violet

Những câu hỏi liên quan
Minh Nguyệt
17 tháng 1 lúc 14:37

Câu 1:

PTBD: biểu cảm, nghị luận (?)

Câu 2:

''đầy đủ, trong trẻo, đẹp đẽ sáng sủa và sang giàu''

Câu 3:

Tác giả cảm thấy tự hào, biết ơn và may mắn khi được nói tiếng Việt. Tác giả đã ''chịu ơn rất nhiều đối với quê hương ông bà''  cho thấy niềm tự hào to lớn của tác giả đối với ''thứ tiếng nói đậm đà'' đó

Bình luận (0)
Mai Trọng Gia Long
6 tháng 10 2020 lúc 18:48

mik chỉ có môn toán thôi

Bình luận (0)
Thủy Nguyễn
7 tháng 10 2020 lúc 12:32

Cũng đc nha bạn

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

An và Bình cùng tham gia kì thi THPT QG năm 2018, ngoài thi ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh bắt buộc thì An và Bình đều đăng kí thi thêm đúng hai môn tự chọn khác trong ba môn Vật lí, Hóa học và Sinh học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại Học. Mỗi môn tự chọn trắc nghiệm có 8 mã đề thi khác nhau, mã đề thi của các môn khác nhau là khác nhau. Tìm xác suất để An và Bình có chung đúng một môn thi tự chọn và chung một mã đề.

A.  1 9

B.  1 10

C.  1 12

D.  1 24

Cao Minh Tâm
13 tháng 7 2019 lúc 18:02

Đáp án là C

Bình luận (0)
Bò Vinamilk 3 không (Hộ...
31 tháng 7 2019 lúc 11:05

Nè bạn https://dethi.violet.vn/category/lop-5-99734.html

Nhiều lắm đó!!!

Hội con 🐄 chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
Vĩ Nguyễn Phan
13 tháng 5 2018 lúc 19:49

lop may

Bình luận (0)
Vĩ Nguyễn Phan
13 tháng 5 2018 lúc 19:50

bạn ở huyện nào?

Bình luận (0)
Cinderella
13 tháng 5 2018 lúc 19:51

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently (1.0 point)
1. a. some b. rode c. come d. month
2. a. judo b. hope c. post d. one
3. a. school b. chess c. teaching d. chalk
4. a. physics b. history c. excited d. music
5. a. healthy b. history c. vocabulary d. my

II. Odd one out (1.0 point)
1. a. compass b. textbook c. calculator d. judo
2. a. English b. play c. science d. history
3. a. have b. share c. with d. study
4. a. classmate b. remember c. knock d. help
5. a. uniform b. post office c. library d. classroom

III. Choose the best answer A, B, C or D to complete the entences below (3.0 points)
1. Listen! Someone_____- at the door.
a. are knocking b. is knocking c. knock d. knocks
2. ________. I forgot my calculator.
a. Oh dear b. I see c. You’ll see d. That’s OK
3. I’m excited ________- our first day at school.
a. in b. with c. about d. for
4. Let’s ______- our school uniform and go to school.
a. take off b. wear on c. put off d. put on
5. Get up, Tom. We _______- to school, today.
a. are going back b. going back c. go to back d. are going to back
6. I meet my friend _____- my way to school
a. in b. on c. at d. ___
7. Do you _____- your things with your classmates?
a. share b. help c. put on d. wear
8. My school is ______- by mountains and green fields.
a. surrounding b. surround c. surrounded d. surrounds
9. How do you get to school every day? – ___________
a. By bike b. On foot c. I walk to school d. all are correct
10. I _____- my homework with my friends.
a. Play b. have c. do d. all are correct
11. Students live and study in a ___________- school. They only go home at weekends.
a. Boarding b. international c. creative d. small
12. _______- does Mai usually cook dinner? – At five pm.
a. What b. When c. What time d. Why
13. They are healthy because they ______- every day.
a. Play chess b. do judo c. study vocabulary d. play music
14. Do you keep quiet when your teacher is talking? – ___________
a. Yes, I do b. Yes, we do c. Yes, I am d. a & b are correct
15. Hoang ____- in a small house in the center of the city.
a. Live b. lives c. don’t live d. a & c are correct

IV. Read the conversation and answer the questions. (2,5 points)

Mr Green: Hey, Tom. How’s your first week at the new school?
Tom: Well, it’s great. But I was a bit nervous at first.
Mr Green: Why were you nervous?
Tom:The teachers are all new to me, most of my classmates are new too.
Mr Green:Are they friendly to you?
Tom: Ah, yeah. They are all nice to me.
Mr Green:What subjects did you have today?
Tom: Well, we had maths, geography and computer studies, my favourite subject.
Mr Green:Oh, good. So everything is going well at school?
Tom:Right. I had a good first day. And …Dad, can I join the judo club at schoo? I to do judo.

Mr Green: Yeah, OK, if you . But don’t forget to do your homework.
Tom: I won’t . Thanks, Dad.

1. Why was Tom nervous at first?
……………………………………………………………………………………………
2. What are Tom’s teachers and friends ?
…………………………………………………………………………………………
3. What is his favourite subject?
…………………………………………………………………………………………
4. What club does he want to join?
…………………………………………………………………………………………
5. Is Tom having a nice first week at his new school?
…………………………………………………………………………………………

V. Using the words and phrase complete the passage. (2,5 points)
My name/ Quan. I/ eleven/ years old. I/ a student. I/ grade 6. I/ Nguyen Du secondary school. It/Bui Thi Xuan Street/ Dalat City /Lam Dong province. It / over 2,700 students. It / big buildings / two big playgrounds. We / only go / school/ half a day/ morning / or / afternoon. School/ we / learn / about 14 subjects. We / wear / uniform / school / everyday.
I / / English / maths / best. At break time, I / play games / chat/ friends. I / my homework/ watch TV/ after school.

——————-The end——————-

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014- 2015

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6  (thí điểm)

QuestionAnswer keyPoint
I

(1,0 point)

1- b      2d        3a        4c        5d0,2 for each correct answer
II

(1,0 points)

1- d      2b        3c        4a        5a0,2 for each correct answer
III

(3,0 points)

1b        2a        3c        4d        5a        6b        7a        8c

9d        10c      11a      12c      13b      14d      15b

 

0,2 for each correct answer

 

IV

(2,5 points)

1. Because the teachers and most of his classmates are new.

2. They are all nice/ friendly to him.

3. His favourite subject is computer studies.

4. He wants to join the judo club.

5. Yes, he is.

0,5 for each correct answer

 

V

(2,5 points)

My name is Quan (0,1). I am eleven years old (0,1). I am a student (0,1). I am in grade 6 (in sixth grade) (0,2). I go to Nguyen Du secondary school (0,2) . It’s on Bui Thi Xuan Street in  Dalat City, Lam Dong province (0,2). It has over 2,700 students (0,2). It has big buildings and two big playgrounds (0,2). We only go to school half a day in the morning or in the afternoon (0,2).  At School we learn  about 14 subjects (0,2). We wear  uniform at school everyday(0,2).

I    English and maths  best (0,2). At break time, I  play games or chat with my friends (0,2). I  do my homework and watch TV after school(0,2).

Bình luận (0)

cảm ơn cô

cj em đang cần cái này

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

An và Bình cùng tham gia kỳ thi THPTQG năm 2018, ngoài thi ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh bắt buộc thì An và Bình đều đăng ký thi thêm đúng hai môn tự chọn khác trong ba môn Vật lý, Hóa học và Sinh học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại học. Mỗi môn tự chọn trắc nghiệm có 8 mã đề thi khác nhau, mã đề thi của các môn khác nhau là khác nhau. Tìm xác suất để An và Bình có chung đúng một môn thi tự chọn và chung một mã đề?

A.  1 9

B.  1 10

C.  1 12

D.  1 24

Cao Minh Tâm
14 tháng 12 2019 lúc 4:47

Đáp án C

Không gian mu là cách chọn môn tự chọn và số mã đề thi th nhận được của An và Bình.

   An có C 3 2  cách chọn hai môn tự chọn, có C 8 1 . C 8 1  mã đề thi cỏ thể nhận cho 2 môn tự chọn của An.

  Bình giống An. Nên số phần tử ca không gian mu là n Ω = C 3 2 . C 8 1 . C 8 1 =36864. 

Gọi X là biến cổ “ An và Bình có chung đúng một môn thi tự chọn và chung một đề”

Số cách chọn môn thi tự chọn ca An Bình là C 3 1 . 2 ! = 6 . 

Trong mồi cặp đđề cùa An và Bình giống nhau khi An và Bình cùng mã đề ca môn chung, với mi cặp cách nhận mã đề cua An và Bình là  C 3 2 . C 8 1 . C 8 1 = 512

Do đó, số kết quả thuận lợi của biến cố X là n X = 6 . 512 = 3072 . 

Vây xác suât cân tính là P = n X n Ω = 3072 36864 = 1 12 .

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Mai Thảo
7 tháng 5 2016 lúc 19:52

Khi nào bn thi? Thứ ba tuần sau mk mới thi nếu bn thi sau thứ ba mk mới có đề cho bn mượn được

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Mai Thảo
7 tháng 5 2016 lúc 20:02

Vậy mk ko giúp được rủi sory nha

Bình luận (0)
Trần Ngọc Ánh
7 tháng 5 2016 lúc 20:03

Viết câu trả lời dài khoảng 30 câu về : Bạn thích môn thể thao nào? Vì sao?( Trong đề thi, câu hỏi sẽ viết bằng tiếng anh!)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
17 tháng 1 lúc 8:39

undefined

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Hai bạn Hùng và Vương cùng tham gia một kỳ thi thử trong đó có hai môn thi trắc nghiệm là Toán và Tiếng Anh. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong hai môn Toán và Tiếng Anh thì hai bạn Hùng và Vương có chung đúng một mã đề thi.

A.  5 36

B.  5 9

C.  5 72

D.  5 18

Cao Minh Tâm
20 tháng 9 2018 lúc 12:17

Đáp án D

Không gian mẫu là: Ω   =   6 4  

TH1: Môn Toán trùng mã đề thi môn Tiếng Anh không trùng có:

Bạn Hùng chọn 1 mã toán có 6 cách và 6 cách chọn mã môn Tiếng Anh khi đó Vương có 1 cách là phải giống Hùng mã Toán và 5 cách chọn mã Tiếng Anh có 6.1.6.5 = 180 cách.

TH2: Môn Tiếng Anh trùng mã đề thi môn Toán không trùng có: 6.1.6.5 = 180 cách.

Vậy  P   =   180 + 180 6 4   =   5 18

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN