Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các mệnh đề sau:

          (1) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng gương.

          (2) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng để pha chế thuốc.

          (3) Glucozo va fructozo tác dụng với (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol

          (4)Tinh bột và glucozo đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

          (5) Các chất béo có gốc axit béo không no thường là chất lỏng

          Số mệnh đề đúng là:

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Ngô Quang Sinh
26 tháng 12 2019 lúc 6:38

Đáp án A

(1) Sai do cả glucozo và fructozo đều có phản ứng tráng gương

(2) Đúng

(3) Đúng do cùng tạo ra C6H14O6

(4) Đúng

(5) Đúng

 

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Mặt khác, cho 7,088 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là

A. 7,512 gam

B. 7,612 gam

C. 7,312 gam

D. 7,412 gam

Ngô Quang Sinh
5 tháng 6 2019 lúc 15:57

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và 18,36 muối khan. Giá trị của m là 

A. 19,12

B. 17,8

C. 19,04

D. 14,68

Ngô Quang Sinh
20 tháng 8 2019 lúc 18:25

Chọn đáp án B 

nC3H5(OH)3 = 0,2 => nNaOH = 0,06.

Bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH = mC3H5(OH)3 + mmuối

=> mX = 17,8.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và 18,36 muối khan. Giá trị của m là

A. 19,12.

B. 17,8.

C. 19,04.

D. 14,68.

Ngô Quang Sinh
28 tháng 6 2019 lúc 12:40

Đáp án là B

Bình luận (0)
Karik
30 tháng 4 lúc 22:11

Chất lỏng không bay hơi ở cùng một nhiệt độ xác định. ... Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố chính là gió, điện tích và mặt thoáng của chất lỏng.

Bình luận (1)
Maximilian
30 tháng 4 lúc 22:11

- Các chất lỏng đều bay hơi ở mọi nhiệt độ.

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng của chất lỏng.

Bình luận (1)
hoc24
30 tháng 4 lúc 23:48
 Chất lỏng không bay hơi ở cùng một nhiệt độ xác định. ... Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố chính là gió, điện tích và mặt thoáng của chất lỏng.
Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A.  C 15 H 31 C O O C H 3

B. C 17 H 33 C O O 2 C 2 H 4

C. C H 3 C O O C H 2 C 6 H 5

D.   C 17 H 35 C O O 3 C 3 H 5

Ngô Quang Sinh
12 tháng 4 2018 lúc 11:04

Đáp án D

Công thức của chất béo (RCOO)3C3H5

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho chất X có công thức phân tử C4H11NO2 phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y và chất khí Z có mùi khai. Biết Z là hợp chất hữu cơ. Số chất X thỏa mãn điều kiện của đề bài là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Ngô Quang Sinh
17 tháng 11 2019 lúc 4:59

Chọn C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu

  a. Thủy phân tripanmitin và etyl axetat đều thu được ancol

  b. Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo.

  c. Hiđro hóa triolein thu được tripanmitin

  d. Thủy phân vinyl fomat thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc

  e. Ứng với công thức đơn giản nhất là CH2O có 3 chất hữu cơ đơn chức mạch hở.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Ngô Quang Sinh
24 tháng 9 2017 lúc 10:56

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai

(d) Đúng

(e) Đúng

Đáp án C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN