Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào dung dịch A, phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan giảm 22,625 gam. Thành phần % khối lượng của một chất trong hỗn hợp X là:

A. 64,3%.

B. 39,1%.

C. 47,8%.

D. 35,9%

Ngô Quang Sinh
7 tháng 3 2019 lúc 3:38

Chọn đáp án C

Gọi số mol của NaBr x mol; NaI y mol.

Cho B r 2 vào dung dịch A, chỉ NaI phản ứng.

NaI + 1 2 Br2  NaBr + 1 2 I2

1 mol NaI  1 mol NaBr khối lượng giảm 47g

 → n N a I = 7 , 05 47 =  0,15 mol = y

Khi sục khí Clo vào dung dịch A, cả NaBr và NaI phản ứng.

m m u ố i   g i ả m = x.(80 – 35,5) + y (127-35,5) = 22,625 g

x = 0,2 mol

ð % m N a B r = 0 , 2 . 103 0 , 2 . 103 + 0 , 15 . 150 .100(%) = 47,80(%)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào dung dịch A, phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan giảm 22,625 gam. Thành phần % khối lượng của một chất trong hỗn hợp X là:

A. 64,3%

B. 39,1%.

C. 47,8%

D. 35,9%

Ngô Quang Sinh
2 tháng 7 2017 lúc 7:34

Đáp án C

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp X gồm NaBr và NaI tan trong nước thu được dung dịch Y. Nếu cho Brom dư vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn thì thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí Clo dư vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng muối khan giảm 22,625 gam. Thành phần phần trăm khối lượng của một chất trong hỗn hợp X là

A. 35,9%   

B. 47,8%    

C. 33,99%  

D. 64,3%

Ngô Quang Sinh
27 tháng 12 2018 lúc 7:41

 Đáp án B

Đặt

Khối lượng muối khan giảm là do đã xảy ra phản ứng thay thế các nguyên tử halogen trong muối.

Ta có hệ:  

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Sục khí clo vào dung dịch chứa NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 1,17 gam NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI có trong dung dịch đầu là :

A. 0,02 mol

B. 0,01 mol

C. 0,03 mol

D. Tất cả đều sai

Ngô Quang Sinh
4 tháng 7 2019 lúc 17:31

Đáp án A

Đặt: nNaBr = a(mol), nNaI = b(mol)

Ta có các phản ứng

2NaBr + Cl2→ 2NaCl + Br2(1)

     a                a

2NaI + Cl2→ 2NaCl + I2(2)

    b                 b

Từ (1) và (2) => nNaCl = a+b=1,17/58,5 = 0,02 (mol)

nNaBr + nNaI= a+b = 0,02 (mol)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Mg vào 200ml dung dịch chứa AgNO3 2,5M và Cu(NO3)2 3M, sau một thời gian thu được 80,8 gam hỗn hợp rắn X và dung dịch Y chỉ gồm 2 muối. Nhúng thanh sắt nặng 8,4 gam vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh sắt, rửa sạch cân nặng 10 gam. Cho m gam Mg trên vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư không thấy khí thoát ra và thu được dung dịch Z. Khối lượng muối khan trong Z là 

A. 103,6

B. 106,3. 

C. 117,6

D. 116,7

Ngô Quang Sinh
19 tháng 7 2017 lúc 14:36

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
1 tháng 4 2020 lúc 20:47

=>%NaCl=100-47,8=52,2 %

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 4 2020 lúc 20:50

Gọi số mol của NaBr là x(mol) ,số mol của NaI là b(mol)

TH1 :\(m_{giam}=\left(127-80\right)x=7,05\)

\(\Rightarrow x=0,05\)

TH2 : \(m_{giam}=\left(127-35,5\right)x+\left(80-35,5\right).y=22,625\)

\(\Rightarrow y=0,2\)

\(\Rightarrow\%_{NaBr}=\frac{0,2.103.100}{0,2.102+0,15.150}=47,8\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch H N O 3  đặc, nóng thu được 1,344 lít khí N O 2  (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí  N H 3 đến dư vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m.

Ngô Quang Sinh
9 tháng 5 2019 lúc 9:03

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn V lít khí C4H10 (đktc). Toàn bộ sản phẩm cháy sục vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40 gam kết tủA. Tính V và tính khối lượng nước thu được từ phản ứng cháy.

A. 8,96 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 8,69 lít

Ngô Quang Sinh
5 tháng 1 2018 lúc 4:17

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

0,4                     <-  40/100

C4H10 + 13/2 O2 -> 4 CO2 + 5 H2O

                                   0,4

ð nC4H10 = 0,4 . 22,4 = 8,96 lít

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN