Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 18,5 gam  hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều . Sau khi phản ứng  xảy ra hoàn toàn thu được  2,24 lít khí  NO duy nhất ( đktc) , dung dịch Y và còn lại 1,46 gam kim loại không tan. Nồng độ  mol/l của dung dịch HNO3 là:

A. 2,7

B. 3,2

C. 1,6

D. 2,0

Ngô Quang Sinh
3 tháng 11 2017 lúc 9:32

Định hướng tư duy giải

Tư duy đi tắt đòn đầu

=> [HNO3] = 3,2 (M)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 27,75 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 300ml dung dịch HNO3 a (mol/lít). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 2,19 gam kim loại chưa tan. Giá trị của a là

A. 3,2

B. 1,6

C. 2,4

D. 1,2

Ngô Quang Sinh
8 tháng 8 2018 lúc 4:38

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe­3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là:

A. 75,75 gam

B. 89,7 gam

C. 54,45 gam

D. 68,55 gam

Ngô Quang Sinh
13 tháng 12 2019 lúc 4:04

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4  tác dụng với dung dịch HNO3  loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là

A. 75,75 gam

B. 68,55 gam

C. 54,45 gam

D. 89,70 gam

Ngô Quang Sinh
27 tháng 11 2017 lúc 6:50

Đáp án : A

Vì còn dư 0,7g kim loại => đó là Cu => dung dịch muối chỉ có Fe2+ ; Cu2+

Gọi nCu pứ = x ; nFe3O4 = y

Qui hỗn hợp phản ứng về : x mol Cu ; 3y mol Fe ; 4y mol O

Bảo toàn e : 2x + 6y = 3nNO + 8y => 2x – 2y = 0,225

Lại có : mX = 64x + 232y + 0,7 = 30,1

=> x = 0,1875 ; y = 0,075 mol

=> muối khan gồm : 0,1875 mol Cu(NO3)2 ; 0,225 mol Fe(NO3)2

=> mmuối khan = 75,75g

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 61,2g hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng, khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và 2,4g kim loại. Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 137,1.

B. 151,5.

C. 97,5.

D. 108,9.

Ngô Quang Sinh
19 tháng 2 2017 lúc 4:03

Quy đổi X thành các đơn chất: Cu (x mol); Fe (l,5y mol); O2 (y mol) => 64x + 116y = 61,2 - 2,4 = 58,8

Bảo toàn electron ta có: ne cho = ne nhận

Đáp án B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hết 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí NO ( đktc). Thêm từ từ 3,96 gam kim loại Mg vào hỗn hợp X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 224 ml khí NO (đktc), dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là:

A. 9,6

B. 12,4

C. 15,2

D. 6,4

Ngô Quang Sinh
14 tháng 2 2019 lúc 14:28

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,37 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,06 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 6,64 gam

B. 5,68 gam

C. 4,72 gam

D. 5,2 gam.

Ngô Quang Sinh
6 tháng 5 2018 lúc 12:12

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 137,1

B. 151,5

C. 97,5

D. 108,9

Ngô Quang Sinh
2 tháng 5 2017 lúc 12:49

Đáp án B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là ?

A. 151,5

B. 137,1

C. 97,5

D. 108,9

Ngô Quang Sinh
18 tháng 12 2019 lúc 10:26

Chọn đáp án A

Ta có

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN