Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Quan sát tháp tuổi dân số năm 1989 và năm 1999.

Để học tốt Địa Lý 9 | Giải bài tập Địa Lý 9

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt:

- Hình dạng của tháp

- Cơ cấu dân số theo độ tuổi

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 4 2017 lúc 5:18

- Hình dạng của tháp: cả hai tháp đều có đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng chân của đáy ở nhóm 0 – 4 tuổi của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm 1989.

- Cơ cấu dân số theo độ tuổi:

      + Năm 1989: nhóm tuổi 0 – 14 : 39%, nhóm tuổi : 15 -59: 53,8%, nhóm tuổi trên 60 : 7,2 % . Năm 1999: nhóm tuổi 0 – 14 : 33,5 %, nhóm tuổi : 15 -59: 58,4 %, nhóm tuổi trên 60 : 8,1 %

      + Tuổi dưới và trong độ tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc còn cao (năm 1989 : 85,8%, năm 1999: 71,2%)

(tỉ lệ phụ thuộc : tỉ số giữa người chưa đến độ tuổi lao động, số người quá tuổi lao động với những người đang trong độ tuổi lao động của dân cư một vùng, một nước).

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Cách mạng khoa học – kĩ thuật có tác động như thế nào đến cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế của các nước phát triển cao?

ALao động trong lĩnh vực công nghiệp tăng lên

BLao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm xuống

CLao động trong lĩnh vực dịch vụ giảm xuống

DLao động trong nông nghiệp, công nghiệp giảm xuống, dịch vụ tăng lên

Phạm Thị Diệu Hằng
2 tháng 11 2017 lúc 15:23

Sự thay đổi của các nhân tố sản xuất đã đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động ở các nước tư bản phát triển với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp giảm dần, tỉ lệ dân cư trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng lên, đặc biệt là đối với các nước phát triển cao.

Đáp án cần chọn là: D

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
19 tháng 11 2016 lúc 0:09

1.Dựa vào đặc điểm hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), nguoi ta đã chia dân cư thành ba chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (da vàng- châu Á), Nê-grô-it ( da đen- châu Phi) và Ơ-rô-pê-ô-it (da trắng- châu âu).

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
19 tháng 11 2016 lúc 0:09

2D

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
19 tháng 11 2016 lúc 0:22

Câu 1: Trả lời:

Căn cứ vào ngoại hình bên ngoài, màu da, đặc điểm tóc mà người ta chia dân cư trên thế giới ra các chủng tộc khác nhau.

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it sống ở châu Âu

Chủng tộc Môn-gô-lô-ít sống ở châu Á.

Chủng tộc Nê-grô-it sống ở châu Phi

Bình luận (0)
Sena Erika
4 tháng 11 2016 lúc 19:57

nguhiha

Bình luận (0)
Ngọc Hnue
4 tháng 11 2017 lúc 15:07

Em tham khảo câu trả lời ở đây nhé

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/120044.html

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ý nghĩa của vấn đề hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp đối với sự hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng?

1.     Góp phần tạo ra cơ cấu ngành.

2.     Tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

3.     Phát huy các thế mạnh sẵn có cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

4.     Tác động đến sự phân bố sản xuất theo hướng tây - đông.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 10 2019 lúc 17:18

Đáp án C

Bình luận (0)
Lananh Hoang
ĐỀ ÔN TẬP LẦN 1 Câu 81: Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận dăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về A. bảo lưu nguồn vốn. C. phát triển kinh tế. Câu 82: Một trong những chức A. phương tiện cất trữ. C. điều hành sản xuất. B. cứu trợ xã hội. D. điều phối nhân lực. tiền tệ trong nền kinh tế hàng B. kiểm định chất lượng. D. khảo sát thị trường. năng của hóa là Câu 83: Mọi công dân có hành vi âm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác đều bị xử lí A. tại các phiên tòa lưu động. C. theo quy định của pháp luật. B. bằng cách sử dụng bạo lực. D. thông qua chủ thể bảo trợ. Câu 84: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tin của công dân được cơ quan chức năng A. bảo đảm bí mật. C. kiểm soát nội dung. Câu 85: Một trong những dấu hiệu cơ bản nhân là người vi phạm phải có đủ A. tiềm lực tài chính vững vàng. C. các mối quan hệ xã hội. B. sao kê đồng loạt. D. niêm yết công khai. để xác định hành vi, vi phạm pháp luật của cả B. điều kiện tiếp cận nhân chứng. D, năng lực trách nhiệm pháp lí. Câu 86: Công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi, vi phạm pháp luật thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức là thực hiện quyền A. tổ cáo. B. bãi nại. C. truy tố. D. khiểu nại. gây Câu 87: Theo yêu cầu của quy luật giá trị, tổng giá cả hàng hóa sau khi bán so với tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất phải A. tăng lên. B. bằng nhau. C. thấp hơn. D. khác biệt. Câu 88: Một trong phạm pháp luật là những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đổi với người vi A. triệt tiêu mọi quan điểm bất đồng. B. bộc lộ danh tinh của người tổ cáo C. giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. D, chấm dứt tất cả các quan hệ xã hội Câu 89: Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến ảu người đaanveef hủ trương xây dựng công trình phúc lợi cộng đồng là đảm bảo quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi A. lãnh thổ. B. toàn quốc. C. cả nước. D. CƠ sở Câu 90: Một trong những nội dung của quyền binh đẳng trong lao động là mọi công dân đều được thực hiện quyền lao động thông qua A. nội dung thông các báo chí. C. kế hoạch điều tra nhân lực. B. lựa chọn việc làm phù hợp D. chiến lược phân bố dân cư. Câu 91: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc A. tôn trọng danh dự của nhau. C. chiếm hữu tài sản công cộng. B, áp đặt quan điểm cá nhân. D, che giấu hành vi bạo lực. Câu 92: Theo quy định cảu pháp luật, công dân có quyền thực hiện quyền ứng hình thức tự ứng cử hoặc được cử băng Trang BÌA - ĐỀ ÔN LẦN 1 C. giới thiệu ứng cử. A. bí mật tranh cử. B. vận động tranh cử. D. ủy quyền ứng cử. Câu 93: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Tuyên truyền pháp luật C. Thị hành pháp luật B. Phổ biến pháp luật D. Điều chinh pháp luật Câu 94: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được triển là mọi công dân đều được phát A. bí mật tranh cử. B. vận động tranh cử. D. ủy quyền ứng cử. C. giới thiệu ứng cử. Câu 93: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Tuyên truyền pháp luật C. Thị hành pháp luật B, Phổ biến pháp luật D. Điều chinh pháp luật Câu 94: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền triển là mọi công dân đều được A. Chăm sóc sức khỏe ban đầu C. Phê duyện hồ sơ tín dụng B. Hưởng chế độ phụ cấp khu vực D. Phân bố ngân sách quốc gia được phát Câu 95: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải A. Chấm dứt moi quan hệ dân sự C. Tạo lập bằng chứng ngoại phạm Câu 96: trong sản xuất và lưu thông doanh nghiệp thường có xu hướng hàng A. Tăng giá trị cá biệt của hàng hóa C. Tăng khối lượng cung của hàng hóa Câu 97: theo quy định của pháp luật, khi phải thực hiện nghĩa vụ A. Tổ chức hội nghị khách hàng C. Quản lý nhân sự trực tuyến B. Tổ chức phục dựng hiện trường D. Bị xử lí theo quy định của pháp luật hóa, khi giá cả thị trường giảm xuống B. Mở rộng quy mô sản xuất D. Thu hẹp quy mô sản xuất thì các tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp B. Nộp thuế đúng thời hạn D. Thực hiện cổ phần hóa Câu 98: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiền hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện A. Kế hoạch phân biệt xã hội C. Hồ sơ thể chấp tài sản riêng Câu 99: Toàn bộ những năng lực thể quá trình sản xuất là B. Tội phạm rất nghiêm trọng D. Phương án độc chiếm thị trường chất và tinh thần của con người được vận dụng vào A. Sức lao động B, Tư liệu tiêu dùng C. Bối cảnh xã hội D. Cách hợp tác Câu 100: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền mọi công dân đều được A. Học không hạn chế học tập là B, Hưởng mọi ưu đãi D. Cộng điểm khu vực C. Miễn, giảm học phí Câu 101: Người có đủ trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự? Sản xuất trái phép chất ma túy A. Sàn xuất trái phép chất ma túy C. Định vị sai địa điểm giao hàng B. Từ chối nhận di sản thừa kế D. Tham gia lễ hội truyền thống Câu 102: Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là tuân thủ pháp luật? A. Tiến hành sàng lọc giới tính thai nhi B. Chiếm hữu tài sản công cộng C. Từ chối che giấu tội phạm khủng bổ D. Chống người thi hành công vụ Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân dự, nhân phẩm khi vi phạm quyền được pháp luật về danh A. Chuyển nhượng bí quyết gia truyền B. Tự công khai đời sống của bản thân C. Chủ động chi sẽ kinh nghiệm cá nhân D. Xúc phạm, hạ uy tín của người khác đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm Câu 104: tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội nguyên tắc bầu cử trong trường hợp nào sau đây? A. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu C. Bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt Trang TV ĐE ÔN LẦN I B. Giám sát hoạt động bầu cử D. Nghiên cứu lí lịch ứng cử viên Câu 105: Theo quy định, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường sau đây? A. Phát hiện cơ sở sản xuất tiền giả C. Phải kê khai tài sản cá nhân hợp nào B. Bị buộc thôi việc không rõ lí do D. Nhận tiền công khác với thỏa thuận Câu 106: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính A. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng B. Từ chối nhận bảo trợ xã hội Tổ chức hoạt động khủng bố C. D. Nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung Câu 107: Anh B là chủ một cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lý tại nhiều địa phương nhà cung cấp sản phẩm của mình . Anh D đã thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào sau đây? A. Chia đều lợi nhuận thường niên. B, Độc chiếm phân loại hàng hóa. C. Xóa bỏ hiện tượng đầu A. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu C. Bỏ phiếu thay cử tri vằng mặt Câu 105: Theo quy định, công dân có thể sau đây? A. Phát hiện cơ sở sản xuất tiền giả C. Phải kê khai tài sản cá nhân B. Giảm sát hoạt động bầu cử D. Nghiên cứu lí lịch ứng cử viên thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp B. Bị buộc thôi việc không rõ lí do nào D. Nhận tiền công khác với thỏa thuận Câu 106: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính A. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng B. Từ chối nhận bảo trợ xã hội C. Tổ chức hoạt động khủng bố D, Nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung Câu 107: Anh B là chủ một cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lí tại nhiều địa phương nhà cung cấp sản phẩm của mình . Anh D đã thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào sau đây? B. Độc chiếm phân loại hàng A. Chia đều lợi nhuận thường niên. C. Xóa bỏ hiện tượng đầu cơ. Câu 108: Công dân vi phạm quyền sáng tạo A. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa, C. Sưu tầm tư liệu tham khảo. Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công thân thể khi A. thực hiện giãn cách xã hội. C. giam, giữ ở người trái pháp luật. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, không thể hiện ở việc vợ chồng cùng A. định đoạt khối tài sản chung. C. tôn trọng nhân phẩm của nhau. hóa. D. Chủ động mở rộng thị trường. trong trường hợp nào sau đây? B. Tìm hiểu giá cả thị trường. D. Sử dụng dịch vụ công cộng. dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về B, truy tìm tù nhân vượt ngục. D. bảo trợ trẻ em khuyết tật. quyền bình đẳng trong hôn nhân B. thống nhất địa điểm cư trú. D. bài trừ tự do, tin ngưỡng. Câu 111: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội? A. Công khai gia phả dòng họ. và gia đình sự binh đẳng của B. Chia sẻ bí quyết gia truyền. C. Tự chuyển quyền nhân thần. D. Nộp thuế theo quy định. Câu 112: Anh A, anh E, anh B và anh Q cùng là bảo vệ tại một nông trường. Một lần, phát hiện anh B lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán, anh Q đã giam anh B tại nhà kho với mục đích tổng tiền và nhờ anh E canh giữ. Ngày hôm sau, anh A đi ngang qu nhà kho, vô tình thấy anh B bị giam, trong khi anh E đang ngủ. Anh A định bỏ đi vì sợ liên lụy nhưng anh B đã đề nghị anh A tìm cách giải cứu mình và hứa sẽ không báo cáo giá trên việc anh A tổ chức đảnh bạc nên anh A đã giải thoát cho anh B. Những ai sau đây VI phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Câu 113: Trên cùng một địa bàn, khách sạn của chị C và khách sạn của chị D đều chưa A. Anh E và anh Q. C. Anh E và anh A. B, Anh E, anh Q và anh A. D. Anh E, anh Q và anh B. trang bị đây đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ theo quy định. Trong một lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên nhưng ông X là cản bộ thẩm quyền chi lập biên bản xử phạt chị C mà bỏ qua lỗi của chị D vì chị D là em họ của ông. Biết chuyện em trai chị C là anh Y làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị D sử dụng chất cấm để chế biến thức ăn khiến lượng khách hàng của chị D giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Chị D, chị C và anh Y. C. Chị C, chị D và ông X. B. Chị D, ông X và anh Y. D. Chị C, ông X và anh Y. Trang tựa ĐỀ ÔN LẦN I Câu 114: Bà Q viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã luôn tiên phong trong cuộc chiến phòng chống dịch covid – 19. Bà Q đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Kiểm soát truyền thông. C. Tự do ngôn luận. B. Đối thoại trực tuyến. D. Thông cáo báo chí. Câu 115: Chị B tự nguyện dùng số tiền tiết kiệm của mình để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị hàm ếch. Chị B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Thi hành pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. D. Phổ biến pháp luật. Câu 116: Anh C kí hợp đồng thuê nhà của ông D để ở với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, phát hiện ông D sử dụng pháo nổ trái phép, anh C đã làm đơn tố cáo ông D khiến ông bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Biết anh C là người tố cáo mình, ông D đơn phương chẩm dứt hợp đồng, trả lại tiền thuê nhà cho anh C và đuổi anh ra khỏi nhà mà không thông báo trước cho anh C. Ông D đã vi phạm pháp luật nào sau đây?Câu 114: Bà Q viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã luôn tiên phong trong cuộc chiến phòng chống dịch covid - 19. Bà Q đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Kiểm soát truyền thông. C. Tự do ngôn luận. B. Đối thoại trực tuyến. D. Thông cáo báo chí. Câu 115: Chị B tự nguyện dùng số tiền tiết kiệm của mình để hỗ trợ chi phí phẫu cho trẻ em bị hàm ếch. Chị B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Thi hành pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. D. Phổ biển pháp luật. thuật Câu 116: Anh C kí hợp đồng thuê nhà của ông D để ở với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, phát hiện ông D sử dụng pháo nổ trải phép, anh C đã làm đơn tổ cáo ông D khiến ông bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Biết anh C là người tố cáo mình, ông đơn phương chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền thuê nhà cho anh C và đuối anh ra mà không thông báo trước cho anh C. Ông D đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Hành chính và dân sự. C. Hành chính và kỉ luật. B. Hình sự và hành chính. D. Dân sự và hình sự. D khỏi nhà Câu 117: Anh B là một chủ cơ sở sản xuất đã làm hồ sơ để thành lập công ty để chị D góp vốn với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị. Sau khi nhận được 1 ti đồng lôi kéo góp cảo toàn vốn của chị D, anh B bí mật đem theo toàn bộ số tiền đó bỏ trốn nên chị D đã tổ bộ sự việc này với cơ quan chức năng. A. Dân sự và hành chính. C. Hành chính và kỉ luật. Anh B phải chịu trách nhiệm pháp B. Hình sự và hành chính. D. Hình sự và dân sự. lí nào sau đây? Câu 118: Bà A kí hợp đồng chăm sóc vườn cây cho anh Q với thời hạn 2 năm. Một lần anh Q có đợt công tác xa nhà 5 ngày, bà A đã tự ý nghi việc và đi du lịch trong suốt thời gian đỏ. Nhận được thông tin trên do chị X là hàng xóm cung cấp, anh Q đã chấm dứt hợp trước thời hạn với bà A nên bị anh D là con rể bà A đến trụ sở công ty nơi anh Q đồng đang làm việc để gây rồi. Vì việc xô xát trên giữa anh D và anh Q gây mất trật tự nơi công cộng nên lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ phạt cả hai anh. Những ai sau đây vi phạm luật hành chính? A. Anh Q và anh D. C. Anh Q, anh D và bà A. B. Anh D, bà A và chị X. D. Anh Q và bà A. Câu 119: Vợ chồng anh B, chị A cùng 2 con gái chung sống với mẹ đẻ của anh B là bà C làm giám đốc một công ty tư nhân. Do không ép được chị A sinh thêm con thứ 3 với hi vọng có được cháu trai, bà C đã bịa đặt chịA ngoại tình để xúi giục anh B li hôn vợ. Bức xúc với mẹ chồng, chị A đã bí mật rút tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng rồi bỏ việc công ty của bà C và về kinh doanh cùng mẹ đẻ của chị. Chị A và bà C cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây? A. Lao động và công vụ C. Tài chính và việc làm B. Huyết thống và gia tộc D. Hôn nhân và gia đình. Câu 120: Anh Q ,anh X và anh A là đồng nghiệp cùng thuê một căn hộ để ở. Phát hiện anh Q bí mật sản xuất ma túy nhưng anh X im lặng vì còn nợ anh Q số tiên 10 triệu đồng đã quá hạn mà chưa trả. Trong khi đó anh A nghi ngờ anh Z mua ma túy của anh Q nên anh A tổng tiền anh Z nhưng không thành vì bị anh Q phát hiện. Bức xúc , anh Q ép amh A phải ra khỏi nhà nhưng anh A không đồng ý nên amh Q đã đập vỡ máy tính của anh A. Những ai sau đây đồng thơi phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự? A, Anh Q, anh X và anh AV. C, anh Q và anh X. B. Anh Q, anh X và anh z. D. Anh Q và anh A,
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ:

Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014 (%)

(Nguồn số liệu theo Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015 và Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014?

A. Dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn thứ hai và giảm nhanh

B. Tỉ trọng công nghiệp- xây dựng luôn lớn hơn tỉ trọng dịch vụ và giảm chậm

C. Nông- lâm- ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất và tăng chậm

D. Tỉ trọng công nghiệp- xây dựng luôn nhỏ hơn tỉ trọng dịch vụ và tăng khá nhanh.

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 5 2018 lúc 15:49

Căn cứ vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Tỉ trọng công nghiệp- xây dựng luôn nhỏ hơn tỉ trọng dịch vụ và tăng khá nhanh, từ 18,2% năm 2005 lên 21,3% năm 2014 => Chọn đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân sô thể hiện được tinh hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

B. Cơ cấu dân số theo giới.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 4 2019 lúc 15:23

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 4 2017 lúc 10:05

+ Về hình dạng :

-Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có đáy rộng và đỉnh nhọn, đặc trưng cuae cấu trúc dân số trẻ

- Khác nhau: Phần chân của đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp ở nhóm tuổi 0 – 4 tuổi, cho thấy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm.

+ Về cơ cấu dân số theo độ tuổi:

- Giống nhau: Đều có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ dân số dưới và trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ dân số trên độ tuổi lao động thấp.

- Khác nhau: So với tháp dân số năm 1989, tháp dân số nắm 1999 có tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên lao động nhiều hơn, tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động ít hơn.

+ Về tỉ lệ dân số phụ thuộc:

- Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn (ở tháp dân số năm 1989 là 46,2%, ở tháp dân số năm 1999 là 41,6%).

- Khác nhau: tỉ lệ dân số phụ thuộc ở tháp dân số 1999 ít hơn ở tháp dân số 1989.

Bình luận (0)
Apricity
1 tháng 4 2017 lúc 10:06

+ Về hình dạng :

-Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có đáy rộng và đỉnh nhọn, đặc trưng cuae cấu trúc dân số trẻ

- Khác nhau: Phần chân của đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp ở nhóm tuổi 0 – 4 tuổi, cho thấy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm.

+ Về cơ cấu dân số theo độ tuổi:

- Giống nhau: Đều có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ dân số dưới và trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ dân số trên độ tuổi lao động thấp.

- Khác nhau: So với tháp dân số năm 1989, tháp dân số nắm 1999 có tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên lao động nhiều hơn, tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động ít hơn.

+ Về tỉ lệ dân số phụ thuộc:

- Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn (ở tháp dân số năm 1989 là 46,2%, ở tháp dân số năm 1999 là 41,6%).

- Khác nhau: tỉ lệ dân số phụ thuộc ở tháp dân số 1999 ít hơn ở tháp dân số 1989.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN