Những câu hỏi liên quan
Đào Thu Hiền
17 tháng 1 lúc 0:29

A O B C 1 1 1

Ta có OA = OC = bán kính đường tròn (O)

=> Tam giác OAC cân tại O => \(\widehat{A_1}=\widehat{C_1}\)

Do \(\widehat{O_1}\) là góc ngoài tại O của tam giác OAC

=> \(\widehat{O_1}\) = \(\widehat{A_1}+\widehat{C_1}\) = 2.\(\widehat{A_1}\) hay \(\widehat{A_1}\) = \(\dfrac{1}{2}\).\(\widehat{O_1}\) (đpcm)

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Quang
18 tháng 1 lúc 15:17

A B C O

Xét tam giascOAC cân tại O nên ta có góc \(\widehat{CAO}=\widehat{ACO}\)

mà ta có \(sd \widebat{BC}=\widehat{BOC}=\widehat{OCA}+\widehat{CAO}=2\widehat{CAO}=2\widehat{CAB}\)

vajay ta cos dpcm

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Cho C là một điểm nằm trên cung lớn AB của đường tròn (O). Điểm C chia cung lớn AB thành hai cung AC và CB .chứng minh rằng cung lớn AB có sđ ∠ AB = sđAC + sđCB

Hướng dẫn: Xét ba trường hợp:

Tia OC nằm trong một góc kề bù với góc ở tâm AOB

Cao Minh Tâm
21 tháng 11 2019 lúc 6:39

Trường hợp tia OC nằm trong một góc kề bù với góc ở tâm AOB. Kẻ đường kính AE

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN