Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 5 lúc 23:26

a: \(\dfrac{5^5}{5^x}=5^{18}\)

=>5-x=18

hay x=-13

b: \(\dfrac{2^{4-x}}{16^5}=32^6\)

\(\Leftrightarrow2^{4-x}=\left(2^5\right)^6\cdot\left(2^4\right)^5=2^{30+20}=2^{50}\)

=>4-x=50

hay x=-46

c: \(\dfrac{2^{2x-3}}{4^{10}}=8^3\cdot16^5\)

\(\Leftrightarrow2^{2x-3}=2^9\cdot2^{20}\cdot2^{20}=2^{49}\)

=>2x-3=49

=>2x=52

hay x=26

d: \(\dfrac{2^3}{2^x}=4^5\)

\(\Leftrightarrow2^{3-x}=2^{10}\)

=>3-x=10

hay x=-7

e: \(9\cdot5^x=6\cdot5^6+3\cdot5^6\)

\(\Leftrightarrow9\cdot5^x=9\cdot5^6\)

\(\Leftrightarrow5^x=5^6\)

hay x=6

f: \(7\cdot2^x=2^9+5\cdot2^8\)

\(\Leftrightarrow2^x\cdot7=2^8\cdot7\)

\(\Leftrightarrow2^x=2^8\)

hay x=8

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Quý
19 tháng 9 2015 lúc 18:57

\(27^{11}=3^{33};81^8=3^{32}\)

\(27^{11}>81^8\)

\(5^{23}=5.5^{22}

Bình luận (0)
Nguyễn Linh Chi
5 tháng 7 2019 lúc 10:53

Bạn tham khảo câu a, b ở link này nhé!

Câu hỏi của Trần Thị Thu Hương - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Bình luận (0)
Xyz
5 tháng 7 2019 lúc 10:54

a) Ta có : 523 = 522.5

Vì 5 < 6 => 522.5 < 522.6

             => 523 < 522 . 6

b) Ta có : 216 = 213 . 23 = 213 . 8

Vì 7 < 8 => 213.7 < 213.8

             => 7.213 < 216

Bình luận (0)
T.Ps
5 tháng 7 2019 lúc 10:54

#)Giải :

a)Ta có : \(5^{23}=5.5^{22}\)

Vì \(5< 6\Rightarrow5.5^{22}< 6.5^{22}\Rightarrow5^{23}< 6.5^{22}\)

b)Ta có : \(2^{16}=2^3.2^{13}=8.2^{13}\)

Vì \(7< 8\Rightarrow7.2^{13}< 8.2^{13}\Rightarrow7.2^{13}< 2^{16}\)

Bình luận (0)
Đặng Tuấn Anh
23 tháng 8 2016 lúc 15:39

ta có 6.5^22=6/5.5.5^22=6/5.5^23

vậy 6/5.5^23>5^23 hay 6.5^22>5^23

Bình luận (0)
Đặng Tuấn Anh
23 tháng 8 2016 lúc 15:41

ta có 2^16=2^13.2^3=2^13.8

vì 8.7 nên 2^16 .> 2^13.7

Bình luận (0)
Vĩnh Thụy
23 tháng 8 2016 lúc 15:42

a) 5^23 = 5^22 . 5

Mà 5 < 6 nên 5^23 < 6 . 5^22

b) 2^16 = 2^13 . 2^3 = 2^13 . 8

Mà 7 < 8 nên 7 . 2^13 < 2^16.

Bình luận (0)
Cao Tùng Lâm
25 tháng 9 2021 lúc 7:34

a/ 5 ^ 23 và 6. 5^ 22

5^23= 5.5^22

=> 5^23<6.5^22

b/ 7.2 ^ 13 và 2 ^ 16

2^16= 2^3.2^13= 8.2^13

=> 7.2^13<2^16

c/21^ 15 và 27^ 5 . 49 ^ 8

21^ 15=(7.3)^15=3^15.7^15

27^ 5 . 49 ^ 8=27^5.(7^2)^8=27^5.7^16

27^ 5 = 3^5.9^5=3^5.(3^2)^5=3^5.3^10=3^15

vì 3^15.7^15<3^15.7^16

nên 21^15< 27^ 5 . 49 ^ 8

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
TXT Channel Funfun
29 tháng 7 2017 lúc 9:29

a) 523 = 522 . 5

Mà 522 . 6 > 522 . 5 => 523 < 6 . 522

b) 216 = 213 . 23 = 213 . 8

Mà 7 . 213 < 213 . 8 => 7 . 213 < 216

c) 8 = 8

145 > 113 (vì cơ số lớn hơn (14 > 11) và số mũ lớn hơn (5 > 3) nên 145 > 113)

 Vậy 8 . 145 > 8 . 113

Bình luận (0)
0o0 Nguyễn Văn Cừ 0o0
29 tháng 7 2017 lúc 9:25

523 > 6,522

7,212 > 216

8,145 > 8,113

mk ko chắc đúng ko

Bình luận (0)
Huy hoàng indonaca
29 tháng 7 2017 lúc 9:25

a) Ta có :

523 = 5 . 522

vì 5 . 522 < 6 . 522 nên 523 < 6 . 522

b) Ta có : 

216 = 8 . 213 

vì 8 . 213 > 7 . 213 nên 7 . 213 < 216

Bình luận (0)
Xyz
1 tháng 8 2019 lúc 10:24

a) Ta có : 523 = 5 . 522

Vì 5 < 6

=> 5 . 523 < 6 . 522

=> 523 < 6 . 522

b) Ta có : 216 = 213 . 23

                      = 213 . 8

Vì 7 < 8

=> 7 . 213 < 213 . 8  

=> 7 . 213 < 216

Bình luận (0)