Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu được 8,8 gam C O 2  và 5,4 gam H 2 O . Ở đktc 2,24 lít khí A có khối lượng 3 gam. Xác định CTPT của A?

A.  C 2 H 6

B.  C 2 H 4

C. C 3 H 8

D.  C 3 H 6

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 6 tháng 4 2019 lúc 10:33

n O 2 = 11,2/32 = 0,35 mol

n C O 2 = 8,8/44 = 0,2 mol ⇒ n C = 0,2 mol

n H 2 O = 5,4/18 = 0,3 mol

⇒ n H = 2.0,3 = 0,6 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy hợp chất hữu cơ A chỉ có C và H.

Gọi CTTQ của A là C x H y , khi đó ta có:

Vậy CTĐGN của A là C H 3 n

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ n = 30/15 = 2

Vậy A là C 2 H 6 .

⇒ Chọn A.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Đun hỗn hợp gồm ancol A và axit B (đều là chất có cấu tạo mạch hở, không phân nhánh) thu được este X. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và 0,72 gam nước. Lượng oxi cần dùng là 1,344 lít (đktc). Biết tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 6. Công thức phân tử của X là:

A. C3H4O2

B. C6H8O4

C. C3H2O2

D. Đáp án khác

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 13 tháng 3 2019 lúc 9:27

Chọn đáp án A.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 6,72 lít không khí (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 11,82 gam kết tủa và khối lượng dung dịch Ba(OH)2 sau phản ứng giảm 8,1 gam (biết trong không khí oxi chiếm 20% thể tích).

Biết A tác dụng được với NaHCO3 giải phóng CO2. Đun nóng m gam Avới 0,92 gam rượu etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 1,1 gam este. Tính hiệu suất phản ứng este hóa.

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 25 tháng 2 2018 lúc 13:15

A tác dụng với NaHCO3 cho khí CO2 → A: axit CH3COOH

BTKL: m + mO2 = mCO2 + mH2O => m = 1,8

=> nCH3COOH = 0,03

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

0,03                 0,02                 0,0125

=> H = 62,5%

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm: eten, propen,but – 2 – en cần dùng vừa đủ b lít khí oxi ở đktc thu được 5,376 lít CO 2  ở đktc và 4,32 gam nước. Giá trị của b là:

A. 9,24

B. 9,42.

C. 8,064.

D. 2,49

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 21 tháng 7 2017 lúc 8:50

- Bảo toàn nguyên tố O ta có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

   = 0,36(mol)

- Vậy b = 0,36.22,4 = 8,064 lít.

- Chọn đáp án C.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 6,72 lít không khí (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 11,82 gam kết tủa và khối lượng dung dịch Ba(OH)2 sau phản ứng giảm 8,1 gam (biết trong không khí oxi chiếm 20% thể tích). Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A, biết rằng 13,2 gam hơi chất A đo ở đktc chiếm thể tích 4,928 lít hơi.

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 7 tháng 11 2018 lúc 17:46

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam X bằng khí oxi, sau phản ứng thu được 2,24 lít C O 2  đktc và 2,7 gam nước. Hỏi A được cấu tạo từ những nguyên tố hóa học nào. Tính khối lượng từng nguyên tố trong 2,3 gam X.

Ngô Quang Sinh
Ngô Quang Sinh 24 tháng 2 2018 lúc 14:58

Vì A cháy sinh ra C O 2  và H 2 O   nên A chứa C, H, và có thể có O.

Đề kiểm tra Hóa học 8

Bình luận (0)
tran thi phuong
tran thi phuong 10 tháng 2 2016 lúc 19:40

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Đỗ Minh Châu
Nguyễn Đỗ Minh Châu 11 tháng 2 2016 lúc 21:12

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (2)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 27 tháng 3 2019 lúc 11:25

C2H2 + \(\frac{5}{2}\)O2 => (to) 2CO2 + H2O

0.25 0.625 0.5 0.25 (mol)

nCO2 = V/22.4 = 11.2/22.4 = 0.5 (mol);

m1 = n.M = 0.25 x 26 = 6.5 (g);

m2 = n.M = 0.25 x 18 = 4.5 (g);

m1 + m2 = 6.5 + 4.5 = 11 (g);

V = VO2 = n.22.4 = 0.625x22.4=14(l)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN