Những câu hỏi liên quan
Duy Ank
Hôm kia lúc 21:53

Câu 1:

a) Độ rượu: \(\dfrac{120}{480+120}\cdot100=20^o\)

b) Bari không tác dụng với rượu etylic

PTHH: \(Ba+2H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2+H_2\uparrow\)

Bình luận (1)
Dung Nguyễn

***CẦN GẤP Ạ ! ! ! MAI MÌNH NỘP RỒI.

 HÓA HỌC 9: LUYỆN TẬP VỀ GLUCOZƠ

Bài 1: Hãy viết các PTHH để điều chế PE và Brombenzen từ Glucozơ

Bài 2: Cho biết A, B, C là 3 hợp chất hữu cơ. Trong đó:

- Chất A, B, C đều tác dụng với Na, B tác dụng với Na theo tỉ lệ số mol 1:2

- Chỉ có chất A làm cho đá vôi sủi bọt.

Hỏi A, B, C là chất nào trong 3 chất: C2H6O2, C2H6O, C2H4O2. Viết CTCT mỗi chất và viết các PTHH xảy ra.

Bài 3: a. Cho một lượng dung dịch Glucozo 2M lên men rượu thì thu được 6,9 gam rượu Etylic. Tính thể tích dung dịch Glucozo đã dùng. Biết H= 75%

b. Đem 225gam dung dịch Glucozo 20% thực hiện phản ứng tráng gương, sau 1 thời gian thu được 21,6gam kết tủa trắng bạc. Tính hiệu suất phản ứng tráng gương, thu được mấy gam Axit Gluconic?

Bài 4: Đem V ml dung dịch Glucozo 2,5M lên men rượu thì điều chế được 13,8gam rượu Etylic với hiệu suất 75%.

a. Tính giá trị V? Nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng? ( cho khối lượng men rượu không đáng kể), khối lượng riêng dung dịch Glucozo là 1,2g/ml.

b. Chưng cất hỗn hợp sau phản ứng thu được rượu mấy độ?

Bài 5: Hỗn hợp A gồm Axit Axetic và một đồng đẳng của nó. Đem 12,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng hết với CaCO3 thì thu được 2,24 lít khí ( ĐKTC) và hỗn hợp muối B

a. Tính khối lượng muối B.

b. Tìm CTCT của Axit đồng đẳng biết rằng trong số mol Axit Axetic chiếm 75% hỗn hợp A.

GIẢI CHI TIẾT DÙNG MÌNH RỒI MÌNH ĐÚNG CHO NHA, THANKS NHIỀU ! ! !

BÀI NÀO LÀM ĐƯỢC THÌ GIÚP MÌNH VỚI ! ! !

Đỗ Phương Uyên
1 tháng 4 2016 lúc 21:15

batngo

Bình luận (0)
Chu Văn Long
10 tháng 4 2016 lúc 15:20

oho

Bình luận (0)
traitimtrongvang
22 tháng 4 lúc 19:09

Bài 2 : 

a) Natri tan dần, xuất hiện khí không màu không mùi thoát ra :

\(2Na + 2C_2H_5OH \to 2C_2H_5ONa + H_2\)

b) CaCO3 tan dần, xuất hiện khí không màu không mùi thoát ra : 

\(CaCO_3 + 2CH_3COOH \to (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O\)

Bình luận (0)
Thanh Tùng DZ
17 tháng 3 2020 lúc 15:13

câu 4 :

Gọi số mol Fe và Zn lần lượt là a,b

\(\Rightarrow56a+65b=17,7\)

PTHH : Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

             a                                      a

             Zn + CuSO4 -> ZnSO4 + Cu

             b                                        b

\(\Rightarrow n_{Cu}=a+b\)

 sau phản ứng thu được chất rắn chính là Cu có khối lượng 19,2g

\(\Rightarrow\)64 ( a + b ) = 19,2 \(\Rightarrow a+b=0,3\)

Ta có : \(\hept{\begin{cases}56a+65b=17,7\\a+b=0,3\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=0,2\\b=0,1\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=0,2.56=11,2g\)\(\Rightarrow\%m_{Fe}=\frac{11,2}{17,7}.100\approx63,28\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Zn}\approx36,72\%\)

Bình luận (0)
Thanh Tùng DZ
17 tháng 3 2020 lúc 15:26

câu 5 :

A là Na 

tính chất cơ bản : Na là kim loại mạnh

+ T/d vs phi kim : 4Na + O2 -> 2Na2O

2Na + Cl2 -> 2NaCl

+ T/d với dd axit : 2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2

+ t/d với Nước : 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

+ t/d với dd muối ( Na sẽ t/d với nước trc ) : 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2

Bình luận (0)
Thanh Tùng DZ
17 tháng 3 2020 lúc 15:39

câu 6 :

2Al + 2H2O + 2NAOH -> 3H2 + 2NaAlO2

NaAlO2 + CO2 + 2H2O -> Al(OH)3 + NaHCO3

Al(OH)3 + HCl -> AlCl3 + 3H2O ( cái này đang phân vân )

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hải
8 tháng 5 2019 lúc 20:16

a)

2C2H5OH+ 2Na=× 2C2H5ONa + H2

2CH3COOH + 2Na=× 2CH3COONa + H2

b)

C2H4 + Br2=× C2H4Br2

Fe, t

C6H6 + Br2 = × C6H5Br+ HBr

c)

2CH3COOH+ Na2CO3=× 2CH3COONa+H2O+CO2

Bình luận (0)
Maximilian
8 tháng 5 2019 lúc 20:25

a) Na

C2H5OH + Na --> C2H5ONa + 1/2H2

CH3COOH + Na --> CH3COONa + 1/2H2

b) Br2

C2H4 + Br2 --> C2H4Br2

C6H6 + Br2 -Fe,to-> C6H5Br + HBr

c) Na2CO3

2CH3COOH + Na2CO3 --> 2CH3COONa + CO2 + H2O

Bình luận (0)
vo danh
8 tháng 5 2019 lúc 21:31

a/

2C2H5OH+ 2Na\(\rightarrow\) 2C2H5ONa+ H2\(\uparrow\)

2CH3COOH+ 2Na\(\rightarrow\) 2CH3COONa+ H2\(\uparrow\)

b/

C2H4+ Br2\(\rightarrow\) C2H4Br2

c/

Na2CO3+ 2CH3COOH\(\rightarrow\) 2CH3COONa+ CO2\(\uparrow\)+ H2O

Bình luận (0)
Maximilian
22 tháng 4 2019 lúc 6:17

nNaOH= 0.1*0.2=0.02 mol

CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O

=> nCH3COOH= 0.02 mol

mCH3COOH= 1.2g

nH2= 0.336/22.4=0.015 mol

CH3COOH + Na --> CH3COONa + 1/2H2 (1)

C2H5OH + Na --> C2H5ONa + 1/2 H2

nH2(1)= 0.01 mol

nH2(2)= 0.015-0.01=0.005 mol

=> nC2H5OH= 0.01 mol

mC2H5OH= 0.46g

mX= mCH3COOH + mC2H5OH= 1.12+0.46=1.58g

Bình luận (0)
Duy Ank
Hôm kia lúc 22:20

a) PTHH: \(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\uparrow\)

b) Ta có: \(n_{Na}=\dfrac{2,3}{23}=0,1\left(mol\right)=n_{NaOH}\) \(\Rightarrow m_{NaOH}=0,1\cdot40=4\left(g\right)\)

c) PTHH: \(H_2+CuO\xrightarrow[]{t^o}Cu+H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2}=0,05\left(mol\right)\\n_{CuO}=\dfrac{10}{80}=0,125\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) CuO còn dư, Hidro p/ứ hết

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Cu}=0,05\left(mol\right)\\n_{CuO\left(dư\right)}=0,075\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m_{rắn}=m_{Cu}+m_{CuO}=9,2\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN