Những câu hỏi liên quan
LOVE
22 tháng 4 2018 lúc 21:51

a, công có ích để đẩy thùng hàng là

Aci=P.h=10.m.h=10.100.5=5000(J)

công toàn phần là

\(A_{tp}=\dfrac{A_{ci}}{H:100\%}=\dfrac{5000}{80\%:100\%}=6250\left(J\right)\\\)

đổi :2 phút= 120s

công suất thực hiện của người đó là

P=\(\dfrac{A_{tp}}{t}=\dfrac{6250}{120}\approx52,083\left(W\right)\)

chiều dài mặt phẳng nghiêng là

l=Atp:F=6250: 312,5=20(m)

công hao phí là

Ahp=Atp-Aci=6250-5000=1250(J)

lực ma sát giữa vật với mặt phẳng nghiêng là

Fms=Ahp:l=1250:20=62,5(J)

Bình luận (0)
Linh Hoàng Mã
22 tháng 4 2018 lúc 21:24

ông trường ptthsp đúng ko ? đề tui i chang ông

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Anh Thư
24 tháng 2 2020 lúc 12:04

*Câu 1: (tự tóm tắt)

0,4min = 24s

Trọng lượng của vật: P = 10m = 10.300 = 3000 (N)

Quãng đường để kéo vật lên:

s = v.t = 2.24 = 48 (m)

Do sử dụng ròng rọc động nên không lợi về lực, không thiệt về đường đi (ĐLVC)

P = F = 3000N

Công của ròng rọc:

A = F.s = 3000.48 = 144000 (J)

Công suất của ròng rọc:

P (hoa) = A/t = 144000/24 = 6000 (W)

Vậy ... (tự kết luận)

*Câu 2: (nếu là cần cẩu thì 1 RRĐ và 1 RRCĐ phải không?)

*Câu 3: (tự tóm tắt)

Trọng lượng vật: P = 10m = 10.200 = 2000 (N)

Lực kéo cần tác dụng để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng:

\(F=\frac{P_v.h}{l_{mpn}}=\frac{2000.1,5}{5}=60\left(N\right)\)

Vậy ... (tự kết luận)

Bình luận (0)
Diệu Huyền
24 tháng 2 2020 lúc 22:30

\(a,A=P.h=150.40.4=6000J\)

\(P=\frac{A}{t}=\frac{6000}{60+40}=60W\)

\(b,A_{tp}=\frac{A}{H}=\frac{6000}{80\%}=7500J\)

\(A_{tp}=A+A_{ms}\)

\(A_{ms}=A_{tp}-A=7500-6000=1500J\)

Vậy ......

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
3 tháng 5 2017 lúc 17:26

Bài 4:Tóm tắt:

\(P=6000N\\ h=3m\\ l=5m\\ F=2700\\ \overline{a,A_i=?}\\ A_{tp}=?\\ A_{hp}=?\\ b,H=?\)

Giải:

a, Công có ích là:

\(A_i=P.h=6000.3=18000\left(J\right)\)

Công hao phí (công do ma sát sinh ra) là:

\(A_{hp}=F.l=2700.5=13500\left(J\right)\)

Công toàn phần là:

\(A_{tp}=A_i+A_{hp}=18000+13500=31500\left(J\right)\)

b, Hiệu suất của mặt phảng nghiêng là:

\(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{18000}{31500}.100\%\simeq57,14\%\)

Vậy: a, Ai=18000J; Atp=31500J; Ahp=13500J

b, Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng khoảng 57,14%

Bình luận (0)
Ngọc Minh Đinh
3 tháng 7 2017 lúc 8:28

3) a) Tóm tắt:

P = 1000 N

h = 1,2 m

l = 3 m

F = ?

Giải: Công có ích ( công nâng vật trực tiếp ): Aci = P * h = 1000 * 1.2 = 1200 ( J )

Công toàn phần ( công nâng vật bằng mặt phẳng nghiêng ) : Atp = F * l = 3 F ( J )

Vì mặt phẳng nghiêng là máy cơ đơn giản, không cho ta được lợi gì về công.

=> Aci = Atp => 1200 = 3F => F = 400 N

c) Tóm tắt:

l1 = 0,5 m

l2 = 0,2 m

P = 6000 N

Theo điều kiện cân bằng của đòn bẩy, ta có:

F * l1 = P * l2 => 0,5 F = 6000 * 0.2 => F = 2400 ( N )

Bình luận (1)
tan nguyen
22 tháng 2 2020 lúc 15:03

bài 2

giải

do không có ma sát lên

\(Ai=Atp\)

\(\Leftrightarrow P.h=F.l\)

\(\Leftrightarrow200.1,5=F.5\)

\(\Rightarrow F=\frac{200.1,5}{5}=60\left(N\right)\)

vậy lực kéo trên mặt phẳng nghiêng là 60N

Bình luận (0)
tan nguyen
22 tháng 2 2020 lúc 15:03

bài 1

xem lại đề nhé

Bình luận (0)
Truong Vu Xuan
22 tháng 2 2020 lúc 15:05

1)mình không thấy có công suất nên có gì bạn sử sụng công thức:

\(P=\frac{A}{t}\Leftrightarrow Pt=FS\Leftrightarrow S=\frac{Pt}{F}\)

2)\(F=\frac{1,5}{5}.200.10=600N\)

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
24 tháng 8 2020 lúc 13:51

Trọng lượng của thùng hàng: \(P=10m-10.60=600\left(N\right)\)

a) Do P > F nên người công nhân này được lợi về lực khi dùng mặt phẳng nghiêng đưa vật lên cao.

b)Do ma sát rất nhỏ và không đáng kể nên theo định luật bảo toàn công, ta có:

\(P.h=F.S\Leftrightarrow600.2=200.S\Rightarrow S=\frac{1200}{200}=6\left(m\right)\)

Bình luận (0)
tan nguyen
24 tháng 4 2020 lúc 21:37

giải

a) chiều dài mặt phẳng nghiêng

\(F.l=P.h\Rightarrow l=\frac{P.h}{F}=\frac{50.10.5}{250}=10\left(m\right)\)

b) công có ích để đưa vật lên cao

\(Ai=P.h=50.10.5=2500\left(J\right)\)

công toàn phần là

\(Atp=\frac{Ai}{H}=\frac{2500}{90\%}=\frac{25000}{9}\left(J\right)\)

công hao phí là

\(Ahp=Atp-Ai=\frac{25000}{9}-2500=\frac{2500}{9}\left(J\right)\)

lực ma sát là

\(Fms=\frac{Ahp}{l}=\frac{\frac{2500}{9}}{10}=\frac{250}{9}\left(N\right)\)

c) đổi 1,5phút = 90s

công suất mặt phẳng nghiêng

\(P=\frac{Atp}{t}=\frac{\frac{25000}{9}}{90}=30,9\)(w)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
16 tháng 3 2020 lúc 21:57

a)
3m 12m

Mpn cho ta thiệt \(\frac{12}{3}=4\) lần về đường đi nên cho ta lợi 4 lần về lực

\(\Rightarrow F=\frac{P}{4}=\frac{m.g}{4}=\frac{125.10}{4}=312,5\left(N\right)\)

c) Công thực hiện:

\(A=P.h=m.g.h=125.10.3=3750\left(J\right)\)

Bình luận (0)