Những câu hỏi liên quan
Bastkoo
20 tháng 12 2017 lúc 11:57

gọi 3 lớp 7a,7b,7c lần lượt là a,b,c

Vì số giấy vụn 3 lớp thu được tỉ lệ nghịch với 3,4,6 nên theo đề bài ta có :

3a=4b=6c <=> \(\frac{a}{\frac{1}{3}}=\frac{b}{\frac{1}{4}}=\frac{c}{\frac{1}{6}}\) (a+b+c=252)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{\frac{1}{3}}=\frac{b}{\frac{1}{4}}=\frac{c}{\frac{1}{6}}=\frac{a+b+c}{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}}=\frac{252}{\frac{3}{4}}=336\)

\(\frac{a}{\frac{1}{3}}=336\Rightarrow a=336.\frac{1}{3}=112\)

\(\frac{b}{\frac{1}{4}}=336\Rightarrow b=336.\frac{1}{4}=84\)

\(\frac{c}{\frac{1}{6}}=336\Rightarrow c=336.\frac{1}{6}=56\)

Vậy lớp 7a thu được 112 kg giấy vụn ; 7b thu được 84 kg và 7c thu được 56 kg

Bình luận (0)
quách anh thư
12 tháng 3 2018 lúc 20:53

Gọi số kg giấy vụn mà lớp 5a, 5b, 5c lần lượt là a, b, c Theo bài ra ta có: a+b+c=96 và 2a=b+c Suy ra: b+c=96-a Suy ra: 2a=96-a 3a=96 nên a=32, b+c=96-32=64 Suy ra: b=64-c Lại có: 1/2.b-2/3.c=4 Nên 1/2.(64-c)-2/3.c=4 Suy ra: 32-1/2.c-2/3.c=4 Suy ra:32-7/6.c=4 Suy ra:7/6.c=28 Suy ra:c=24 và b=64-c=64-24=40 Vậy số kg giấy vụn mà lớp 5a, 5b, 5c lần lượt là 32kg, 24kg, 40kg

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Anh Kiệt
12 tháng 3 2018 lúc 20:58

Móe,hóa ra là z

Bình luận (0)
Trương Anh Vũ
3 tháng 5 2020 lúc 13:15

32,24,40 kg bạn nha

Bình luận (0)
Wang Jun Kai
25 tháng 10 2015 lúc 20:46

Gọi số kg giấy vụn của 3 tổ lần lượt là x,y,z

Ta có: \(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{x+z-y}{2+5-4}=\frac{27}{3}=9\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=9\Rightarrow x=18;\frac{y}{4}=9\Rightarrow y=36;\frac{z}{5}=9\Rightarrow z=45\)

Vậy số kg giấy vụn mỗi tổ thu được lần lượt là 18;36;45(kg)

Bình luận (0)
WECOME TO VIET NAM
23 tháng 9 2020 lúc 19:29

Số hc sinh lp 7a tham gia là:

3.4=12(hs sinh )

Số hc sinh lp 7b tham gia là :

2.4=8(hs sinh ) 

Số hc sinh lp 7c tham gia là:

2.3=6(hc sinh)

Bình luận (0)
quách anh thư
12 tháng 3 2018 lúc 20:52

Gọi số kg giấy vụn mà lớp 5a, 5b, 5c lần lượt là a, b, c Theo bài ra ta có: a+b+c=96 và 2a=b+c Suy ra: b+c=96-a Suy ra: 2a=96-a 3a=96 nên a=32, b+c=96-32=64 Suy ra: b=64-c Lại có: 1/2.b-2/3.c=4 Nên 1/2.(64-c)-2/3.c=4 Suy ra: 32-1/2.c-2/3.c=4 Suy ra:32-7/6.c=4 Suy ra:7/6.c=28 Suy ra:c=24 và b=64-c=64-24=40 Vậy số kg giấy vụn mà lớp 5a, 5b, 5c lần lượt là 32kg, 24kg, 40kg

Bình luận (0)
Nobi Nobita
2 tháng 8 2016 lúc 10:02

      Gọi số kg giấy vụn của ba tổ lần lượt là:a,b,c

Vì  số kg giấy vụn của tổ 1 và tổ 3 hơn tổ 2 là 27kg . 

             Suy ra:a+c-b=27

Mà số kg của ba tổ tỉ lệ với 2,4,5

                   Do đó \(\frac{a}{2}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

    Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+c-b}{2+5-4}=\frac{27}{3}=9\)

\(\Rightarrow\begin{cases}\frac{a}{2}=9\\\frac{b}{4}=9\\\frac{c}{5}=9\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}a=18\\b=36\\c=45\end{cases}\)

Vậy a=18;b=36;c=45

Bình luận (0)
Trịnh Thị Như Quỳnh
2 tháng 8 2016 lúc 10:56

Gọi số kg giấy vụ mỗi tổ thu gom được lần lượt là: x(kg),y(kg),z(kg) và x,y,z phải là số dương.

Theo đề bài, ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}\) và x+z-y=27

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{x+z-y}{2+5-4}=\frac{27}{3}=9\)

\(\frac{x}{2}=9.2=18\)\(\frac{y}{4}=9.4=36\)\(\frac{z}{5}=9.5=45\)

Vậy số kg giấy vụn mỗi tổ thu gom được lần lượt là: 18kg,36kg,45kg.

( Bài làm có gì ko hiểu bạn cứ hỏi mk nhé hihi ^..^)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN