Những câu hỏi liên quan
B.Thị Anh Thơ
2 tháng 5 2020 lúc 12:37

Bổ sung Câu 3:

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}:a\left(mol\right)\\n_{Al}:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_{hh}=24a+27b=5,1\left(1\right)\)

\(V_{HCl}=\frac{600}{1,2}=500\left(ml\right)=0,5\left(l\right)\)

\(\Rightarrow n_{HCl}=0,5.1=0,5\left(mol\right)\)

PTHH :

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

a____2a_______ a ________ a

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

b____3b________b ______1,5b

\(n_{HCl}=2a+3b=0,5\left(2\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right)\\m_{Al}=0,1.27=2,7\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

b,

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\frac{2,4}{5,1}.100\%=47,06\%\\\%m_{Al}=100\%-47,06\%=52,94\%\end{matrix}\right.\)

c,

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}CM_{MgCl2}=\frac{0,1}{0,5}=0,2M\\CM_{AlCl3}=\frac{0,1}{0,5}=0,2M\end{matrix}\right.\)

d,

\(m_{dd\left(spu\right)}-m_{kl}+m_{\left(ddHCl\right)}-m_{H2}=5,1+600-\left(0,1+0,1.1,5\right).2=604,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{MgCl2}=\frac{0,1.95}{604,6}.100\%=1,57\%\\C\%_{AlCl3}=\frac{0,1.133,5}{604,6}.100\%=2,21\%\end{matrix}\right.\)

Bổ sung câu 4:

a,Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}:a\left(mol\right)\\n_{Al}:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{HCl}=\frac{100.25,55\%}{36,5}=0,7\left(mol\right)=2n_{H2}\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

x_______2x______x________x

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

y________3y________y______1,5y

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+3b=0,7\left(BTe\right)\\127a+133,5b=38,75\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\frac{0,2.56.100}{0,2.56+0,1.27}=80,58\%\\\%m_{Al}=100\%-80,58\%=19,42\%\end{matrix}\right.\)

b,\(m_{dd\left(spu\right)}=0,2.56+0,1.27+100-0,7=113,2\left(g\right)\)

a,

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{FeCl2}=22,44\%\\\%_{AlCl3}=11,79\%\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}CM_{FeCl2}=\frac{0,2}{0,1}=2M\\CM_{AlCl3}=\frac{0,1}{0,1}=1M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
2 tháng 5 2020 lúc 10:50

2.

2

NaCl+ H2SO4 --> Na2SO4 + 2HCl

0,198 0,099 0,198

nNaCl=12,87/58,5=0,22

nNaCl thực tế =0,22.90%=0,198

VHCl=0,198.22,4=4,4352lit

mNa2SO4=0,099.(23.2+32+16.4)=14,058g

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 tháng 5 2020 lúc 11:18

1/ cho 500ml dung dịch AgNO3 1M(D=1,2g/ml) vào 300ml dung dịch HCL 2M(D=1,5g/ml)

a/ tính nồng độ % các chất tạo ra trong dung dịch?

b/ tính nồng độ mol các chất trong dung dịch thu được. Biết cgất rắn chiếm thể tích không đáng kể

\(n_{AgNO_3}=0,5.1=0,5\left(mol\right)\); \(n_{HCl}=0,3.2=0,6\left(mol\right)\)

AgNO3 + HCl ------> AgCl + HNO3

Lập tỉ lệ AgNO3 và HCl: \(\frac{0,5}{1}< \frac{0,6}{1}\)=> Sau phản ứng HCl dư, AgNO3 phản ứng hết

Theo PT: \(n_{AgCl}=n_{HCl\left(p.ứ\right)}=n_{HNO_3}=n_{AgNO_3}=0,5\left(mol\right)\)

mdd sau phản ứng= 1,2.500 + 1,5.300 - 0,5.143,5=978,25(g)

Dung dịch sau phản ứng gồm HCl dư và HNO3

C%HCl dư=\(\frac{\left(0,6-0,5\right).36,5}{978,25}.100=0,373\%\)

C% HNO3=\(\frac{0,5.63}{978,25}.100=3,22\%\)

\(CM_{HCl\left(dư\right)}=\frac{\left(0,6-0,5\right)}{0,5+0,3}=0,125M\)

\(CM_{HNO_3}=\frac{0,5}{0,5+0,3}=0,625M\)

Bình luận (0)
Vương Hàn Linh
Rain Tờ Rym Te
18 tháng 6 2017 lúc 21:36

5. \(n_{BaCl_2}=\dfrac{400.5,2\%}{208}=0,1\left(mol\right)\)

\(m_{dd}=1,14.100=114\left(g\right)\)

\(m_{H_2SO_4}=114.20\%=22,8\left(g\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{22,8}{98}=0,23\left(mol\right)\)

\(Pt:BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4+2HCl\)

0,1 mol 0,23mol \(\rightarrow0,1mol\) \(\rightarrow0,2mol\)

Lập tỉ số: \(n_{BaCl_2}\) : \(n_{H_2SO_4}=0,1< 0,23\)

\(\Rightarrow BaCl_2\) hết; \(H_2SO_4\)

\(m_{BaSO_4}=0,1.233=23,3\left(g\right)\)

\(n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,23-0,1=0,13\left(mol\right)\)

\(\Sigma_{hh\left(spu\right)}=400+114-23,3=490,7\left(g\right)\)

\(C\%_{H_2SO_4\left(dư\right)}=\dfrac{0,13.98.100}{490,7}=2,6\%\)

\(C\%_{HCl}=\dfrac{0,2.36,5.100}{490,7}=1,49\%\)

Bình luận (0)
Rain Tờ Rym Te
18 tháng 6 2017 lúc 21:47

6. \(n_{NaOH}=\dfrac{200.10\%}{40}=0,5\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=2.0,2=0,4\left(mol\right)\)

Pt: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

0,5mol 0,4mol

Lập tỉ số: \(n_{NaOH}\) : \(n_{HCl}=0,5>0,4\)

\(\Rightarrow NaOH\) dư; HCl hết

\(n_{NaOH\left(dư\right)}=0,5-0,4=0,1\left(mol\right)\)

\(m_{NaOH\left(dư\right)}=0,1.40=4\left(g\right)\)

7. \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{300.30\%}{171}=0,52\left(mol\right)\)

Pt: \(Ba\left(OH\right)_2+FeSO_4\rightarrow BaSO_4+Fe\left(OH\right)_2\)

0,52mol \(\rightarrow0,52mol\)\(\rightarrow0,52mol\)

\(m_{BaSO_4}=0,52.233=121,16\left(g\right)\)

\(m_{Fe\left(OH\right)_2}=0,52.90=46,8\left(g\right)\)

\(\Sigma_{hh\left(spu\right)}=300+800-121,16=978,84\left(g\right)\)

\(C\%_{Fe\left(OH\right)_2}=\dfrac{46,8.100}{978,84}=4,78\%\)

Bình luận (0)
Rain Tờ Rym Te
18 tháng 6 2017 lúc 20:58

1. \(n_{ZnO}=\dfrac{2,835}{81}=0,035\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{140.20\%}{98}=0,285\left(mol\right)\)

\(Pt:ZnO+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2O\)

0,035mol 0,285mol \(\rightarrow\) 0,035 mol

Lập tỉ số: nZnO : \(n_{H_2SO_4}=0,035< 0,285\)

\(\Rightarrow ZnO\) hết; \(H_2SO_4\)

\(n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,0285-0,035=0,25\left(mol\right)\)

\(m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,25.98=24,5\left(g\right)\)

\(m_{ZnSO_4}=0,035.161=5,635\left(g\right)\)

\(\Sigma_{hh\left(spu\right)}=2,835+140=142,835\left(g\right)\)

\(C\%_{H_2SO_4\left(dư\right)}=\dfrac{24,5.100}{142,835}=17,15\%\)

\(C\%_{ZnSO_4}=\dfrac{5,635.100}{142,835}=4\%\)

Bình luận (0)
Tô Ngọc Hà
22 tháng 3 2020 lúc 20:50

a, k2O + 2H2O ----> 2koh + h2o

0,1-----------------------0,2

=> CM ddA= 1M

b, 2koh + h2so4---> k2So4 + 2H2O

0,2-----------0,1

=> m muối = 0,2.39+96.0,1=17,4g

c,m dd H2So4= 0,1.98.100/20=49g

=> V dd H2So4 =49/1,14=42,98ml

Bình luận (0)
Karik-Linh
22 tháng 3 2020 lúc 20:50

nK2O = 23,5\94=0,25(mol)

Pt: K2O + H2O --> 2KOH

.....0,25 mol-------> 0,5 mol

CM KOH = 0,50,5=1(M)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
22 tháng 3 2020 lúc 20:54

\(n_{K2O}=\frac{9,4}{94}=0,1\left(mol\right)\)

\(K_2O+H_2O\rightarrow2KOH\)

0,1____________0,2

\(2KOH+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+2H_2O\)

0,2______0,1_________0,1____________

Đổi 200ml=0,2l

\(CM_{KOH}=\frac{0,2}{0,2}=1M\)

\(m_{K2SO4}=0,1.174=17,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd_{H2SO4}}=\frac{0,1.98}{20\%}=49\)

\(\Rightarrow V_{dd_{H2SO4}}=\frac{49}{1,14}=42,98\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Lananh Hoang
Câu 1: Công thức tồng quát của ankin là A. CnH2n+2 (n 1) B. CnH2n -6( n  6) C. CnH2n (n  2) D. CnH2n-2 (n  2) Câu 2: Hợp chất nào là ankin? A. C2H2 B. C8H8 C. C4H4 D. C6H6 Câu 3: Ankin có CT(CH3)2 CH - C  CH có tên gọi là: A. 3-metyl but-1-in B. 2-metyl but-3-in C. 1,2 -dimetyl propin D. 1 tên gọi khác Câu 4: Để phân biệt axetilen v à etilen ta dùng: A. Dung dịch Br2 B. Dung dịch KMnO4 C. AgNO3/dd NH3 D. A v à B đúng Câu 5: Axetilen có thể điều chế bằng cách : A. Nhiệt phân Metan ở 1500C B. Cho nhôm cacbua hợp nước C. Đun CH3COONa với vôi tôi xút D. A và B Câu 6: Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 ? A. But-1-in B. But-2-in C. propin D. etin Câu 7: Cho propin tác dụng H2 có dư(xt Ni, t¬¬0 ) thu được sản phẩm có công thứ là A. CH2 = CH2. B. CH3 –CH2 -CH3 C. CH3 - CH3 D. CH2 = CH- CH3 Câu 8: Cho But-1-in tác dụng với H2 dư có xúc tác Pd/ PbCO3; t0 thu được sản phẩm là: A. CH3-CH2-CH = CH2. B. CH3-CH2-CH2-CH3 C. CH3-CH - CH3 D. CH3-CH =CH2 Câu 9: Sục khí propin vào dung dịch AgNO3/ NH3 thu được kết tủa có công thức là: A. CH3 -C CAg B. Ag-CH2-C  CAg C. Ag3-C-C CAg D. CH  CH Câu 10: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/ NH3 A. CH3- C CH3 B. CH3- C  C-C2H5 C. CH  C-CH3 D. CH2=CH-CH3 Câu 11: Một ankin A có tỉ khối hơi so với H2 là:20. Công thức phân tử của A là A. C3H8 B. C3H4 C. C3H6 D. C4H6 Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 3,40 g ankadien A cần dùng vừa hết 7,84 lit O2 (đktc) . CTPT A là : A. C4H6 B. C5H8 C. C3H4 D. C6H10 Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 1,3g một ankin A thu được 0,9 g nước. Công thức cấu tạo đúng của A là: A. CHC-CH3 B. CHCH C. CH3-CC-CH3 D. Kết quả khác Câu 14: Cho 0,68 g ankin A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch brom 0,1M và A td được với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa . CTCT đúng của ankin A là: A. CHC-CH3 B. CHCH C. CH3-CC-CH3 D. CHC-CH2 -CH2-CH3 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 1,30 g Ankin ở thể lỏng thu được 2,24 lít CO2( đkc ).CTPT của hidrocacbon là A. C6H6 B. C2H2 C. C4H4 D. C6H12 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hidrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 g H2O .Thể tích oxi tham gia phản ứng là A. 3,92 lít B. 5,6 lít C. 2,8 lít D. 4,48 lít Câu 17: Sản phẩm của quá trình đime hóa axetilen là: A. Vinyl axetilen B. Benzen C. Nhựa cupren D. Poli axetilen Câu 18: Khi đốt cháy hoàn toàn ankin thu được số mol CO2 và số mol H2O là: A. n > n B. n = n C. n < n D. n  n Câu 19: Nhận biết but- 1- in và but- 2- in bằng thuốc thử nào? A. Tác dụng với dung dịch brom. B. Tác dụng với dung dịch KMnO4 C. dd AgNO3/ NH3 D. Tác dụng với H2 Câu 20: Có 4 chất :metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong amoniac tạo thành kết tủa A. 4 chất B. 3 chất C. 2 chất D. 1 c
Nguyễn Quang Anh
12 tháng 8 2017 lúc 10:10

Bài 1: Gọi số mol Mg là x, số mol Fe pư là y. số mol Fe dư là z => số mol Cu tạo thành là x + y.

Chất rắn thu được cuối cùng là MgO x mol và Fe2O3 y/2 mol

=> 24x + 56y + 56z = 1,02

64x + 64y + 56z = 1,38.

40x + 80y = 0,9

=> x = y = z = 0,0075 mol.

Vậy, trong A có mMg = 0,0075. 24 = 0,18 g. mFe = 0,0075. 2 . 56 = 0,84g. và CM CuSO4 = 0,0075.2 : 0,2 = 0,075M

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
12 tháng 8 2017 lúc 10:13

Bài 2 tương tự nhé.

24x + 56y + 56z = 12,88.

2x. 108 + 2y. 108 + 56z = 48,72.

40x + 80y = 14.

=> x = 0,07. y = 0,14. z = 0,06

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
22 tháng 7 2017 lúc 20:33

Câu 1: số mol Ag = 0,1 mol.

Nếu A ko phải là HCHO => Số mol A = 0,05.

Mà khối lượng a = 12,5. 17,6% = 2,2g

=> KLPT của A = 44 => A là CH3CHO - axetandehit.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
22 tháng 7 2017 lúc 20:39

Câu 2: Số mol H2 = 0,9 mol => nH2 pư với A = 0,5 mol và pứ với B = 0,4 mol.

A là CH3CHO => mA = 0,5. 44 = 22g => mB = 34 - 22 = 12g

=> MB = 12: 0,4 = 30 => B là HCHO

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
22 tháng 7 2017 lúc 20:48

Câu 3: 3,4 g hỗ hợp G có 0,04 mol HCHO và 0,05 mol CH3CHO.

Số mol AgNO3 = 0,3 mol. Số mol AgNO3 pứ = số mol Ag tạo thành = 0,04.4 + 0,05.2 = 0,26 mol.

=> Số mol AgNO3 dư = 0,3 - 0,26 = 0,04 mol

a. Số mol NaBr cần dùng = số mol AgNO3 dư = 0,04 mol

=> VNaBr cần dùng = 0,04l = 40 ml.

b. 2Ag + 2H2SO4 ---> Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

0,26 mol ----------------------------0,13 mol.

Tự giải tiếp đi (đề chập mạch)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)