Những câu hỏi liên quan
traitimtrongvang
Hôm qua lúc 16:28

\(n_{C_2H_4} = = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)\\ C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\\ n_{O_2} = 3n_{C_2H_4} = 0,1.3 = 0,3(mol)\\ \Rightarrow V_{O_2} = 0,3.22,4 = 6,72(lít)\\ \Rightarrow V_{không\ khí} = 5V_{O_2} = 6,72.5 = 33,6(lít)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
19 tháng 1 lúc 16:28

C2H4   +   3 O2 => 2 CO2  +  2 H2O

nC2H4 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nO2 phản ứng = 3nC2H4 = 0,9 mol

=> VO2 phản ứng = 0,9 . 22,4 = 20,16 lít

Vkk= 5VO2 = 20.16*5=100.8(l)

Bình luận (0)
Quangquang
19 tháng 1 lúc 19:17

C2H4   +   3 O2 => 2 CO2  +  2 H2O

nC2H4 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nO2 phản ứng = 3nC2H4 = 0,9 mol

=> VO2 phản ứng = 0,9 . 22,4 = 20,16 lít

Vkk= 5VO2 = 20.16*5=100.8(l)

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Nam

Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.

a) Lập phương trình hóa học phản ứng xảy ra?

b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phân tử cacbon đioxit.

Ngô Quang Sinh
11 tháng 5 2017 lúc 11:42

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

b) Số phân tử C2H4 : số phân tử oxi : số phân tử CO2 : số phân tử H2O là 1 : 3 : 2 : 2.

Cứ 1 phân tử etilen tác dụng với 3 phân tử oxi. Cứ 1 phân tử etilen phản ứng tạo ra 2 phân tử cacbon đioxit.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

Ngô Quang Sinh
6 tháng 11 2019 lúc 10:23

Phương trình phản ứng:

   2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO        (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

   CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3        (2)

Bình luận (0)
Xyz
10 tháng 2 lúc 20:28

a) nS = \(\frac{m}{M}=\frac{3,2}{32}=0,1\)mol

PTHH oxi với lưu huỳnh

O2 + S -----> SO2

   1   : 1 :   1

 0,1     0,1   0,1

 mol    mol  mol

=> mO2 = n.M = 0,1.32 = 3,2 g

Sô mol oxi ban đầu : 

nO2 = \(\frac{V}{22,4}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\)

=> mO2 lúc đầu = 0,25 x 32 =  8 g

=> mO2 còn lại  = 8 - 3,2 = 4,8 g

=> nO2 lúc này = \(\frac{m}{M}=\frac{4,8}{32}=0,15\)

 PTHH với oxi với cacbon 

O2 + C ----> CO2

1      :   1      :      1

0,15    0,15    : 0,15

mol      mol       mol

=> mC = 0,15.28 = 7 g

b) nO2 = \(\frac{V}{22,4}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\)

PTHH phản ứng + cân bằng

2KMnO4 ----> K2MnO4 + MnO2 + O2

   2             :         1          :  1      : 1

 0,5 mol                                       0,25 mol 

=> mKMnO4 = n.M = 0,5.158 = 79 g

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp khí A gồm C2H2, CH4 và H2. Dẫn m gam hỗn hợp A vào bình kín chứa chất xúc tác Ni, rồi đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B gồm CH4, C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Dẫn toàn bộ lượng khí B vào dung dịch brom ( dư) thấy khối lượng bình đựng brom tăng 4,1 gam và thoát ra hỗn hợp khí D. Đốt cháy hoàn toàn D cần dùng 9,52 lít khí O2 (đktc), thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và 8,1 gam H­2O.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m.

Ngô Quang Sinh
20 tháng 12 2017 lúc 11:54

C2H2 + H2 C2H4

C2H2 + H2 C2H6

Khi cho hỗn hợp B qua dd nước Br2 chỉ có C2H4 và C2H2 phản ứng C2H2 +2Br2 → C2H2Br4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

=> khối lượng bình Br2 tăng chính bằng khối lượng của C2H2 và C2H4

mC2H2 + mC2H4 = 4,1 (g)    

Hỗn hợp khí D đi ra là CH4, C2H6 và H2

CH4 + 2O2 → t ∘  CO2 + 2H2O

C2H6 + O2  → t ∘  2CO2 + 3H2O

2H2 + O2  → t ∘  2H2O

Bảo toàn nguyên tố O cho quá trình đốt cháy hh D ta có:

2nCO2 = 2nO2 – nH2O => nCO2 = ( 0,425. 2– 0,45)/2 = 0,2 (mol)

Bảo toàn khối lượng : mhh D = mCO2 + mH2O – mO2 = 0,2.44 + 0,45.18 – 0,425.32 = 3,3 (g)

Bảo toàn khối lương: mA = (mC2H2 + mC2H4) + mhh D = 4,1 + 3,3 = 7,4 (g)

Bình luận (0)
Đặng Thị Cẩm Tú
8 tháng 7 2016 lúc 13:34

Bạn tham khảo tại đây nhé

https://sites.google.com/site/hoahocquan10/bai-tap/bai-tap-hoa-8/hoa-8-chuong-iv

Bình luận (0)
Duy Ank
19 tháng 2 lúc 22:50

Bài 2: 

PTHH: \(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{C_2H_4}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\\n_{O_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,5}{3}\) \(\Rightarrow\) C2H4 p/ứ hết, O2 còn dư

\(\Rightarrow n_{O_2\left(dư\right)}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow V_{O_2\left(dư\right)}=0,2\cdot22,4=4,48\left(l\right)\)

b) PTHH: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\) 

Theo các PTHH: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=2n_{C_2H_4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CaCO_3}=0,2\cdot100=20\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN