Những câu hỏi liên quan
Scarlett Ohara
15 tháng 4 lúc 9:11

a, Trên mARN có X=30%-U, G=U+10% => A=60%-U.

TH1: Tỉ lệ T, G trên mạch mã gốc => Tỉ lệ trên mARN: A=20%, X=30% => U=0% (loại)

TH2: Tỉ lệ T, G trên mạch bổ sung => Tỉ lệ trên mARN: U=20% => A=40%, X=10%, G=30%

Mà U=240 => Mạch mã gốc mARN mạch bổ sung:

A=U=T=20%=240

T=A=A=40%=480

G=X=X=10%=120

X=G=G=30%=360

Bình luận (0)

a, Trên mARN có X=30%-U, G=U+10% => A=60%-U.

TH1: Tỉ lệ T, G trên mạch mã gốc => Tỉ lệ trên mARN: A=20%, X=30% => U=0% (loại)

TH2: Tỉ lệ T, G trên mạch bổ sung => Tỉ lệ trên mARN: U=20% => A=40%, X=10%, G=30%

\(U=180\) Nên ta có :

\(A_{mg}=U_{mARN}=T_{mbs}=20\%=180\)

\(T_{mg}=A_{mARN}=A_{mbs}=40\%=360\)

\(G_{mg}=X_{mARN}=X_{mbs}=10\%=90\)

\(X_{mg}=G_{mARN}=G_{mbs}=30\%=270\)

Bình luận (0)
Đặng Thu Trang
5 tháng 9 2016 lúc 21:15

1) Ta có T-G=10%

               T+G= 50%

=> T=A=30% G=X=20%

Theo đề A(gốc)=Ur=20%

=> Ar=30%*2-20%=40%

X(bx)=Xr=10%=> Gr=20%*2-10%=30%

Bình luận (0)
Đặng Thu Trang
5 tháng 9 2016 lúc 21:35

2) Theo đề T1=A2=40%

mà Xm+Um=30%=> Um < hoặc = 30%

=> mạch 2 ko thể là gốc=> mạch 1 là gốc

=> Am=T1=40% Gm=X1=30%

Gm-Um=10%=> Um=20%

=> Xm=10%

Bình luận (0)
Minh
14 tháng 2 2017 lúc 22:07

bài này hok rùi mak ko làm đc.

Tố cáo thầy ^^

Bình luận (2)
Thủy Tiên
18 tháng 8 2016 lúc 21:29

xét mạch gốc có X1=100%-15%-35%-30%=20%

suy ra N/2=300:20%=1500

A1=Um=1500.15%=225nu=15%Nm

G1=Xm=525nu=35%Nm

T1=Am=450nu=30%Nm

X1=Gm=300nu=20%Nm

gen có A=A1+T1=675

G=G1+X1=825

gen tái bản 2 lần thì số lk H bị phá vỡ là 

(2A+3G)(1+2)=11475

2.%Am=5/8=62,5%

%Xm=37,5%

mạch gốc của gen có %T1=62,5%N/2

%G1=37,5%N/2

cả gen có A=T=62,5%

G=X=37,5%

mARN có thể chứa tối đa 8 bộ 3 ,mã sao là AAA,AAX,AXA,XAA,AXX,XAX,XXA,XXX

Bình luận (0)
Mai Hiền
23 tháng 4 lúc 9:51

a.

N = 5100 . 2 : 3,4 = 3000 nu

2A + 3G = 3600

2A + 2G = 3000

-> A = T = 900 nu, G = X = 600 nu

b.

rU - rA = 120 

rU + rA = 900

-> rU = 510 nu, rA = 390 nu

rG / rX = 2/3

rG + rX = 600

-> rG = 240 nu, rX = 360 nu

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN