Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
9 tháng 10 2019 lúc 21:21

Tiếp nè

Do \(R_{12}//R_3\)

\(\Rightarrow U_{12}=U_3=U_{123}=\frac{48a}{7}\left(V\right)\)

\(\rightarrow I_3=\frac{U_3}{R_3}=\frac{\frac{48a}{7}}{4a}=\frac{12}{7}\left(A\right)\)

\(\rightarrow I_{12}=\frac{U_{12}}{R_{12}}=\frac{\frac{48a}{7}}{3a}=\frac{16}{7}\left(A\right)\)

Do \(R_1ntR_2\)

\(\Rightarrow I_1=I_2=I_{12}=\frac{16}{7}\left(A\right)\)

Vậy:

\(I_4=4\left(A\right)\)

\(I_3=\frac{12}{7}\left(A\right)\)

\(I_1=I_2=\frac{16}{7}\left(A\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
9 tháng 10 2019 lúc 21:13

Ta có : [(R\(_1\) nt R\(_2\) ) \(//\) R\(_3\) ] nt R\(_4\)

\(\Rightarrow\) R\(_{12}\) = R\(_1\) + R\(_2\) = a+2a = 3a (\(\Omega\) )

\(\Rightarrow R_{234}=\frac{R_{12}.R_3}{R_{12}+R_3}=\frac{3a.4a}{3a+4a}=\frac{12a^2}{7a}=\frac{12a}{7}\left(\Omega\right)\)

\(\Rightarrow R_{td}=R_{123}+R_4=\frac{12a}{7}+a=\frac{19a}{7}\left(\Omega\right)\)

Do \(R_{123}ntR_4\)

\(\Rightarrow I_{123}=I_4=I=4\left(A\right)\)

\(\Rightarrow U_{123}=I_{123}.R_{123}=\frac{12a}{7}.4=\frac{48a}{7}\left(V\right)\)

Do

Bình luận (0)
Lê Đình Trung
11 tháng 9 2019 lúc 21:27
https://i.imgur.com/PSbX5J3.jpg
Bình luận (0)
Phạm Hoàng Hải Anh
9 tháng 7 2019 lúc 16:07

Ta có :R12=R1+R2=10+10=20\(\Omega\)

Có :(R1nt R2)//R3 :

\(\Rightarrow\)R123=\(\frac{R_{12}.R_3}{R_{12}+R_3}=\frac{20.5}{20+5}=4\Omega\)

Có : R4nt(R1ntR2)//R3):

\(\Rightarrow\)R=R4+R123=6+4=10\(\Omega\)

\(\Rightarrow\)Ic=\(\frac{U}{R_{tđ}}=\frac{12}{10}=1,2A\)

\(\Rightarrow\)Ic=I4=I123=1,2A

\(\Rightarrow\)U4=I4.R4=1,2.6=7,2V

Có :R4nt((R1ntR2)//R3)

\(\Rightarrow\)U=U4+U123

\(\Rightarrow\)U123=U-U4=12-7,2=4,8V

mà (R1ntR2)//R3

\(\Rightarrow\)U12=U3=U123=4,8V

\(\Rightarrow\)I12=\(\frac{U_{12}}{R_{12}}=\frac{4,8}{20}=0,24A\)\(\Rightarrow\)I1=I2=I12=0,24A\(\Rightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}U_1=R_1.I_1=10.0,24=2,4V\\U_2=R_2.I_2=10.0,24=2,4V\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) I3=\(\frac{U_3}{R_3}=\frac{4,8}{5}=0,96\)A

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
6 tháng 10 2019 lúc 14:11

R1 R2 R3 R4

a/ \(\frac{1}{R_{234}}=\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}=\frac{1}{10}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}=\frac{17}{45}\)

\(\Leftrightarrow R_{234}=\frac{45}{17}\left(Ôm\right)\)

\(R_m=R_1+R_{234}=5+\frac{45}{17}=\frac{130}{17}\left(Ôm\right)\)

b/ \(I_m=\frac{U}{R_m}=\frac{15}{\frac{130}{17}}=\frac{51}{26}\left(A\right)=I_1=I_{234}\)

\(U_{234}=I_{234}.R_{234}=\frac{51}{26}.\frac{45}{17}=\frac{135}{26}\left(V\right)=U_2=U_3=U_4\)

\(I_2=\frac{U_2}{R_2}=\frac{\frac{135}{26}}{10}=\frac{27}{52}\left(A\right)\)

\(I_3=\frac{U_3}{R_3}=\frac{\frac{135}{26}}{6}=\frac{45}{52}\left(A\right)\)

\(I_4=\frac{U_4}{R_4}=\frac{\frac{135}{26}}{9}=\frac{15}{26}\left(A\right)\)

Vậy...

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho bốn điện trở R1, R2, R3, R4 mắc nối tiếp vào đoạn mạch có hiệu điện thế U = 100V. Biết R1 = 2R2 = 3R3 = 4R4. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4?

A. 48V

B. 24V

C. 12V

D. 16V

Vũ Thành Nam
4 tháng 6 2019 lúc 3:29

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
26 tháng 7 2020 lúc 21:39
https://i.imgur.com/2wVLy38.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN