Nhiii

Những câu hỏi liên quan
le anh tu
26 tháng 10 2017 lúc 21:04

Trần văn ổi ()

Bình luận (0)
Đỗ Công Dũng
26 tháng 10 2017 lúc 21:17

đù khó thế

Bình luận (0)
Trần văn ổi
27 tháng 10 2017 lúc 21:28

tl j z mấy chế , k câu dc đâu :))

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
25 tháng 10 2019 lúc 11:08

\(2x^2-6x=0\)

\(\Rightarrow2x.\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2x=0\\x-3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0:2\\x=0+3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=3\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x\in\left\{0;3\right\}.\)

\(2x.\left(x+2\right)-3.\left(x+2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right).\left(2x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x+2=0\\2x-3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0-2\\2x=3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x=3:2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x=\frac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x\in\left\{-2;\frac{3}{2}\right\}.\)

\(x^3-16x=0\)

\(\Rightarrow x.\left(x^2-16\right)=0\)

\(\Rightarrow x.\left(x^2-4^2\right)=0\)

\(\Rightarrow x.\left(x-4\right).\left(x+4\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-4=0\\x+4=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=0+4\\x=0-4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=4\\x=-4\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x\in\left\{0;4;-4\right\}.\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
`ღ´Ngốc`ღ´
10 tháng 8 2017 lúc 10:42

\(\left(x-3\right)^3+\left(x+3\right)^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-9x^2+27x-27+x^3+9x^2+27x+27=0\)\(\Leftrightarrow2x^3+54x^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(2x+54\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\2x+54=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-27\end{matrix}\right.\)

\(b,\left(x+1\right)^3-\left(x-1\right)^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^3+3x^2+3x+1-x^3+3x^2-3x+1=0\)\(\Leftrightarrow6x^2+2=0\)

\(\Leftrightarrow6x^2=-2\)

\(\Leftrightarrow x^2=-3\) ( vô lí)

Vậy pt vô nghiệm

\(c,x^2-4x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x-x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x-3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=3\end{matrix}\right.\)

\(d,4x^2+4x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^2=0\)

\(\Rightarrow2x+1=0\)

\(\Leftrightarrow2x=-1\Rightarrow x=-\dfrac{1}{2}\)

\(e,\left(x+2\right)^2-\left(x+3\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2-x-3\right)\left(x+2+x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-\left(2x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-2x-5=0\)

\(\Leftrightarrow-2x=5\Rightarrow x=-\dfrac{5}{2}\)

Học tốt nha you <3

Bình luận (0)
`ღ´Ngốc`ღ´
10 tháng 8 2017 lúc 10:42

\(\left(x-3\right)^3+\left(x+3\right)^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-9x^2+27x-27+x^3+9x^2+27x+27=0\)\(\Leftrightarrow2x^3+54x^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(2x+54\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\2x+54=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-27\end{matrix}\right.\)

\(b,\left(x+1\right)^3-\left(x-1\right)^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^3+3x^2+3x+1-x^3+3x^2-3x+1=0\)\(\Leftrightarrow6x^2+2=0\)

\(\Leftrightarrow6x^2=-2\)

\(\Leftrightarrow x^2=-3\) ( vô lí)

Vậy pt vô nghiệm

\(c,x^2-4x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x-x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x-3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=3\end{matrix}\right.\)

\(d,4x^2+4x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^2=0\)

\(\Rightarrow2x+1=0\)

\(\Leftrightarrow2x=-1\Rightarrow x=-\dfrac{1}{2}\)

\(e,\left(x+2\right)^2-\left(x+3\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2-x-3\right)\left(x+2+x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-\left(2x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-2x-5=0\)

\(\Leftrightarrow-2x=5\Rightarrow x=-\dfrac{5}{2}\)

Học tốt nha you <3

Bình luận (0)
`ღ´Ngốc`ღ´
10 tháng 8 2017 lúc 10:48

\(\left(x-3\right)^3+\left(x+3\right)^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-9x^2+27x-27+x^3+9x^2+27x+27=0\)\(\Leftrightarrow2x^3+54x^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(2x+54\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\2x+54=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-27\end{matrix}\right.\)

\(b,\left(x+1\right)^3-\left(x-1\right)^3=0\)

\(\Leftrightarrow x^3+3x^2+3x+1-x^3+3x^2-3x+1=0\)\(\Leftrightarrow6x^2+2=0\)

\(\Leftrightarrow6x^2=-2\)

\(\Leftrightarrow x^2=-3\) ( vô lí)

Vậy pt vô nghiệm

\(c,x^2-4x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x-x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x-3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=3\end{matrix}\right.\)

\(d,4x^2+4x+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^2=0\)

\(\Rightarrow2x+1=0\)

\(\Leftrightarrow2x=-1\Rightarrow x=-\dfrac{1}{2}\)

\(e,\left(x+2\right)^2-\left(x+3\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2-x-3\right)\left(x+2+x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-\left(2x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-2x-5=0\)

\(\Leftrightarrow-2x=5\Rightarrow x=-\dfrac{5}{2}\)

Học tốt nha you <3

Bình luận (0)
Aki Tsuki
12 tháng 10 2017 lúc 20:47

Bài 3:

1. \(\left(x-1\right)\left(x+2\right)+5x-5=0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(x+2\right)+5\left(x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(x+2+5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x+7=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-7\end{matrix}\right.\)

Vậy.......................

2. \(\left(3x+5\right)\left(x-3\right)-6x-10=0\)

\(\Rightarrow\left(3x+5\right)\left(x-3\right)-2\left(3x+5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(3x+5\right)\left(x-3-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}3x+5=0\\x-5=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{5}{3}\\x=5\end{matrix}\right.\)

Vậy........................

3. \(\left(x-2\right)\left(2x+3\right)-7x^2+14x=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(2x+3\right)-7x\left(x-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(2x+3-7x\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\-5x+3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\dfrac{3}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy............................

4, 5 tương tự nhé bn!

Bình luận (3)
hattori heiji
12 tháng 10 2017 lúc 20:58

bài 3

1 (x-1)(x+2)+5x-5=0

=>(x-1)(x+2)+(5x-5)=o

=>(x-1)(x+2)+5(x-1)=0

=>(x-1)(x+2+5)=0

=>(x-1)(x+7)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x+7=0\end{matrix}\right.\) =>\(\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-7\end{matrix}\right.\)

vậy x=1 hoặc x=-7

2. (3x+5)(x-3)-6x-10=0

=>(3x+5)(x-3)-(6x+10)=0

=>(3x+5)(x-3)-2(3x+5)=0

=>(3x+5)(x-3-2)=0

=>(3x+5)(x-5)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}3x+5=0\\x-5=0\end{matrix}\right.\)=>\(\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{5}{3}\\x=5\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phá đê đừng học nữa :)))...
19 tháng 6 2021 lúc 9:34

a, 4x2 - 49 = 0

⇔⇔ (2x)2 - 72 = 0

⇔⇔ (2x - 7)(2x + 7) = 0

⇔{2x−7=02x+7=0⇔⎧⎪ ⎪⎨⎪ ⎪⎩x=72x=−72⇔{2x−7=02x+7=0⇔{x=72x=−72

b, x2 + 36 = 12x

⇔⇔ x2 + 36 - 12x = 0

⇔⇔ x2 - 2.x.6 + 62 = 0

⇔⇔ (x - 6)2 = 0

⇔⇔ x = 6

Bình luận (0)
Phá đê đừng học nữa :)))...
19 tháng 6 2021 lúc 9:35

e, (x - 2)2 - 16 = 0

⇔⇔ (x - 2)2 - 42 = 0

⇔⇔ (x - 2 - 4)(x - 2 + 4) = 0

⇔⇔ (x - 6)(x + 2) = 0

⇔{x−6=0x+2=0⇔{x=6x=−2⇔{x−6=0x+2=0⇔{x=6x=−2

f, x2 - 5x -14 = 0

⇔⇔ x2 + 2x - 7x -14 = 0

⇔⇔ x(x + 2) - 7(x + 2) = 0

⇔⇔ (x + 2)(x - 7) = 0

⇔{x+2=0x−7=0⇔{x=−2x=7

Bình luận (0)
Ngô Chi Lan
19 tháng 6 2021 lúc 9:48

a,\(4x^2-49=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x\right)^2-7^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-7\right)\left(2x+7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-7=0\\2x+7=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=7\\2x=-7\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=-\frac{7}{2}\end{cases}}}\)

b.\(x^2+36=12x\)

\(\Leftrightarrow x^2-12x+36=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-6\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x-6=0\Leftrightarrow x=6\)

c.\(\frac{1}{16x^2}-x+4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{4x}\right)^2-2.\frac{1}{4x}.2+2^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{4x}-2\right)^2=0\)

........

Bình luận (0)
Lê Ngọc Trâm
31 tháng 12 2017 lúc 18:56

a)x^2-3.x=0

x^3.(1-3)=0

x^3.(-2)=0

x^3=0:(-2)

x^3=0

x=0

b)2.x^2+5.x=0

x^3.(2+5)=0

x^3.7=0

x^3=0:7

x^3=0

x=0

c)x^2+1=0

x^2=0-1

x^2=(-1)

x ko thỏa mãn

d)x^2-1=0

x^2=0+1

x^2=1

x=1 hoặc x=(-1)

e)x.(x-3)-x+3=0

Mình ko bt xin lỗi

g)x^2.(x+2)-9.x-18=0

x^2.(x+2)-9.x=0+18

x^2.(x+2)-9.x=18

x^2.x+x^2.2-9.x=18

Mk chỉ giải đc đến đây thôi. Xin lỗi!

Bình luận (1)
Nguyễn Quang Trung
8 tháng 2 2016 lúc 21:06

đăng cho vui à

Bình luận (0)
Nobita Kun
8 tháng 2 2016 lúc 21:12

Làm theo công thức: tích bằng 0 thì một trong x thừa số bằng 0 rồi xét các trường hợp

Bình luận (0)
Vũ Quang Vinh
8 tháng 2 2016 lúc 21:35

1. x ( x + 7 ) = 0
( 1 ) x = 0
( 2 ) x + 7 = 0 => x = -7
S = { -7 ; 0 }

2. ( x + 12 ) ( x - 3 ) = 0
( 1 ) x + 12 = 0 => x = -12
( 2 ) x - 3 = 0 => x = 3
S = { -12 ; 3 }

3. ( -x + 5 ) ( 3 - x ) = 0
( 1 ) -x + 5 = 0 => -x = -5 => x = 5
( 2 ) 3 - x = 0 => x = 3
S = { 3 ; 5 }

4. x ( 2 + x ) ( 7 - x ) = 0
( 1 ) x = 0
( 2 ) 2 + x = 0 => x = -2
( 3 ) 7 - x = 0 => x = 7
S = { -2 ; 0 ; 7 }

5. ( x - 1 ) ( x + 2 ) ( -x - 3 ) = 0
( 1 ) x - 1 = 0 => x = 1
( 2 ) x + 2 = 0 => x = -2
( 3 ) -x - 3 = 0 => -x = 3 => x = -3
S = { -3 ; -2 ; 1 }

Bình luận (0)
công chúa xinh xắn
1 tháng 2 2017 lúc 20:44

\(1,x.\left(x+7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x+7=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-7\end{cases}}}\)

\(2,\left(x+12\right).\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+12=0\\x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-12\\x=3\end{cases}}}\)

\(3,\left(-x+5\right).\left(3-x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-x+5=0\\3-x=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\x=3\end{cases}}}\)

Bình luận (0)
nguyen thi oanh
2 tháng 2 2021 lúc 13:26

4/   \(x.\left(2+x\right).\left(7-x\right)=0\)

   \(\hept{\begin{cases}x=0\\2+x=0\\7-x=0\end{cases}}\) =>   \(\hept{\begin{cases}x=0\\x=-2\\x=7\end{cases}}\)

Vậy \(x=\left\{0,-2,7\right\}\)

5/   \(\left(x-1\right).\left(x+2\right).\left(-x-3\right)=0\)

\(\hept{\begin{cases}x-1=0\\x+2=0\\-x-3=0\end{cases}}\)=>   \(\hept{\begin{cases}x=1\\x=-2\\x=-3\end{cases}}\)

Bình luận (0)