Những câu hỏi liên quan
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x biết: 70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8

Cao Minh Tâm
13 tháng 7 2018 lúc 7:11

70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8

Vì 70 ⋮ x, 84 ⋮ x nên x ∈ ƯC(70; 84)

Ta có: 70 = 2. 5. 7      84 = 22. 3. 7

ƯCLN(70; 84) = 2 . 7 = 14

ƯC (70; 84) = {1; 2; 7; 14}

Vì x > 8 nên x = 14

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x,biết rằng: 

a)  x ∈  ƯC(70, 84) và x > 8 

b)  x ∈  ƯC(64, 48, 88) và x > 4 

c)  126 ⋮ x , 210 ⋮ x     v à     15 < x < 30

d)  150 ⋮ x , 84 ⋮ x , 30 ⋮ x     v à     0 < x < 16

Cao Minh Tâm
9 tháng 5 2018 lúc 10:10

Bình luận (0)
I have a crazy idea
17 tháng 7 2017 lúc 19:21

2. Tìm số tự nhiên x , biết:

a) ( 2600 + 6400 ) - 3 . x = 1200

<=> 9000            -3x     = 1200

<=>                     3x     = 9000 - 1200

<=>                     3x     = 7800

=>                         x     = 7800 : 3

=>                          x    = 2600

     

Bình luận (0)
huynhnhu
17 tháng 7 2017 lúc 19:23

1,a/x bang 7                      2,a/9000-3.x =  1200                   

                                               3.x    = 9000-1200                        

                                                          3.x=  7800

                                                              x=7800:3

                                                               x=2600

mk chi pit vay thoi,k cho mk nha

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, x ∈ ƯC(70, 84) và x > 8

b, xƯC(64,48,88) và x > 4

c, 126 ⋮ x; 210x và 15 < x < 30

d, 150x; 84x; 30x và 0 < x < 16

Cao Minh Tâm
21 tháng 4 2017 lúc 3:16

a) Ta có: 70 = 2.5.7; 84 =  2 2 . 3 . 7 => ƯCLN(70,84) = 2.7 = 14

=> ƯC(70,84) = Ư(14) = {1;2;7;14}

Mà x ∈ ƯC(70, 84) và x > 8.Vậy x = 14

b) Ta có: 64 =  2 6 ; 48 =  2 4 . 3 ; 88 =  2 3 . 11 => ƯCLN(64,48,88) =  2 3 = 8

=> ƯC(64,48,88) = Ư(8) = {1;2;4;8}

Mà x ∈ ƯC(64,48,88) và x > 4 . Vậy x = 8

c) Vì 126 ⋮ x; 210x nên xƯC(126,210)

Ta có: 126 =  2 . 3 2 . 7 ; 210 = 2.3.5.7 => ƯCLN(126,210) = 2.3.7 = 42

=> ƯC(126,210) = Ư(42) = {1;2;3;6;7;14;21;42}

Mặt khác: 15 < x < 30. Vậy x = 21

d) Vì 150x; 84x; 30x nên xƯC(150,84,30)

Ta có: 150 =  2 . 3 . 5 2 ; 84 =  2 2 . 3 . 7 ; 30 = 2.3.5 => ƯCLN(150,84,30) = 2.3 = 6

=> ƯC(150,84,30) = Ư(6) = {1;2;3;6}

Mặt khác: 2 < x < 6. Vậy x = 3

Bình luận (0)
Luminos
23 tháng 12 2021 lúc 11:07

X=14

x=4,2,1

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
9 tháng 12 2021 lúc 11:53

Đề sai rồi bạn

Bình luận (0)