Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72 .    

B. 5,6.         

C. 11,2.       

D. 4,48.

Ngô Quang Sinh
9 tháng 9 2019 lúc 7:06

Đáp án B

Đặt nH2 = x => nH2SO4 = x

BTKL: mKL + mH2SO4 = m muối + mH2

8,975 + 98x = 32,975 + 2x => x = 0,25 mol

=> V = 5,6 lít

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72 

B. 5,6

C. 11,2

D. 4,48

Ngô Quang Sinh
26 tháng 6 2019 lúc 3:07

Đáp án B

Đặt nH2 = x => nH2SO4 = x

BTKL: mKL + mH2SO4 = m muối + mH2

8,975 + 98x = 32,975 + 2x => x = 0,25 mol

=> V = 5,6 lít

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan m gam Mg trong 500ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,4M và Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối so với H2 là 6,2 gồm N2 và H2, dung dịch Y và 2 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A.  6,68

B. 4,68

C. 5,08

D. 5,48

Ngô Quang Sinh
29 tháng 6 2019 lúc 2:01

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4 thu được dung dịch chứa 15,6 gam sunfat và 2,464 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết rằng các phản ứng sảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 6,29

B.6,48

C. 6,96

D.5,04

Ngô Quang Sinh
7 tháng 2 2017 lúc 16:52

Đáp án C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong 500ml dung dịch H2SO4 0,8M, thu được dung dịch Y và khí H2, Cho 850ml dung dịch gồm NaOH 1M vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Phần trăm số mol của Al trong X là:

A. 50,00%.

B. 25,00%.

C. 52,94%.

D. 47,06%.

Ngô Quang Sinh
11 tháng 10 2018 lúc 10:28

Số mol các chất là: 

Đặt số mol các chất trong X là Al: a mol; Mg: b mol.

Sơ đồ phản ứng:

Đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72 .

B. 5,6. 

C. 11,2. 

D. 4,48.

Ngô Quang Sinh
4 tháng 5 2019 lúc 10:43

Đáp án B

Đặt nH2 = x => nH2SO4 = x

BTKL: mKL + mH2SO4 = m muối + mH2

8,975 + 98x = 32,975 + 2x => x = 0,25 mol

=> V = 5,6 lít

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan m gam Mg trong 500ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,4M và Cu(NO3)2 đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối của X so với H2 là 6,2 gồm N2 và H2, dung dịch Y và 2 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị m là

A.  6,68

B. 4,68

C. 5,08

D. 5,48

Ngô Quang Sinh
24 tháng 5 2018 lúc 2:35

Đáp án : C

Xét 0,05 mol X : Áp dụng qui tắc đường chéo : nN2 = 0,02 mol ; nH2 = 0,03 mol

=> Giả sử phản ứng tạo NH4+ : x mol

=> nH+ = 12nN2 + 2nH2 + 10nNH4+

=> x = 0,01 mol

Do khí có H2 => NO3- phải hết trước H+

Sau phản ứng có hỗn hợp kim loại => Cu2+ ; H+ phản ứng hết

=> Trong dung dịch chỉ còn lại : NH4+ ; SO42- ; Mg2+

=> BT điện tích : nMg2+ = 0,195 mol

BT Nito : nNO3 = nN2.2 + nNH4+ = 0,05 mol => nCu2+ = 0,025 mol = nCu

=> mMg dư = 2 – 0,025.64 = 0,4g

=> m = mMg dư + 24. nMg pứ = mMg dư + 24nMg2+ ( dd)  = 5,08g

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp gồm Al, CuO, Fe3O4, Fe2O3 trong khí trơ thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 10,26

B. 11,24

C. 14,28

D. 12,34

Ngô Quang Sinh
7 tháng 4 2019 lúc 8:25

Chọn đáp án A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN