Những câu hỏi liên quan
Minh Nguyệt
26 tháng 4 lúc 22:35

1. regular => regularly

2. neither => either

3. bỏ but.

4. their => its.

5. another => others.

Bình luận (0)
Maximilian
27 tháng 4 lúc 20:18

1. regular => regularly

2. neither => either

3. bỏ but.

4. their => its.

5. another => others.

Bình luận (0)
Komorebi
23 tháng 4 lúc 10:22

1. It was an emotional reunion and we were all really touched when we remembered how we had met.

EMOTION

2. I am writing to ask for further information on your Open Day.

INFORM

Câu 1: Đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và tất cả chúng tôi đều thực sự xúc động khi hồi tưởng về cách chúng tôi đã gặp nhau.

emotional là tính từ bổ nghĩa cho reunion để tạo thành 1 cụm danh từ

Câu 2: Tôi viết thư này để hỏi thêm thông tin về ngày hội Open Day của bạn. (nếu cần hiểu ý nghĩa của open day thì bạn lên mạng tìm hiểu nha)

Bình luận (0)
Huyền Anh
31 tháng 12 2016 lúc 16:53

Mỗi câu sau đây có một lỗi sai tìm và sửa lỗi sai

1. Every day , we are getting up at 6am and go to school by bus

-> get up

2. We understand them as well as they understand with them

-> bỏ with đi nhé

3. We can happy share our joys and our sorrows with them

-> to share

5. You must keep these chemiscals out from children's reach

-> of

Bình luận (0)
Lê Thị Trang
31 tháng 12 2016 lúc 20:12

Mỗi câu sau đậy có một lỗi sai tìm và sửa lỗi sai

1.Every day, we are getting up at 6am and go to school by bus. => get

2.We understand them as well as they understand with them.=> Bỏ with

3.We can happy share our joys and our sorrows with them.=> to share

5.You must keep these chemiscals out from children's reach.=> Of

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Trng
1 tháng 1 2017 lúc 9:31

Mỗi câu sau đây có một lỗi sai tìm và sửa lỗi sai

1. Every day , we are getting up at 6am and go to school by bus

-> get

2. We understand them as well as they understand with them

-> bỏ with

3. We can happy share our joys and our sorrows with them

-> happily

5. You must keep these chemiscals out from children's reach

-> of

Bình luận (0)

1.  The novel writing by Charles Dickens attracts a lot of children.

=> written

novel là danh từ chỉ vật nên dùng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động

2. Thank you very much for your letter, who came yesterday. => which

letter là danh từ chỉ vật nên đại từ quan hệ cần dùng là which

Bình luận (0)
Đào Thu Hiền
20 tháng 4 lúc 22:39

1. writing -> written (Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng bị động)

Dịch: Cuốn tiểu thuyết được viết bởi Charles Dickens thu hút rất nhiều trẻ em.

2. who -> which (Đại từ quan hệ thay thế cho "your letter" chỉ vật)

Dịch: Cảm ơn rất nhiều về lá thư của bạn, thứ đã đến vào hôm qua.

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
26 tháng 4 lúc 21:17

 D. drop in

=> drop in: tạt qua, ghé qua

Bình luận (0)

We try to.......................... to see our parents at least twice a month.

A. call up B. go up C. come on D. drop in

drop in: tạt vào nhà ai đó

Bình luận (0)

1. A good artist like a good engineer learns as much from their mistakes as from successes.

=> his/her

Do phía trước có chủ ngữ là a good artist là số ít

2. Almost all life depends to chemical reactions with oxygen to produce energy.

=> on

depend chỉ đi với on nghĩa là phụ thuộc vào

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN