Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Khi nung nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng làm nhiệt độ tăng thêm 10oC thì áp suất tăng thêm 1 60  lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của lượng khí đó là

A. 400K.

B. 600K.

C .   600 0 C .

D .   400 0 C

Vũ Thành Nam
26 tháng 8 2018 lúc 5:33

Đáp án B

Theo định luật Sac-lơ: 

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một bình chứa khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 40atm. Hỏi khi một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất của nó còn lại trong bình là bao nhiêu? Biết nhiệt độ của bình khi đó là 120C

Vũ Thành Nam
24 tháng 11 2019 lúc 16:21

Khi khí chưa thoát ra ngoài ta có:  p 1 V 1 = m 1 μ R T 1 (1)

Khi một nửa lượng khí đã thoát ra ngoài ta có: 

p 2 V 2 = m 2 μ R T 2  với V1 và  m 2 = m 1 2 ⇒ p 2 V 1 = m 1 2 μ R T 2

Từ (1) và (2)  ⇒ p 2 = p 1 T 2 2 T 1 = 40.285 2.300 = 19 a t m

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một bình chứa khí ờ nhiệt độ  27 ° C và áp suất 40atm. Hỏi khi một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất của nó còn lại trong bình là bao nhiêu? Biết nhiệt độ của bình khi đó là  12 ° C.

Vũ Thành Nam
29 tháng 8 2017 lúc 3:34

 

+ Khi khí chưa thoát ra ngoài ta có: 

+ Khi một nửa lượng khí đã thoát ra ngoài ta có:

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một lượng khí H2 đựng trong một bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5atm, nhiệt độ là 270C. Đun nóng khí đến nhiệt độ 1270C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Tính áp suất khí trong bình

Vũ Thành Nam
14 tháng 4 2018 lúc 4:18

Ta có

Trạng thái 1: { V 1 p 1 = 1 , 5 a t m T 1 = 27 + 273 = 300 K  Trạng thái 2:  { V 2 = V 1 2 p 2 = ? T 2 = 273 + 127 = 400 K

Áp dụng 

p 1 V 1 T 1 p 2 V 2 T 2 ⇒ p 2 = p 1 V 1 T 2 T 1 V 2 = 1 , 5. V 1 .400 300.0 , 5. V 1 p 2 = 4 ( a t m )

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27 ° C và áp suất 40 atm. Nếu giảm nhiệt độ xuống tới 12C và để một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu ?

Vũ Thành Nam
10 tháng 1 2017 lúc 5:24

Xét lượng khí còn lại trong bình

Trạng thái 1: V 1  = V/2;  T 1  = 27 + 273 = 300 K; p 1  = 40 atm.

Trạng thái 2:  V 2  = V;  T 2  = 12 + 273 = 285 K;  p 2  = ? atm,

Giải sách bài tập Vật Lí 10 | Giải sbt Vật Lí 10

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một lượng khí  H 2  đựng trong một bình có thế tích 2 lít ở áp suất l,5atm, nhiệt độ là  27 ° C. Đun nóng khí đến nhiệt độ  127 ° C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Tính áp suất khí trong bình.

Vũ Thành Nam
7 tháng 5 2018 lúc 14:20

+ Gọi  v 0  là thể tích của bình

Ta xét trạng thái của lượng khí còn lại trong bình sau khi nhiệt độ tăng lên 127 độ C. Khi đó nó chiếm thể tích cả binh nhưng khi chưa mả van và nhiệt độ trong binh còn 27 độ C thì nó chiếm một phần hai thể tích cả bình.

Khi lượng khí đó ở nhiệt độ  27 °  C trạng thái 1

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Đun nóng một khối khí được đựng trong một bình kín làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 10C thì người ta thấy rằng áp suất của khối khí trong bình tăng thêm 1/360 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí bằng

A. 1870C

B. 3600C

C. 2730C

 D. 870C

Vũ Thành Nam
4 tháng 6 2018 lúc 2:45

Đáp án D

Gọi T o  là nhiệt độ ban đầu của khối khí

 

T 1  là nhiệt độ của khối khí sau khi tăng

 

 

là áp suất ban đầu của khối khí

 

P o  là áp suất của khối khí khi tăng nhiệt độ

 

 

Vì bình kín nên quá trình xảy ra đối với khối khí đặt trong bình là quá trình đẳng tích. Vì vậy theo định luật Sác-lơ, ta có:

 

 

Chú ý: Khi áp dụng công thức

 

 

 chú ý đổi nhiệt độ giữa độ K và độ 0C

 

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một bình chứa khí hyđrô nén, thể tích 10 lít, nhiệt độ 7 C 0 áp suất 50 atm. Khi nung nóng bình, vì bình hở nên một phần khí thoát ra ngoài; phần khí còn lại có nhiệt độ  17 C 0  còn áp suất vẫn như cũ. Tính khối lượng hyđrô đã thoát ra ngoài.

A. 1,89g                         

B. 2,32g              

C. 4,78g                         

D. 1,47g

Vũ Thành Nam
30 tháng 9 2018 lúc 16:32

Chọn D.

Gọi khối lượng khí trong bình trước và sau khi nung là .

Áp dụng phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép, ta có:

Suy ra độ biến thiên khối lượng khí trong bình là:

Dấu "–" cho biết khí thoát bớt ra khỏi bình.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN