Những câu hỏi liên quan
Võ Thị Hoài
8 tháng 8 2019 lúc 5:12
https://i.imgur.com/ZsgDeMc.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Hòa
13 tháng 6 2018 lúc 8:22

tính nồng độ mol của tổng 2 muối có trong dd A hay là tính nồng độ mol của mỗi muối z bn

Bình luận (0)
Khánh Đan
19 tháng 9 2020 lúc 16:46

a, Ta có: \(n_{H_2SO_4}=0,3.0,5=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{H^+}=2n_{H_2SO_4}=0,3\left(mol\right)\\n_{SO_4^{2-}}=n_{H_2SO_4}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{K^+}=n_{OH^-}=n_{KOH}=0,2.1=0,2\left(mol\right)\)

\(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

0,3 ___ 0,2 __________ (mol)

\(\Rightarrow n_{H^+\left(dư\right)}=0,1\left(mol\right)\)

⇒ Dung dịch A gồm: H+; SO42- và K+

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left[H^+\right]=\frac{0,1}{0,5}=0,2M\\\left[SO_4^{2-}\right]=\frac{0,15}{0,5}=0,3M\\\left[K^+\right]=\frac{0,2}{0,5}=0,4M\end{matrix}\right.\)

b, \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

__0,1 → 0,1 ___________ (mol)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=n_{OH^-}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{NaOH}=\frac{0,1}{0,5}=0,2\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (2)
Nguyễn Quang Anh
12 tháng 8 2017 lúc 10:10

Bài 1: Gọi số mol Mg là x, số mol Fe pư là y. số mol Fe dư là z => số mol Cu tạo thành là x + y.

Chất rắn thu được cuối cùng là MgO x mol và Fe2O3 y/2 mol

=> 24x + 56y + 56z = 1,02

64x + 64y + 56z = 1,38.

40x + 80y = 0,9

=> x = y = z = 0,0075 mol.

Vậy, trong A có mMg = 0,0075. 24 = 0,18 g. mFe = 0,0075. 2 . 56 = 0,84g. và CM CuSO4 = 0,0075.2 : 0,2 = 0,075M

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
12 tháng 8 2017 lúc 10:13

Bài 2 tương tự nhé.

24x + 56y + 56z = 12,88.

2x. 108 + 2y. 108 + 56z = 48,72.

40x + 80y = 14.

=> x = 0,07. y = 0,14. z = 0,06

Bình luận (0)
Huyền Trang
Karik-Linh
1 tháng 3 2020 lúc 17:17

Câu 2: Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các chất đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn sau: NaCl, NaF, NaBr, NaI

cho AgNo3 vào từng mẫu thử
NaBr kết tủa vàng nhạt
NaI kết tủa vàng cam
NaCl kết tủa trắng
NaF không kết tủa

Câu 3: Viết phương trình hóa học chứng minh tính oxi hóa của Cl2 > Br2 > I2

a, Cl2 + NaBr → Br2 + NaCl và Br2 + NaI → I2 + NaBr

Câu 4: Giải thích tại sao: a, Khi điều chế khí hiđro clorua phải dùng muối NaCl tinh thể và axit H2SO4 đậm đặc b, Không dùng bình thủy tinh để đựng dung dịch HF

Phải dùngH2SO4đặc và muối ở trạng thái tinh thể để hiđro clorua tạo thành không hoà tan trong nước.

ko dùng bình thủy tinh để đựng dd HFvì HF có thể td với thủy tinh

bài 6

2Al+6HCl----.2AlCl3 +3H2(1)

x-------3x---------x------1,5x

Fe+2HCl----.>FeCl2+H2(2)

y------2y------------y------y

Ta có

nH2=8,96/22,4=0,4(mol)

Ta có hệ pt

{27x+56y=111,5

x+y=0,4⇒{x=0,2,y=0,1

%mAl=Al=0,2.27/11.100%=49,09%

%mFe=100−49,09=50,91%

b) Theo pthh

nHCl=2nH2=0,8(mol)

mHCl=0,8.36,5=29,2(g)

mdd=29,2.100/10=292(g)

câu 7

nNaOH = 0,5 x 4 = 2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng :

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 +2H2O

0,8 mol 0,8mol 0,8 mol

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

0,8 mol → 1,6 mol 0,8mol 0,8mol

b) Nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng:

CM(NaCl) = = CM(NaClO) = = 1,6 mol/l

CM(NaOH)dư = = 0,8 mol/l

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
6 tháng 10 2019 lúc 1:02

a) 2Al+6HCl---->2AlCl3+3H2(1)

x(27x)-----3x----------x-------1,5x

Fe+2HCl--->FeCl2+H2(2)

y-(56x)----2y-------y---------y

n\(_{H2}=\frac{0,896}{22,4}=0,04\left(mol\right)\)

Suy ả

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=1,1\\1,5x+y=0,04\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y-0,01\end{matrix}\right.\)

m\(_{Al}=0,02.27=0,54\left(g\right)\)

m\(_{Fe}=1,1-0,54=0,56\left(g\right)\)

b) Theo pthh

n\(_{HCl}=2n_{H2}=0,08\left(mol\right)\)

V\(_{HCl}=\frac{0,08}{0,5}=0,16\left(l\right)=160ml\)

(Chỗ d=1,2g/ml nha bạn)

m dd=160.1,2=192(g)

c) Tự làm nhé

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 10 2019 lúc 9:53
https://i.imgur.com/3Ho13Dk.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)