Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72 .    

B. 5,6.         

C. 11,2.       

D. 4,48.

Ngô Quang Sinh
9 tháng 9 2019 lúc 7:06

Đáp án B

Đặt nH2 = x => nH2SO4 = x

BTKL: mKL + mH2SO4 = m muối + mH2

8,975 + 98x = 32,975 + 2x => x = 0,25 mol

=> V = 5,6 lít

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72 

B. 5,6

C. 11,2

D. 4,48

Ngô Quang Sinh
26 tháng 6 2019 lúc 3:07

Đáp án B

Đặt nH2 = x => nH2SO4 = x

BTKL: mKL + mH2SO4 = m muối + mH2

8,975 + 98x = 32,975 + 2x => x = 0,25 mol

=> V = 5,6 lít

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72 .

B. 5,6. 

C. 11,2. 

D. 4,48.

Ngô Quang Sinh
4 tháng 5 2019 lúc 10:43

Đáp án B

Đặt nH2 = x => nH2SO4 = x

BTKL: mKL + mH2SO4 = m muối + mH2

8,975 + 98x = 32,975 + 2x => x = 0,25 mol

=> V = 5,6 lít

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gòm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu đưuọc 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72

B. 5,6 

C. 11,2

D. 4,48

Ngô Quang Sinh
30 tháng 8 2017 lúc 17:17

Đáp án B

B T K L   : n S O 4 2 -   = m m u o i   -   m k l 96   = 32 , 975   - 8 , 975 96 = 0 , 25   ( m o l )   n H 2   = n S O 4 2 - = 0 , 25   m o l ⇒ V H 2   = 0 , 25 . 22 , 4   = 5 , 6   ( l í t )

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4 thu được dung dịch chứa 15,6 gam sunfat và 2,464 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết rằng các phản ứng sảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 6,29

B.6,48

C. 6,96

D.5,04

Ngô Quang Sinh
7 tháng 2 2017 lúc 16:52

Đáp án C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp gồm Al, CuO, Fe3O4, Fe2O3 trong khí trơ thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 10,26

B. 11,24

C. 14,28

D. 12,34

Ngô Quang Sinh
7 tháng 4 2019 lúc 8:25

Chọn đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam hỗn X gồm Fe và Al tan hoàn toàn trong 1,2 lít dung dịch HCl 1M (dư), thu được dung dịch Y và thoát ra 10,752 lít H2 (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,112 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Thêm 0,1 mol NaNO3 vào dung dịch Y, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và thoát ra V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Khối lượng muối có trong Z là? 

A. 82,34 gam.

B. 54,38 gam.

C. 67,42 gam.

D. 72,93 gam.

Ngô Quang Sinh
18 tháng 4 2018 lúc 13:57

Chọn C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp X gồm Al, Zn và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X

A. 5,6 gam

B. 8,4 gam

C. 6,72 gam

D. 2,8 gam

Ngô Quang Sinh
25 tháng 3 2018 lúc 3:22

Đáp án : A

nH2 = 0,25 mol; nSO2 = 0,3 mol

2H+   + 2e → H2                                  S+6 + 2e   → S+4

           0,5 <-- 0,25                                      0,6 <-- 0,3

nFe = 0,6 – 0,5 = 0,1 mol

=> mFe = 5,6g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN