Những câu hỏi liên quan
ho nguyen anh khoa
16 tháng 12 2020 lúc 19:49

V=0,02m3

D=2700kg/m khối

m=......kg?

D=....N/m khối?

Khối lượng của vật đặc bằng nhôm là:

   D=m:V=>m=DxV=2700x0,02=54(kg)

Trọng lượng riêng của vật đặc bằng nhôm là:

d=10xD=2700x10=27000(N/m3)

Nên khối luong75 cuả vật đặc bằng nhôm:54 kg

        Trọng lượng riêng của vật đặc bằng nhôm:27000 N/m3

Bình luận (2)
Nguyen Yen
26 tháng 12 2020 lúc 10:36

ohoohooho

Bình luận (0)
Phạm Lâm Hoàng
18 tháng 12 2016 lúc 21:27

KL=540

TL=5400

Bình luận (0)
nguyenvankhoi196a
21 tháng 11 2017 lúc 18:10

Khối lượng của chiếc đầm sắt có thể tích là V = 40 dm3 là:M = D x V = 7800 kg/ m3 x 0,04 m3 = 312 kg.Trọng lượng của chiếc đầm sắt là:P = 10 m = 10x312= 3210 N.Đáp án: 312 kg và 3210 N

Bình luận (0)
Phan Quỳnh Giao
11 tháng 12 2017 lúc 9:22

Tính khối lượng và trọng lượng của một thanh nhôm. Biết thanh nhôm có thể tích là 0,2m3 có khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3.

   - Cho biết:

V = 0,2 m3

D = 2700 kg/m3

m = ?

P = ?

                                                                  Gỉai

Khối lượng của thanh nhôm:

        m = D.V = 2700.0,2 = 540 ( kg )

Trọng lượng của thanh nhôm:

        P = 10.m = 10 . 540 = 5400 ( N )

                  Đáp số : a) m = 540 kg

                                b) P = 5400 N

Bình luận (0)
Magic Super Power
5 tháng 1 2017 lúc 18:05

Đổi : 60 dm3 = 0,06 m3

ADCT : m = D . V

Nên khối lượng khối nhôm là :2700 . 0,06 = 162 ( kg )ADCT = P = 10m

=> Trọng lượng khối nhôm là:162 x 10 = 1 620 (N)

Bình luận (0)
ngonhuminh
5 tháng 1 2017 lúc 17:27

Mình tính được nhưng chưa hiểu Khối lương, và trọng lượng là gì?

Bình luận (0)
santa
29 tháng 12 2020 lúc 12:55

Khối lượng của 2m3 nhôm là :

  \(m=D.V=2700.2=5400\left(kg\right)\)

Trọng lượng của 2m3 nhôm là :

  \(P=10m=10.5400=54000\left(N\right)\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Văn Trường
21 tháng 12 2020 lúc 20:12

trọng luợng thanh nhôm là : P=10.m =10.54=540(N)

thể tích thanh nhôm là : 

V=m/D=54/2700=0,02(m3)

Bình luận (0)
꧁вạ¢н☯ℓσиɢ¿
1 tháng 1 lúc 19:53

Tóm tắt

V=3000m3

D=2700kg/m3

m=?

P=?

d=?

GIẢI

a)Khối lượng của vật là:

D=m/V=>m=D.V=3000.2700=8100000 (kg) {số hơi to :>}

b)Trọng lượng của vật là:

P=10m=10.8100000=81000000 (N)

c) Trọng lượng riêng của vật là :

d=10D=10.2700=27000 (N/m3)

hoặc: d=P/V=81000000:3000=27000 (N/m3)

                       Đáp số:a)8100000 kg

                                    b)81000000 N

                                    c) 27000 N/m3

Bình luận (0)
Xyz
10 tháng 12 2020 lúc 17:11

a) Đổi 500 g = 0,5 kg

Pnhôm = 10.mnhôm = 10.0,5 = 5 (N)

b) Ta có \(D_{\text{nhôm}}=\frac{m_{\text{nhôm}}}{V_{\text{nhôm}}}\)

=> \(V_{\text{nhôm}}=\frac{m_{\text{nhôm}}}{D_{\text{nhôm}}}=\frac{0,5}{2700}\approx0,000185m^3=185cm^3\)

Bình luận (0)
Moon
10 tháng 12 2020 lúc 17:28

Tóm tắt :

\(\frac{m=500g}{d=?;V=?}\) 

đổi 500g = 0,5kg 

Trọng lượng riêng của miếng nhôm là :

\(d=10D=10.2700=27000\) (N/m3)

Thể tích của miếng nhôm đó là :

 \(v=\frac{m}{D}=\frac{0,5}{2700}=0,000185\left(m^3\right)\)

đáp số :..

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN