyên nhập vào từ bàn phím. 8. Viết chương trình nhập vào số lượng học sinh và số môn học của mỗi học sinh. Tính và biểu thị lên điểm trung bình của từng học sinh Giúp tớ với ạ Giúp được câu nào thì giúp ạ Nhất là mấy câu cuối cuối ý ạ Rất mong sự giúp đỡ từ mọi người!!!

Bùi Anh Tuấn
27 tháng 4 lúc 19:53

 tách ra từng câu hỏi đi bro

Bình luận (0)

Câu 1: 

uses crt;

var a:array[1..200]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do 

 if a[i] mod 2=0 then t:=t+a[i];

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

2:

uses crt;

var a:array[1..200]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=1;

for i:=1 to n do 

  t:=t*a[i];

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,dem,k:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

write('Nhap k='); readln(k);

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i]=k then inc(dem);

writeln('Trong day co ',dem,' phan tu co gia tri bang ',k);

readln;

end.

Bình luận (1)

Câu 1: 

uses crt;

var a:array[1..100]of real;

i,n:integer;

t:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 2=0 then t:=t+a[i];

writeln(t:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)

Câu 2: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

t:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=1;

for i:=1 to n do 

  t:=t*a[i];

writeln(t:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Cảnh Hùng

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

In ra màn hình có bao nhiêu giá trị là số chẵn.

Đỗ Ngọc Trinh
6 tháng 9 2017 lúc 14:03

Bình luận (0)
Nguyễn Cảnh Hùng

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

In ra màn hình có bao nhiêu giá trị là số lẻ.

Đỗ Ngọc Trinh
1 tháng 6 2018 lúc 10:29

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN