Những câu hỏi liên quan
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 28 tháng 12 2020 lúc 9:17

a)   2Al +  6HCl   →  2AlCl3  + 3H2 

b)    nHCl = \(\dfrac{65,7}{36,5}\)= 1,8 mol

Theo tỉ lệ phản ứng => nAl phản ứng = \(\dfrac{nHCl}{3}\)= 0,6 mol

=> mAl phản ứng = 0,6.27 = 16,2 gam

c) nH2 = 1/2nHCl = 0,9 mol

=> V H2 = 0,9.22,4 = 20,16 lít

Bình luận (0)
Isolde Moria
Isolde Moria 18 tháng 11 2016 lúc 18:04

a)

PTHH : \(SO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CáO_4+H_2O\)

b)

Ta có :

\(n_{SO_2}=\frac{0,224}{22,4}=0,01\left(mol\right)\)

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,01\times1,4=0,014\)

Theo ptpư : \(n_{SO_2}=n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaSO_3}=n_{H_2O}\)

Vậy nCa(OH)2 ( dư ) = \(n_{Ca\left(OH\right)_2\left(bđ\right)}-n_{Ca\left(OH\right)_2\left(pư\right)}\)

\(=0,014-0,001=0,004\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 28 tháng 12 2020 lúc 9:04

a)      CaCO + 2HCl   → CaCl  +  H2O  + CO2

b)      nCaCO3 = \(\dfrac{450}{100}\)=4,5 mol

=> nHCl phản ứng = 4,5.2 = 9mol

<=> mHCl = 9 . 36,5 = 328,5 gam

c) nCO2 = nCaCO3 = 4,5 mol => V CO2 = 4,5 . 22,4 = 100,8 lít

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 28 tháng 12 2020 lúc 9:21

a)  2Al  +  3H2SO4 → Al2(SO4)3   + 3H2

b) nH2 =\(\dfrac{26,88}{22,4}\)=1,2 mol 

Theo tỉ lệ phản ứng => nAl phản ứng = \(\dfrac{nH_2.2}{3}\)= 0,8 mol

=> mAl phản ứng = 0,8.27= 21,6 gam

c) nAl2(SO4)3 = 1/2 nAl = 0,4 mol

=> m Al2(SO4)3 = 0,4. 342 = 136,8 gam

Bình luận (0)

a) 2Al+3H2SO4⟶Al2(SO4)3+3H2↑2Al+3H2SO4⟶Al2(SO4)3+3H2↑

b) mAl=21,6gmAl=21,6g

c) mAl2(SO4)3=136,8gmAl2(SO4)3=136,8g

Giải thích các bước giải:

a) Phương trình hoá học:

2Al+3H2SO4⟶Al2(SO4)3+3H2↑2Al+3H2SO4⟶Al2(SO4)3+3H2↑

b) Số mol H2H2 sinh ra sau phản ứng:

nH2=VH222,4=26,8822,4=1,2molnH2=VH222,4=26,8822,4=1,2mol

Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nAl=23nH2=23⋅1,2=0,8molnAl=23nH2=23⋅1,2=0,8mol

Khối lượng AlAl tham gia phản ứng:

mAl=nAl.MAl=0,8.27=21,6gmAl=nAl.MAl=0,8.27=21,6g

c) Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nAl2(SO4)3=13nH2=13⋅1,2=0,4molnAl2(SO4)3=13nH2=13⋅1,2=0,4mol

Khối lượng muối tạo thành:

mAl2(SO4)3=nAl2(SO4)3.MAl2(SO4)3=0,4.342=136,8gmAl2(SO4)3=nAl2(SO4)3.MAl2(SO4)3=0,4.342=136,8g

 

 

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 6 tháng 7 2016 lúc 10:37

a) PTHH:So2 + Ca(OH)2 \Rightarrow CaSO3 (kt) + H2Ob) n SO2 =112/22400 =0.005 (mol)n Ca(OH)2 =0.7 *0.01 =0.007 (mol)Ca(OH)2 dư và dư : 0.007 -0.005 =0.002 (mol)Theo phương trình hoá học :SO2 + Ca(OH)2 \Rightarrow CaSO3 (kt) + H2O1 mol 1 mol 1 mol0.005 0.005 0.005m CaCo3 =0.005 *120 =0.6 (g)m Ca(OH)2 = 0.002 *74 =0.148 (g)

Bình luận (1)
Đinh Tuấn Việt
Đinh Tuấn Việt 6 tháng 7 2016 lúc 10:47

Theo đề, ta có:

nSO2 = 0,112 / 22,4 = 0,005 mol

nCa(OH)2 = 0,7 x 0,001 = 0,007 mol

a) Ca(OH)2 + SO2 ----> CaSO3 + H2O

b)

theo PT: nSO2 : nCa(OH)2 = 1 : 1

Thực tế: nSO2 : nCa(OH)2 = 0.005 : 0.007 = 5: 7

=> Ca(OH)2 dư và dư 0,007 - 0,005 = 0,002 mol

Khối lượng các chất sau phản ứng

Theo PTPỨ, ta có: nSO2 = nCaSO3 = 0,005 mol

=> mCaSO3  = 120 x 0,005 = 0,6 gam

m Ca(OH)2 dư = 74 x 0,002 = 0,148 gam

Bình luận (0)
huynh thi huynh nhu
huynh thi huynh nhu 11 tháng 7 2016 lúc 15:23

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (2)
khôi Nguyên
khôi Nguyên 3 tháng 9 2016 lúc 14:59

112ml = 0,112l 

700ml = 0,7 l

n SO2 = 0,112/ 22,4 =0,005 mol

n Ca(OH)2 = 0,7 . 0,01 = 0,007 mol

ta có tỉ lệ : n SO2 / n Ca(OH)2 = 0,005 / 0,007 =0,714 < 1 ---> pứ tạo muối CaSO3 

pthh SO2 + Ca(OH)2 ---> CaSO3 + H2O

theo pthh n CaSO3 = n Ca(OH)2 = 0,007 mol

---> m CaSO3 = 0,007 . 120= 0,84 g

Bình luận (1)
Hoàng Lê Bảo Ngọc
Hoàng Lê Bảo Ngọc 6 tháng 9 2016 lúc 20:36

a/ \(Ca\left(OH\right)_2+SO_2\rightarrow CaSO_3\downarrow+H_2O\)

b/ \(n_{SO_2}=\frac{\frac{112}{1000}}{22,4}=0,005\left(mol\right)\) 

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,01\times\frac{700}{1000}=0,007\left(mol\right)\)

Ta có : \(\frac{n_{SO_2}\left(\text{đề bài}\right)}{n_{SO_2}\left(\text{phương trình}\right)}=\frac{0,005}{1}>\frac{n_{Ca\left(OH\right)_2}\text{đề bài}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}\left(\text{phương trình}\right)}=\frac{0,007}{1}\)

=> SO2 phản ứng hết, Ca(OH)2 dư

Do đó \(n_{CaSO_3}=n_{H_2O}=n_{SO_2}=0,005\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CaSO_3}=0,005\times120=0,6\left(g\right)\)

\(m_{H_2O}=0,005\times18=0,09\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)
Hương Yangg
Hương Yangg 6 tháng 9 2016 lúc 20:37

\(n_{SO_2}=\frac{0.112}{22.4}=0.005mol\)

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,7.0,01=0,007mol\)

Pthh: 

SO2 + Ca(OH)2 ----> CaSO3 + H2O

0,005mol                     -> 0,005 mol

Vì Ca(OH)2 dư nên sản phẩm tính theo SO2

Theo pthh: n CaSO3 = 0,005 mol 

=> m CaSO3 = 0,005 . 120 = 0,6 g

Bình luận (0)
oOo_tẤt cẢ đà Là QuÁ KhỨ_ oOo
oOo_tẤt cẢ đà Là QuÁ KhỨ_ oOo 6 tháng 9 2016 lúc 20:47

cám ơn 2 pn Hương Yangg ; Hoàng Lê Bảo Ngọc nhìu

Bình luận (2)
Nguyễn Hoàng Nam

Dẫn luồng hí CO dư đi qua 37,68 gam hỗn hợp X chứa CuO, Fe2O3, MgO, PbO, Fe3O4 nung nóng, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Sục hỗn hợp khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,0 gam kết tủa trắng. a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b. Xác định khối lượng của hỗn hợp chất rắn Y

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 26 tháng 12 2017 lúc 6:13

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,34 ←0,34

CO + O(Oxit) → CO2

Nhận thấy:

nO = nCO2

mX = mO (oxit) + mY

=> mY = 37,68 – 16 . 0,34 = 32,24g

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X ( gồm 3 khí).

Dẫn 1/2 lượng khí X trên hấp thụ hoàn toàn qua dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa.

Dẫn 1/2 lượng khí X trên ( lấy dư so với lượng cần cho phản ứng) qua hỗn hợp chất rắn gồm CuO, Na2O đến phản ứng hoàn toàn.

Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong toàn bộ thí nghiệm

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 27 tháng 11 2018 lúc 9:51

C + 2H2O CO2 + 2H2

C + CO2 2CO

Khí X gồm 3 khí : CO2, H2, CO.

Dẫn ½ lượng X qua dd Ba(OH)2 chỉ có CO2 tham gia phản ứng. Phản ứng thu được kết tủa nên có thể xảy ra các PTHH sau:

CO2 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + H2O

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

Dẫn ½ lượng khí X trên ( lấy dư so với lượng cần thiết) qua hỗn hợp CuO và Na2O có thể xảy ra các PTHH là:

H2 + CuO → t ∘  Cu + H2O

CO + CuO → t ∘  Cu + CO2

CO2 + Na2O → Na2CO3

H2O + Na2O → 2NaOH

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

Chú ý:

sản phẩm H2O sinh ra có phản ứng với Na2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN