Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 tháng 4 lúc 9:07

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 tháng 4 lúc 8:51

a: \(\left\{{}\begin{matrix}91⋮x\\26⋮x\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x\inƯC\left(91;26\right)=Ư\left(13\right)\)

mà 10<x<30

nên x=13

b: \(x\in B\left(20\right)\)

\(x\in B\left(35\right)\)

Do đó: \(x\in BC\left(20;35\right)\)

\(\Leftrightarrow x\in B\left(140\right)\)

mà x<500

nên \(x\in\left\{140;280;420\right\}\)

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x biết:

a, 35 ⋮ (x+3)

b, (x+7)25 và x < 100

c, (x+13) ⋮ (x+1)

d, 91 ⋮ x; 26 ⋮ x và 10 < x < 30

e, (x+2) ⋮ 10, (x+2) ⋮ 15, (x+2) ⋮ 25 và x < 200

Cao Minh Tâm
8 tháng 3 2017 lúc 15:45

a, 35 ⋮ (x+3) => (x+3) ∈ Ư(35) = {1;5;7;35} => x ∈ {2;4;32}

b, (x+7)25 và x < 100

Vì (x+7)25 => x+7 ∈ B(25) = {0;25;50;75;...}

Mà x < 100 => x+7 ∈ {0;25;50;75}

=> x ∈ {18;43;68}

c, (x+13) ⋮ (x+1)

Ta có: x+13 = x+1+12

Vì (x+1) ⋮ (x+1) nên để (x+13)(x+1) thì 12(x+1)

=> (x+1) ∈ Ư(12) = {1;2;3;4;6;12} => x ∈ {0;1;2;3;5;11}

d, 91 ⋮ x; 26 ⋮ x và 10 < x < 30

Vì 91x; 26x => x ∈ ƯC(26;91)

Ta có: 26 = 2.13; 91 = 7.13

=> ƯCLN(26;91) = 13

=> x ∈ Ư(13) = {1;13}

Mà 10 < x < 30 => x = 13

e, (x+2) ⋮ 10, (x+2) ⋮ 15, (x+2) ⋮ 25 và x < 200

Vì (x+2)10, (x+2)15, (x+2)25 nên (x+2) ∈ BC(10;15;25)

Ta có: 10 = 2.5; 15 = 3.5; 20 =  2 2 . 5

=> BCNN(10;15;20) =  2 2 . 3 . 5 = 60

=> (x+2) ∈ B(60) = {0;60;120;180;...}

Mà x < 200 => x ∈ {58;118;178}

Bình luận (0)
ILoveMath
28 tháng 10 2021 lúc 10:30

B

B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
28 tháng 10 2021 lúc 10:30

\(Ư\left(30\right)=\left\{1;2;3;5;6;10;15;30\right\}\\ \Rightarrow x=5\left(B\right)\\ B\left(8\right)=\left\{0;8;16;24;32;...\right\}\\ \Rightarrow x=24\left(B\right)\)

Bình luận (0)
Ngáo Ngơ ;-;
28 tháng 10 2021 lúc 11:52

Câu đầu : B

Câu 2 : B

Bình luận (0)
phan thị thúy ngân
30 tháng 10 2021 lúc 21:37

giúp mình vơi smik đang cần gấp

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Võ Thị Mai Uyên
6 tháng 11 2017 lúc 20:25

x = mk ko bt

Bình luận (0)
Ashes PK249
30 tháng 11 2020 lúc 15:19

\(91⋮x\Rightarrow x\in\left\{1;3;7;91;-1;-3;-7;-91\right\}\)

\(26⋮x\Rightarrow x\in\left\{1,2,13,26,-1,-2,-13.-26\right\}\)

=>>> ko có x thỏa mãn 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮39; x ⋮65 và x ⋮91

A. 1635

B. 1365

Cao Minh Tâm
13 tháng 6 2017 lúc 3:25

Đáp án cần chọn là: B

Bình luận (0)