Những câu hỏi liên quan
trần nguyễn hà linh
trần nguyễn hà linh 27 tháng 7 2016 lúc 10:15

giúp mình làm  bài này đi rrooiif mình giúp cho

cho tam giac abc . co canh bc=12cm, duong cao ah=8cm

a> tinh s tam giac abc

b> tren canh bc lay diem e sao cho be=3/4bc. tinh s tam giac abe va s tam giac ace ( bằng nhiều cách

c> lay diem chinh giua cua canh ac va m . tinh s tam giac ame

Bình luận (0)
Bao Ngoc
Bao Ngoc 25 tháng 3 2020 lúc 15:22

a) a(b-c)+c(a-b)=ab-ac+ca-cb=ab-cb=b(a-c)

b) a(b-c)-b(a+c)=ab-ac-ab-bc=-ac-bc=-c(a+b)

c) a(b+c)-b(a-c)=ab+ac-ab+bc=ac+bc=c(a+b)

d) a(b-c)-a(b+d)=ab-ac-ab-ad=-ac-ad=-a(a+d)

Bình luận (0)
sakura
sakura 25 tháng 3 2020 lúc 15:22

a) a(b - c) + c(a - b) = ab - ac + ac - bc = ab - bc = b(a - c)

b) a(b - c) - b(a + c) = ab - ac - ab - bc = -ac - bc = (a + b). (-c)

c) a(b + c) - b(a - c) = ab + ac - ab + bc = ac + bc = (a + b)c

d) a(b - c) - a(b + d) = ab - ac - ab - ad = -ac - ad = -a(c + d)

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Cho các tập hợp A = {a; b; c; d}; B = {b; d; e}; C = {a; b; e}. Trong các đẳng thức sau

a. A ∩ (B \ C) = (A ∩ B) \ (A ∩ C).

b. A \ (B ∩ C) = (A \ B) ∩ (A \ C).

c. A ∩ (B \ C) = (A \ B) ∩ (A \ C).

d. A \ (B ∩ C) = (A \ B) ∪ (A \ C).

Số đẳng thức sai

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Cao Minh Tâm
Cao Minh Tâm 24 tháng 11 2017 lúc 3:42

Đáp án: C

A ∩  B = {b; d}; A ∩  C = {a; b}; B ∩ C = {b; e}

A \ B = {a; c}; A \ C = {c; d}; B \ C = {d}

A ∪  B = {a; b; c; d; e}; A ∪  C = {a; b; c; d; e}

A ∩  (B \ C) = {d}. (A ∩  B) \ (A ∩  C) =  {d}.

A \ (B ∩ C) = {a; c; d}. (A \ B) ∪  (A \ C) = {a; c; d}.

(A \ B) ∩  (A \ C) = {c}.

a. A ∩  (B \ C) = (A ∩  B) \ (A ∩  C) ={d} ⇒ a đúng.

b. A \ (B ∩ C)= {a; c; d}  (A \ B) ∩  (A \ C)={c} ⇒ b sai.

c. A ∩  (B \ C) ={d}  (A \ B) ∩  (A \ C)={c}   c sai

d. A \ (B ∩C) = (A \ B) ∪ (A \ C)= {a; c; d} ⇒ d đúng.

Bình luận (0)
Xuân Lê
Xuân Lê 3 tháng 10 2017 lúc 17:33

trả lời hộ mk nha mấy bạn mk đag cần gấp

Bình luận (1)
๖²⁴ʱ๖ۣۜTɦủү❄吻༉
๖²⁴ʱ๖ۣۜTɦủү❄吻༉ 28 tháng 4 2020 lúc 8:25

a, \(\left(a-b\right)+\left(c-d\right)=\left(a+c\right)-\left(b+d\right)\)

\(a-b+c-d=a+c-b-d\)

\(\Rightarrow VT=VP\left(đpcm\right)\)

b, \(\left(a-b\right)-\left(c-d\right)=\left(a+d\right)-\left(b+c\right)\)

\(a-b-c+d=a+d-b-c\)

\(\Rightarrow VT=VP\left(đpcm\right)\)

c, \(a-\left(b-c\right)=\left(a-b\right)+c=\left(a+c\right)-b\)

\(a-b+c=a-b+c=a+c-b\)

\(\Rightarrowđpcm\)

d, \(\left(a-b\right)-\left(b+c\right)+\left(c-a\right)-\left(a-b-c\right)=-\left(a+b-c\right)\)

\(a-b-b-c+c-a-a+b+c=-a-b+c\)

\(-a-b+c=-a-b+c\)

\(\Rightarrow VT=VP\left(đpcm\right)\)

e, \(-\left(-a+b+c\right)+\left(b+c-1\right)=\left(b-c+6\right)-\left(7-a+b\right)+c\)

\(a-b-c+b+c-1=b-c+6-7+a-b+c\)

\(a-1=-1+a\Rightarrow a-1=a+\left(-1\right)\Rightarrow a-1=a-1\)

\(\Rightarrow VT=VP\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Quang Trung
Phạm Quang Trung 7 tháng 1 2018 lúc 21:24

a)-b+c

d)-2a-2c

e)2b-2c

b)-2a+b

c)-a+c

f)a

Bình luận (0)
♕刀guリễ刀◇んoà刀g◇イんノê刀◇Â刀♚
♕刀guリễ刀◇んoà刀g◇イんノê刀◇Â刀♚ 7 tháng 1 2018 lúc 21:27

-a-b+a+c=-b+c

-a+b-c-a-b-c=-2a-2c

a+b-a-b+a-c-a-c=-2c

-a-c+a-b-c=-2c+b

b-b-a+c=-a+c

a+b-c+a-b+c-b+c-a-a+b+c=2c

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu 7 tháng 1 2018 lúc 21:24

a. \(-a-\left(b-a-c\right)=-a-b+a+c=c-b\)

b. \(-\left(a-c\right)-\left(a-b+c\right)=-a-c-a+b-c=b-2a-2c\)

c. \(b-\left(b+a-c\right)=b-b-a+c=c-a\)

d.\(-\left(a-b+c\right)-\left(a+b+c\right)=-a+b-c-a-b-c=-2a-2c=-2\left(a+c\right)\)e. \(\left(a+b\right)-\left(a-b\right)+\left(a-c\right)-\left(a+c\right)=a+b-a+b+a-c-a-c=2b-2c=2\left(b-c\right)\)

f. \(\left(a+b-c\right)+\left(a-b+c\right)-\left(b+c-a\right)-\left(a-b-c\right)=a+b-c+a-b+c-b-c+a-a+b+c=2a\)

Bình luận (0)
Nguyen Thi Huyen
Nguyen Thi Huyen 7 tháng 1 2018 lúc 21:38

a) -a - (b - a - c)

= -a - b + a + c

=[ -a + a] - (b + c)

= 0 - (b + c)

= -(b + c)

d) -(a - b + c) - (a + b + c)

= -a + b - c - a - b - c

= (-a - a) + (b - b) + (c - c)

= (-a - a) + 0 + 0

= -a - a

e) (a + b) - (a - b) + (a - c) - (a + c)

= a + b - a + b + a - c - a - c

= (a - a) - (a + a) + (b + b) - (c - c)

= 0 + 2a + 2b - 0

= 2a + 2b

b) -(a - c) - (a - b + c)

= -a + c - a + b - c

= (-a - a) + (c - c) + b

= [(-a) + (-a)] + 0 + b

= 2(-a) + b

c) b - (b + a - c)

= b - b - a + c

= 0 - a - c

= -a - c

f) (a + b - c) + (a - b + c) - (b + c - a) - (a - b - c)

= 0 - (b + c - a) - (a - b - c)

= 0 - b - c + a - a + b - c

= -b - c + a - a + b - c

= (-b + b) - (c - c) + (a - a)

= 0 - 0 + 0

= 0

Bình luận (1)