Những câu hỏi liên quan
Ngố ngây ngô
24 tháng 4 lúc 23:40

1.  Clara said that she had not seen the missing letter. having

=> Clara..................denied having seen............................................ the missing letter.

deny doing sth : phủ nhận làm gì đó

2.  It's important to consider everyone's opinion before a final decision is made. account

=> Everyone's opinion must..................be taken into account ....................... before a final decision is made.

consider = take into account

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
26 tháng 4 lúc 22:35

1. regular => regularly

2. neither => either

3. bỏ but.

4. their => its.

5. another => others.

Bình luận (0)
Maximilian
27 tháng 4 lúc 20:18

1. regular => regularly

2. neither => either

3. bỏ but.

4. their => its.

5. another => others.

Bình luận (0)
Komorebi
23 tháng 4 lúc 10:22

1. It was an emotional reunion and we were all really touched when we remembered how we had met.

EMOTION

2. I am writing to ask for further information on your Open Day.

INFORM

Câu 1: Đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và tất cả chúng tôi đều thực sự xúc động khi hồi tưởng về cách chúng tôi đã gặp nhau.

emotional là tính từ bổ nghĩa cho reunion để tạo thành 1 cụm danh từ

Câu 2: Tôi viết thư này để hỏi thêm thông tin về ngày hội Open Day của bạn. (nếu cần hiểu ý nghĩa của open day thì bạn lên mạng tìm hiểu nha)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN