Những câu hỏi liên quan
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
29 tháng 3 lúc 21:56

 1 Despite => Although (do sau despite là cụm danh từ hoặc V-ing còn although sau đó là mệnh đề)

2 getting => to get (be (not) eassy for sb to V)

3 doesn't => isn't (câu hỏi đuôi vế sau phải dùng trợ động từ theo vế 1)

4 at => in (đứng trước tên thành phố dùng in)

5 serious => seriously (tính từ bổ nghĩa cho danh từ còn trạng từ bổ nghĩa cho động từ)

6 in => on (đứng trước ngày dùng on)

7 would speak => spoke (câu điều kiện loại 2 vế if dùng quá khứ đơn)

8 doesn't => does (câu hỏi đuôi vế 1 là phủ định do có harly nên vế sau cần dùng khẳng đinh)

Bình luận (0)
Nguyễn Lan
19 tháng 3 2020 lúc 11:03

3.We found the film bored , so we left halfway through it .

bored => boring

4. Are you interested between learning English ?

between => in

5. It was not easy for us getting tickets for the concert .

getting => to get

6 my mother always made me to wash my hands before every meal .

=> bỏ " to "

Nếu thấy đúng hãy ủng hộ mik bằng cách tick cho mik nha ^^

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

It is difficult to get tickets for 2018 World Cup. It was wise of him to buy the tickets for 2018 World Cup advance.

A. Since they are difficult to get, he should have brought the tickets for 2018 World Cup beforehand

B. Although he bought the tickets for 2018 World Cup in advance, he wasn’t wise enough to do so

C. Such is the difficulty in getting the tickets for 2018 World Cup that it was wise of him to buy them beforehand

D. The tickets for 2018 World Cup is so difficult to get that he had enough wisdom to buy them

Dương Hoàn Anh
22 tháng 11 2019 lúc 3:50

Đáp án C.

Tạm dịch: Vé xem World Cup 2018 rất khó mua. Anh ta thật khôn ngoan khi mua vé trước.

In advance = beforehand: trước

Đảo ngữ với Such… that:

Such + (a/an) + adj + N + to be + S + that clause: Thứ gì đó quá như thế nào để làm gì.

Các đáp án còn lại không phù hợp về nghĩa

Bình luận (0)
Dương Minh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

It is difficult to get tickets for 2018 World Cup. It was wise of him to buy the tickets for 2018 World Cup in advance.

A. Since they are difficult to get, he should have brought the tickets for 2018 World Cup beforehand.

B. Although he bought the tickets for 2018 World Cup in advance, he wasn’t wise enough to do so.

C. Such is te difficulty in getting the tickets for 2018 World Cup that it was wise of him to buy them beforehand.

D. The tickets for 2018 World Cup is so difficult to get that he had enough wisdom to buy them.

Nguyen Hoang Hai
28 tháng 2 2018 lúc 12:08

Đáp án C.

Tạm dịch: Vé xem World Cup 2018 rất khó mua. Anh ta thật khôn ngoan khi mua vé trước.

In advance = beforehand: trước

Đảo ngữ với Such … that:

Such + (a/an) + adj + N + to be + S + that Clause: Thứ gì đó quá như thế nào để làm gì.

Các đáp án còn lại không phù hợp về nghĩa.

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

It is difficult to get tickets for 2018 World Cup. It was wise of him to buy the tickets for 2018 World Cup in advance.

A. Since they are difficult to get, he should have brought the tickets for 2018 World Cup beforehand

B. Although he bought the tickets for 2018 World Cup in advance, he wasn’t wise enough to do so

C. Such is te difficulty in getting the tickets for 2018 World Cup that it was wise of him to buy them beforehand

D. The tickets for 2018 World Cup is so difficult to get that he had enough wisdom to buy them

Dương Hoàn Anh
12 tháng 1 2018 lúc 9:02

Đáp án C.

Tạm dịch: Vé xem World Cup 2018 rất khó mua. Anh ta thật khôn ngoan khi mua vé trước.

In advance = beforehand: trước

Đảo ngữ với Such … that:

Such + (a/an) + adj + N + to be + S + that Clause: Thứ gì đó quá như thế nào để làm gì.

Các đáp án còn lại không phù hợp về nghĩa.

Bình luận (0)
Võ Bảo Vân
18 tháng 1 2019 lúc 15:40

Viết lại câu

1. There was too little to go to back home for my umbrella ( not)

= There ..................was not enough time for........................... me to go back home for my umbrella

2. It was necessary to book concert tickets well in advance ( be)

= Concert tickets .......... had/needed to be booked ............................. well in advance

3. Money was urgently needed for the flood victims to rebuild their houses ( need)

= The flood victims were ...................in need of money................ to rebuild their houses

4. What interests you about this city? ( find)

= What .................do you find interesting............................. about this city?

5. The police rescue everyone from the burning building ( rescue)

= The police ................attempt a rescue....................... of everyone in the burning building.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngô Minh Trí
11 tháng 1 2018 lúc 11:35

1.You will have to pay more if you come to this place tomorrow.

a. The ABC cinema closes for two weeks todau fpr repairs.

b. SUMMER TOWN SCHOOL NO TICKETS LEFT FOR NEXT WEEK'S CONCERT.

c. New theatre restaurent meals half price today only.

d. Music shop closed for lunch.

e. Music store low prices on lastest CDs next two week only.

2. You can get cheaper tickets if you are at college.

a. The ABC cinema closes for two weeks todau fpr repairs.

b. SUMMER TOWN SCHOOL NO TICKETS LEFT FOR NEXT WEEK'S CONCERT.

c. New theatre restaurent meals half price today only.

d. Music shop closed for lunch.

e. Music store low prices on lastest CDs next two week only.

3. You can buy music more cheaply here for a short time.

a. The ABC cinema closes for two weeks todau fpr repairs.

b. SUMMER TOWN SCHOOL NO TICKETS LEFT FOR NEXT WEEK'S CONCERT.

c. New theatre restaurent meals half price today only.

d. Music shop closed for lunch.

e. Music store low prices on lastest CDs next two week only.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi
6 tháng 4 lúc 13:47

1. c

2. b

3. e

Bình luận (0)
Tử Đằng
9 tháng 2 2017 lúc 20:57

Điền từ thích hợp vào ô trống để hoàn thành đoạn văn: Dear John, I am excited ..........ABOUT................. your visit.There's a lot to do here,.......AND........... I am sure we ..........WILL....... have a great time. On Saturday afternoon, we can go to a baseball game . I think I can get tickets. In the evening, we ........ARE.......... going to Randy's house for dinner. ...................AFTER................ dinner we might go to a rock concert. I am going to try to get tickets. .............IF.............. you want , on Sunday we can play tennis in the morning and..............VISIT............ the planetarium in the afternoon. Please, let me know...............WHEN................ train will you go? I will wait for you at the station. See you is two weeks. Sincerely, Steven

Bình luận (2)
Sone Yoonsic
9 tháng 1 2020 lúc 19:43

1. I can play the piano reasonably well FASHION

=> I can play the piano after a fashion.

2. When i first saw her i thought she was Japanese SIGHT

=> At first sight, I thought she was Japanese.

3. We haven't had any contact with our cousins in the United States for years TOUCH

=> We haven't kept in touch with our cousins in the United States for years

4. It's probably a good thing that we couldn't get tickets for the concert. They were very dear BEST

=> It's probably at best that we couldn't get tickets for the concert. They were very dear.

5. Overall i think this government has done a good job BALANCE

=> On balance, I think this government has done a good job.

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
9 tháng 1 2020 lúc 21:42

1. I can play the piano reasonably well FASHION

=> I can play the piano after a fashion.

2. When i first saw her i thought she was Japanese SIGHT

=> At first sight, I thought she was Japanese.

3. We haven't had any contact with our cousins in the United States for years TOUCH

=> We haven't kept in touch with our cousins in the United States for years

4. It's probably a good thing that we couldn't get tickets for the concert. They were very dear BEST

=> It's probably at best that we couldn't get tickets for the concert. They were very dear.

5. Overall i think this government has done a good job BALANCE

=> On balance, I think this government has done a good job.

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh

Error Identification

 

Since there are no tickets left for the concert, they would rather go to the movies than go home

 

Dương Hoàn Anh
27 tháng 5 2019 lúc 2:45

would rather + V –inf  than + V –inf: thích làm gì hơn

going home => go home

=>Since there are no tickets left for the concert, they would rather go to the movies than go home 

Tạm dịch: Bởi vì không có vé còn lại cho buổi hòa nhạc, họ thích đi xem phim hơn là về nhà.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN