Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  cùng hướng với  

A. 14 (kg.m/s)            

B. 16 (kg.m/s)                          

C. 12  (kg.m/s)               

D. 15 (kg.m/s)

Vũ Thành Nam
11 tháng 2 2019 lúc 16:24

p 1 = m 1 v 1 = 2.4 = 8 k g . m / s p 2 = m 2 v 2 = 3.2 = 6 k g . m / s

+ Vì v → 2  cùng hướng với v → 1  nên p → 1 ; p → 2  cùng phương, cùng chiều

⇒ p = p 1 + p 2 = 8 + 6 = 14 k g . m / s

Chọn đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ

v 2 →  cùng hướng với  v 1 →

A. 14 (kg.m/s)

B. 8 (kg.m/s)

C. 10 (kg.m/s)

D. 2 (kg.m/s)

Vũ Thành Nam
4 tháng 7 2018 lúc 11:35

Đáp án A.

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  v 2   →  cùng hướng với  v 1 →

A. 14 (kg. m/s)

B. 8 (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s) 

D. 2 (kg. m/s) 

Vũ Thành Nam
29 tháng 4 2019 lúc 12:49

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2   →  ngược hướng với v 1 →

A. 14 (kg. m/s) 

B. 8 (kg. m/s)

C. 10 (kg. m/s)

D. 2 (kg. m/s) 

Vũ Thành Nam
19 tháng 1 2019 lúc 1:55

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng cửa hệ khi v → 2  cùng hướng với   v → 1

A. 14(kg.m/s)                 

B. 8(kg.m/s)                             

C. 10(kg.m/s)                          

D. 2(kg.m/s)

Vũ Thành Nam
14 tháng 6 2018 lúc 1:53

Ta có:   p → = p → 1 + p → 2

+   p 1 = m 1 v 1 = 2.4 = 8 k g . m / s p 2 = m 2 v 2 = 3.2 = 6 k g . m / s

+ Vì v → 2  cùng hướng với v → 1 ⇒ p → 1 , p → 2  cùng phương, cùng chiều

  ⇒ p = p 1 + p 2 = 8 + 6 = 14 k g . m / s

Chọn đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng cửa hệ. Khi v → 2  ngược hướng với v → 1

A. 14(kg.m/s)                 

B. 8(kg.m/s)                             

C. 10(kg.m/s)                         

D. 2(kg.m/s)

Vũ Thành Nam
7 tháng 5 2019 lúc 3:54

+ Vì  V 2 →    cùng hướng với v → 1 ⇒ p → 1 , p → 2  cùng phương, ngược chiều

  ⇒ p = p 1 − p 2 = 8 − 6 = 2 k g . m / s

Chọn đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ

v 2 →  hướng chếch lên trên,hợp với  v 1 →  góc 60 °

A. 14 (kg.m/s)

B.  2 37 (kg.m/s)

C. 10 (kg.m/s)

D. 2 (kg.m/s)

Vũ Thành Nam
19 tháng 2 2018 lúc 3:36

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v 2 →  hướng chếch lên trên hợp với  v 1 →  góc  90 °

A. 14 (kg.m/s)            

B. 16 (kg.m/s)                          

C. 10  (kg.m/s)               

D. 15 (kg.m/s)

Vũ Thành Nam
20 tháng 6 2018 lúc 16:03

+ Vì  v → 2  hướng chếch lên trên hợp với v → 1  góc 90 °  nên  p → 1 ; p → 2    vuông góc

⇒ p = p 1 2 + p 2 2 = 8 2 + 6 2 = 10 k g . m / s

Chọn đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động .Vật 1 có khối lượng 2kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng cửa hệ. Khi v → 2  hướng chếch lên trên, hợp với  v → 1 góc  60 °

A. 14(kg.m/s)                 

B.  2 37 k g . m / s           

C. 10(kg.m/s)                          

D. 2(kg.m/s)

Vũ Thành Nam
14 tháng 7 2017 lúc 5:43

+ Vì v → 2  hướng chếch lên trên hợp với  v → 2 góc 60 °  nên p → 1 ; p → 2  tạo với nhau một góc  60 °

  ⇒ p 2 = p 1 2 + p 2 2 + 2 p 1 p 2 cos α

⇒ p = 8 2 + 6 2 + 2.8.6 cos 60 0 = 2 37 k g . m / s

Chọn đáp án B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN