Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Quang Anh
26 tháng 7 2017 lúc 9:47

1. P1: AA x AA. P2: aa x aa. P3: Aa x aa.

2. P1: AA x Aa. P2: Aa x aa (trội ko hoàn toàn)

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
22 tháng 7 2017 lúc 23:27

- Quy ước: gen A - có lông chân. gen a -không có lông chân.

KG BB - lông đen, KG Bb - lông xanh nhạt, KG bb - lông trắng.

Vì 2 cặp gen nằm trên các NST thường khác nhau nên phân ly độc lập với nhau

=> Pt/c : Có lông chân, lông trắng (AAbb) x Ko có lông chân, lông đen (aaBB)

=> F1: AaBb (có lông chân, lông xanh nhạt)

=> F2: 3A-BB : 6A-Bb: 3A-bb: 1aaBB: 2aaBb: 1aabb

=> 3 có lông chân, lông đen: 6 có lông chân, lông xanh nhạt: 3 có lông chân, lông trắng: 1 ko có lông chân, lông đen: 2 ko có lông chân, lông xanh nhạt: 1 ko có lông chân, lông trắng.

b. AaBb x aabb --> Fa: 1 AaBb: 1Aabb: 1aaBb: 1aabb = 1 có lông chân, lông xanh nhạt: 1 có lông chân, lông trắng: 1 ko có lông chân, lông xanh nhạt: 1 ko có lông chân, lông trắng.

Bình luận (0)
Đạt Trần
23 tháng 7 2017 lúc 11:02

Xét nhiều khả năg

- Có chân lông trội hoàn toàn so vs ko có chân lông
Có chân lông AA
Không chân lông aa

- Lông đen trội ko hoàn toàn so vs lông trắng
Lông xanh nhạt : Bb
Lông đen: BB
Lông trắng: bb
a.
Gà lông chân, lông trắng có KG: A_bb
Gà ko có lông chân, lông đen có KG: aaBB
TH1:
P: AAbb x aaBB
F1 x F1: AaBb x AaBb
F2: có 16 tổ hợp
1AABB: có lông chân, lông đen
1AAbb: có lông chân, lông trắng
1aaBB: ko có lông chân, lông đen
1aabb: ko có lông chân, lông trắng
2AABb: có lông chân, lông xanh
2AaBB: có lông chân, lông đen
2Aabb: có lông chân, lông trắng
2aaBb: ko có lông chân, lông xanh
4AaBb: có lông chân, lông xanh

TH2:
P: Aabb x aaBB
F1 x F1: AaBb x aaBb
F2: có 8 tổ hợp
1AaBB: có lông chân, lông đen
1Aabb: có lông chân, lông trắng
1aaBB: ko có lông chân, lông đen
1aabb: ko có lông chân, lông trắng
2AaBb: có lông chân, lông xanh
2aaBb: ko có lông chân, lông xanh

b.
Gà ko có lông chân,lông trắng có KG: aabb
TH1:
F1: AaBb x aabb
F2: có 4 tỗ hợp
1AaBb: có lông chân, lông xanh
1Aabb: có lông chân, lông trắng
1aaBb: ko có lông chân, lông xanh
1aabb: ko có lông chân, lông trắng

TH2:
F1: Aabb x aabb
F2: có 2 tổ hợp
1Aabb: có lông chân, lông trắng
1aabb: ko có lông chân, lông trắng

TH3:
F1: aaBb x aabb
F2: có 2 tổ hợp
1aaBb: ko có lông chân, lông xanh
1aabb: ko có lông chân, lông trắng

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
1 tháng 10 2018 lúc 21:05

a. P: chân cao, lông vàng x chân thấp, lông đen

F1: 100% chân cao, lông đen

Suy ra: P thuần chủng, F1 dị hợp, tính trạng chân cao, lông đen là tính trạng trội so với tính trạng chân thấp, lông vàng

+ Quy ước: A: chân cao, a: chân thấp

B: lông đen, b: lông vàng

+ F2 có:

- 100 % gà chân cao \(\rightarrow\) Aa x AA

- Lông đen : lông vàng = 3 : 1 \(\rightarrow\) Bb x Bb

+ chân cao (lông đen : lông vàng) = 3 : 1 = kết quả bài cho

\(\rightarrow\) quy luật phân li độc lập

+ Sơ đồ lai:

P: chân cao, lông vàng x chân thấp, lông đen

AAbb x aaBB

F1: 100% AaBb: chân cao, lông đen

F1: AaBb x AABb

F2: 1AABB : 2AABb : 1AAbb : 1AaBB : 2AaBb : 1Aabb

KH: 3 chân cao, lông đen : 1 chân cao, lông vàng

b. F1 có:

+ chân cao : chân thấp = 3 : 1 \(\rightarrow\) Aa x Aa

+ lông đen : lông vàng = 1 : 1 \(\rightarrow\) Bb x bb

KG của bố mẹ là:

P: AaBb x Aabb

F1: 1AABb : 1AAbb : 2AaBb : 2Aabb : 1aaBb : 1aabb

KH: 3 chân cao, lông đen : 3 chân cao, lông vàng : 1 chân thấp, lông đen : 1 chân thấp, lông vàng

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
1 tháng 10 2018 lúc 20:56

+ Ptc: lông đốm x lông đen

F1: 124 lông đốm : 126 lông đen = 1 lông đốm : 1 lông đen

+ Tính trạng do 1 gen quy định thu được tỉ lệ KH là 1 : 1 = 2 tổ hợp = 2 . 1

+ Mà P thuần chủng nên KH lông đốm hoặc lông đen không thể dị hợp (không tuân theo quy luật phân li)

+ Suy ra: tính trạng quy định màu sắc lông nằm trên NST giới tính X

+ Ở gà: gà trống XX, gà mái XY

F1 thu được 1 gà lông đốm : 1 gà lông đen

+ A: lông đốm, a: lông đen

P tc: lông đốm x lông đen

XAY x Xa Xa

F1: 1XA Xa : 1XaY

KH: 1 mái lông đốm : 1 trống lông đen

+ F1 tự thụ

XA Xa x XaY

F2: 1XA Xa : 1Xa Xa : 1XAY : 1XaY

Bình luận (0)
Nguyễn Tấn An
10 tháng 7 2018 lúc 23:01

A Bài 1: 1.a) Ta có: quả tròn:quả dẹt:quả dài = 1:2:1 => Tính trạng đi truyền theoquyluậtphân li và trội không hoàn toàn.

Quy ước: A-quả tròn, Aa-quả dẹt, a-quả dài b) ta có: tỉ lệ KG ở F1 là 1:2:1 nên P dị hợp 1 cặp gen => KG của P là Aa x Aa.

(Quả dẹt x quả dẹt)

2. Ở phép lại khác, theo đề bài, ta có: quả dẹt:KH khác = 1:1 => đây là kết quả của phép lai cơ thể dị hợp với cơ thể đồng hợp (trội hoặc lặn) => Các phép lai có thể có ở P: TH1: Aa x aa (quả dẹt x quả dài) TH2: Aa x AA (quả dẹt x quả tròn) Bài 2: 1. Quy ước: A-lá xanh , a-lá vàng P có kiểu gen dị hợp tự thụ phấn, sơ đồ lai là: P. Aa x Aa.

Gp. A,a. A,a

F1 1AA : 2Aaa : 1aa

(3 lá xanh : 1 lá vàng)

Theo sơ đồ lại trên, ta có:

Số cây mang KG AA = 1/3.411= 137 ( cây )

Số cây mang KG Aa = 411-137= 274 (cây)

Số cây mang KG aa = số cây mang KG AA = 137 (cây)

2. Phép lai phân tích: P. Aa x aa. Gp. A,a. a. F1. 1Aa : 1aa

Tổng số hạt ở F1= 234.2= 468 (hạt)

Bình luận (1)
Nguyễn Quang Anh
2 tháng 8 2017 lúc 9:01

Bài 1: Di truyền phân ly, trội lặn ko hoàn toàn.

P: Aa (quả dẹt).

=> Nếu thu được 50% dẹt và 50% tròn thì P: AA (tròn) x Aa (dẹt).

Nếu thu được 50% dẹt và 50% dài thì P: Aa (dẹt) x aa (dài)

Bài 2:

1. Aa x Aa ---> 1AA: 2Aa: 1aa => do aa chết nên F1 có 1AA và 2Aa

=> tỷ lệ AA = 1/3, Aa = 2/3

2. Vớ vẩn

Bình luận (1)
Nhã Yến
27 tháng 10 2017 lúc 16:58

Bạn quy ước sai rồinhá :

*Quy ước gen:( không cần ghi khi đề bài đã có sẵn)

A : chân cao

a : chân thấp

B: Lông đen

b:lông trắng

a) Sơ đồ lai :

P: AAbb × aaBB

F1: 100% AaBb(chân cao, lông đốm)

F1×F1: AaBb × AaBb

F2: -TLKG:

AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

-TLKH:____(Tự viết ra nha bạn,chú ý tính trội không hoàn toàn có tính trạng lông đốm)

b) *Sơ đồ lai :

F : AaBb × aabb

Fb: -TLKG:1AaBb:1Aabb:1AaBb:1aabb

TLKH:1 chân cao,lông đốm :1chân cao, lông trắng :1chân thấp, lông đốm:1chân thấp, lông trắng

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
12 tháng 5 2020 lúc 15:11

Cho gà trống lông vằn lai với gà mái lông đen được F1 gồm 100% gà lông vằn.Ngược lại khi cho gà trống lông đen lai với gà mái lông vằn,gà con F1 sinh ra có con lông vằn,có con lông đen.Nhưng toàn bộ các con lông đen đều gà mái.CHo biết các tính trạng do 1 cặp gen qui định

a) Lông vằn là tính trạng trội hay lặn so với lông đen

b)Giải thích vì sao khi thay đổi dạng bố mẹ trong 2 phép lai trên lại cho kết quả khác nhau

---

a) Chứng tỏ có sự di truyền theo giới tính.

Gà mái có cặp NST giới tính XY còn gà đực là XX

Vì gà con lông đen toàn bộ là gà mái => Tính trạng lộng vằn là trội so với tính trạng lông đen.

b) A- Lông vằn , a- lông đen

TH1: Mái đen x Trống vằn => 100% gà lông vằn

P: \(X^aY\) x \(X^AX^A\)

TH2: Trống đen x Mái vằn => Có gà lông vằn, có gà lông đen

P: \(X^AX^a\) x \(X^AY\)

Bình luận (0)
Nờ Mờ
Bài 5: Khi tiến hành giao phấn giữa 2 cây P người ta thu được các cây F1 có KH giống nhau. Cho F1 tự thụ phấn , F2 có tổng số 1920 cây, trong đó có 1080 cây có lá dài, quăn. Biết mỗi gen nằm trên 1 NST quy định một tính trạng và không xuất hiện tính trạng trung gian.
Xác định KG, KH của P, F1 và số lượng cây cho mỗi KH thu được ở F2.
Cho F1 nói trên giao phấn với 2 cây khác và đều thu được ở mỗi phép lai có 760 cây, trong đó có 95 cây có lá ngắn, thẳng.
xác định số lượng cây của mỗi KH thu được từ mỗi phép lai của F1 nói trên.
Bài 6: Cho hai thứ lúa thuần chủng là hạt tròn, chín muộn và hạt dài, chín sớm giao phấn với nhau được F1. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tổng số 13200 cây, trong đó có 825 cây hạt dài, chín muộn.
Lập sơ đồ lai để qua đó xác định số cây cho mỗi KH ở F2
Nếu cho F1 lai phân tích và thu được thế hệ lai có 5000 cây thì số lượng cây xuất hiện ở mỗi KH ở thế hệ lai là bao nhiêu.
Biết mỗi gen nằm trên 1 NST và quy định 1 tính trạng.
Bài 7: Lai hai thứ hoa mõm chó thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có số liệu sau:
189 cây có tràng hoa không đều, màu đỏ
370 cây có tràng hoa không đều, màu hồng
187 cây có tràng hoa không đều, màu trắng
62 cây có tràng hoa đều, màu đỏ
126 cây có tràng hoa đều, màu hồng
63 cây có tràng hoa đều, màu trắng
Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên, biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng nằm trên 1 NST thường.
Giúp e với !

Nguyễn Quang Anh
2 tháng 8 2017 lúc 20:22

- Gợi ý nhé:

bài 5. Tỷ lệ cây lá dài, quăn = 1080: 1920 = 9: 16 = 3/4 x 3/4 => hai cặp tính trạng di truyền độc lập với KG của F1 là AaBb (lá dài, quăn).

- lá ngắn, thẳng = 95: 760 = 1/8 = 1/4 x 1/2

=> cây lai với F1 có KG Aabb hoặc aaBb.

bài 6. dài, muôn = 825: 13200 = 1/16 = 1/4 x 1/4

=> KG của F1 là AaBb (tròn, sớm)

Bài 7. TLKH = 3: 6: 3: 1:2: 1 = (3 đều: 1 ko đều)(1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng)

=> (Aa x Aa)(Bb x Bb)

=> KG của P: AaBb (hoa tràng đều, màu hồng)

Bình luận (0)