Những câu hỏi liên quan
Mai Hiền
4 tháng 2 lúc 20:59

A - G = 10%

A + G = 50%

-> %A = %T = 30%, %G = %X = 20%

-> A/G = 3/2

2A - 3G = 0

2A + 3G = 3600

-> A = T = A = 900, G = 600

N = 2A + 2G = 3000 nu

L = (3000 : 2) . 3,4 = 1500Ao

M = 3000 . 300 = 900 000 đvC

C = 3000 : 20 = 150 chu kì

 

 

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
4 tháng 2 lúc 21:08

Ta có :

%A - %G=10%

%A + %G=50%

⇒%G =%X = 20%

⇒%A =%T= 30%

Mà số liên kết H là : 2A+3G=3600 

⇒A=T=900 (nu)

⇒G=X=600 (nu)

a) Số nucleotit của gen là : 900.2+600.2=3000 (nu)

Số vòng xoắn là: \(\dfrac{3000}{20}=150\left(vòng\right)\)

Chiều dài là: 150. 34=5100 (Å) 

Khối lượng là : 150 .300=45000 (đvC)

b) Số lượng và tỉ lệ % đã tính được ở trên ↑

 

 

Bình luận (2)
Hà Thùy Dương
1 tháng 10 2016 lúc 11:14

Hướng dẫn:

Tổng số nu của phân tử ADN là = 0.306*104/3.4*2 = 1800 nu

N1= 1800/2= 900 nu

Lại có A1=2T1 = 3G1 = 4X1

=> A1+ A1/2+A1/3+A1/4 = 900

=> A1 = 432 = T2

=> T1 = 216 = A2

=> G1 = 144 = X2

=> X1 = 108 = G2

A= T= A1+A2 = T1+T2 = 432+216 = 648 nu

G= X = G1+G2=X1+X2 = 108+144 = 252 nu

Hgen1 = 648*2+252*3= 2052 H

Xét gen 2:

Số nu trên gen 2 là: 0.51*104 *2/3.4= 3000

N2 = 3000/2= 1500 nu

A2= 1500*20%=300 nu = T1

X2=2A2 = 600 nu = G1

G2+T2 = 1500 –(300+600) = 600 nu (1)

Gen 2 có 4050 liên kết H => (A2+T2)*2 + (X2+G2)*3= 4050

=>2T2+3G2 = 1650 (2)

Giải hệ gồm 2 PT (1), (2) ta được

G2 = 350 =X1

T2 = 250 = A1

A= T= A1+A2 = T1+T2 = 300+250 = 550 (nu)

G= X = G1+G2=X1+X2 = 600+350 = 950 (nu)

Bình luận (1)
Hướng dương
9 tháng 3 lúc 14:02

Đề sai bạn nhé , bạn xem lại số liệu của liên kết hidro giùm mình nhé

Bình luận (0)
huynh thi huynh nhu
30 tháng 6 2016 lúc 13:30

Sinh học 9

Bình luận (5)
tran quoc hoi
21 tháng 11 2016 lúc 8:23

2/với 4 loại nuA,T,G,X trên 1 đoạn mạch gồm 10 nu ta sẽ có vô số cách sắp xếp khác nhau

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
30 tháng 10 2017 lúc 13:36

+ Ta có:

- số liên kết H của gen là: 2A + 3G = 3600 (1)

- Số nu của gen: (5100 : 3.4) x 2 = 2 (A + G) = 3000 (2)

- Từ 1 và 2 ta có: A = T = 900 nu, G = X = 600 nu

+ Số bộ ba mã hóa axit amin của phân tử mARN là: 1500 : 3 = 500 bộ ba

- Số aa có trong phân tử protein là: 500 - 2 = 498 aa

Bình luận (0)
Hải Lê
19 tháng 2 lúc 9:20

a,Ta có: rA+rU+rG+rX=100%

rA:rU:rG:rX=1:2:3:4=>%rA=10%;%rU=20%;%rG=30%;%rX=40%

=>%A=%T=(%rA+%rU):2=15%

=>%G=%X=(%rG+%rX):2=35%

b,A=T=15%*2700=405(Nu)

G=X=35%*2700=945(Nu)

=>lk H2=2A+3G=3645LK

c,rN=2700:2=1350(Nu)

rA=10%rN=135(Nu)

rU=20%rN=270(Nu)

rG=30%rN=405(Nu)

rX=40%rN=540(Nu)

Bình luận (0)
Mai Hiền
21 tháng 2 lúc 15:44

2A + 3G = 2700

A/G = (1+2) / (3 + 4) = 3/7

-> A = T = 300 nu, G = X = 700 nu

a.

N = 2A + 3G = 2000 nu

%A = %T = 15%

%G = %X = 35%

b.

L = (2000 : 2) . 3,4 = 340 Ao

c.

rA = 100

rU = 200

rG = 300

rX = 400

 

Bình luận (0)
Đặng Thu Trang
13 tháng 8 2016 lúc 7:25

Số nu của gen là (0.408*10^4*2)/3.4=2400 nu

A=T=G=X=2400/4=600 nu

=> số lk H là 600*2+600*3=3000

Bình luận (2)
Pé Cùi Pắp
24 tháng 8 2016 lúc 0:29

đáp án C

Bình luận (0)
Tùng Hoàng
1 tháng 12 2016 lúc 21:01

Xét gen 1: A=T=A1+A2=200+400=600

G=X=G1+G2=400+500=900

tổng số Nu của cả gen: 2(A+G)=2*1500=3000 Nu

%A=%T=600/3000*100%=20%

%G=%X=900/3000*100%=30%

Xét gen 2:

Vì hai gen dài bằng nhau => số Nu gen 1= số nu gen 2= 3000 Nu

Ta có: N+G=3600=>G=X=3600-300=600

A=T=(3000/2)-600=900

%A=%T=900/3000*100%=30%

%G=%X=600/3000*100%=20%

Bình luận (0)
ATNL
30 tháng 12 2015 lúc 8:40

mARN có chiều dài =4080Ao à Số nu của mARN = 4080/3,4=1200 nu.

Số nu của gen tổng hợp ra mARN này = 2*1200=2400 nu.

Mạch gốc của gen có G=25%=0,25*1200=300 nu.

à Xm= G mạch gốc = 300 nu.

Gen có  G gen – A gen = 15%; G gen + A gen = 50%

à G gen = 32,5% = 0,325*2400= 780 nu;

 A gen = 50% - 32,5% = 17,5% = 0,175*2400 = 420 nu.

Gm+Xm=G gen à Gm= G gen –Xm= 780 - 300 = 480 nu.

Theo bài ra ta có: Gm= Am + Xm à Am = Gm - Xm = 480 - 300=180 nu.

Mà: Am + Xm + Gm + Um = 1200 à Um = 1200 – 180 – 300 - 480=240 nu.

 

Đáp số:

a.     Số lượng nucleotit của gen = 2400 nu.

b.    Số lượng và tỉ lệ từng loại nucleotit của gen:

A gen = T gen = 17,5% = 420 nu.

G gen = X gen = 32,5% = 780 nu.

c.     Số lượng và tỉ lệ từng loại ribonucleotit của mARN do gen tổng hợp:

Am = 180 nu. %Am = 180/1200 = 15%.

Um = 240 nu. %Um = 240/1200 =20%.

Gm = 480 nu. %Gm = 480/1200 =40%.

Xm = 300 nu. %Xm = 300/1200 =25%.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
15 tháng 6 2017 lúc 22:57

Chieu dai của ARN và chiều dài của gen tổng hợp nó là không tương đương nhau vì ARN chỉ được tổng hợp dựa trên trình tự nu trong vùng mã hóa của gen. Đó là chưa kể hiện tượng cắt intron sau phiên mã nữa ... Do đó, dạng bài tạp này cho dữ kiện chưa hợp lý

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN