Những câu hỏi liên quan
Hoàng Thu Trang
Xem chi tiết
B.Thị Anh Thơ
29 tháng 4 2020 lúc 17:25
Câu 1: + Ở kì đầu I của giảm phân : -NST tiếp tục nhân đôi - Giữa các NST cùng cặp xảy ra sử tiếp hợp và trao đổi chéo Ý nghĩa : Tạo nên sự đa dạng và phong phú về mặt di truyền + Ở kì sau I của nguyên phân : - NST kép phân chia đồng đều về 2 cực của tế bào Ý nghĩa : Đảm bảo sau lần phân bào đầu tiên tạo ra 2 tế bào có bộ NST n kép bằng nhau
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Danh Thùy Trúc Bạch
Xem chi tiết
Pham Thi Linh
31 tháng 7 2017 lúc 15:10

+ Ta có: A + T/ G + X = 1.5 \(\rightarrow\) A/G = 1.5 (1)

+ Gen có 3 x 109 cặp nu = A + G (2)

+ Từ 1 và 2 ta có: A = T = 1.8 x 109 nu

G = X = 1.2 x 109 nu

+ Số liên kết H là: 2A + 3G

Bình luận (0)
Văn Trường Nguyễn
2 tháng 7 2018 lúc 11:02
Theo đề: (A+T) /(G+X) = 1,5 <=> 2A/2G = 1,5 <=> A/G = 1,5 (1) N = 3 . 109 cặp nu = 1,5 . 109 nu => A + G = N/2 = (1,5 . 109)/2 = 75 . 107 nu (2) Từ (1) và (2), giải 2 hệ phương trình ta được: G = X = 3 . 108 nu A = T = 45 . 107 nu Số liên kết H là: H = 2A + 3G = 2 . 45.107 + 3.108 = 75.107
Đọc tiếp
Bình luận (0)
huyền
Xem chi tiết
Pham Thi Linh
28 tháng 12 2017 lúc 20:14

* Số nu mỗi loại của gen là:

+ A = T = 20% x 10000 = 2000 nu

+ 2 ( A + G) = 10000 nu \(\rightarrow\) G = X = (10000 : 2) - 2000 = 3000 nu

* Chiều dài của gen là: (10000 : 2) x 3.4 = 17000A0

* Số nu môi trường cung cấp cho gen khi gen nhân đôi 2 lần là:

10000 x (22 - 1) = 30000 nu

Bình luận (0)
Jack Trần
Xem chi tiết
Aeri Kha
19 tháng 7 2018 lúc 16:43

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Bình luận (1)
Aeri Kha
19 tháng 7 2018 lúc 17:22

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Bình luận (0)
Aeri Kha
19 tháng 7 2018 lúc 17:26

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Bình luận (1)
Ngu Văn Người
Xem chi tiết
Thời Sênh
16 tháng 4 2019 lúc 21:12

Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên 1 mạch của gen có số nucleotit loai A bằng số nucleotit loiaj T, số nucleotit loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A, số nucleotit loiaj X gấp 3 lần số nucleotit loại T. Số nucleotit loiaj G của gen là :

A. 560 B. 448 C. 336 d, 224

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (3)
Nờ Mờ
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Anh
15 tháng 9 2017 lúc 8:15

Bài 3: Tổng nu của ADN: N = 75.105. 20 = 150.106 nu.

=> G = X = 35%. 150. 106 = 525. 105 nu

=> A = G = 150.106/2 - 525.105= 225.105 nu.

=> Gcc = Xcc = 525.105. (22 - 1) = 1575.105 nu.

Acc = Tcc = 225.105. (22 - 1) = 675.105 nu

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
15 tháng 9 2017 lúc 8:11

Bài 1: Theo nguyên tắc bổ sung thì A chỉ liên kết với T, G chỉ liên kết với X và ngược lại => ADN này chỉ có 2 loại đơn phân là A và T.

Bài 2: Vì A = T, G = X => A+T/G+X = A/G = 1,5 => A = 1,5G.

Mà A+G = 3.109.

=> A = 18. 108 nu. G = 12.108 nu.

=> H = 2A + 3G = (2.18 + 3.12).108 = 72.188 lk.

Bình luận (0)
Hoi Tran
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Huy Giáp
3 tháng 11 2018 lúc 20:15
Tổng số Nu của gen là: N=\(\dfrac{L.2}{3,4}\)=\(\dfrac{5100.2}{3,4}\)=3000(nu) Ta có:%A=\(\dfrac{600}{3000}\).100%=20% mà %A+%G=50% =>%G=50%-20%=30% Số nu mỗi loại của gen là: A=T=600nu G=X=30%.N=30%.3000=900nu Số chu kì xoắn là:C=\(\dfrac{N}{20}\)=\(\dfrac{3000}{20}\)=150(chu kì) Khối lượng của phân tử ADN là:M=N.300đvC=3000.300=900000(đvC) Số nu mt nội bào cung cấp là: Amt=Tmt=(2x-1).Agen=(22-1).600=1800(nu) Gmt=Xmt=(2x-1).Ggen=(22-1).900=2700(nu)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Lê Thị Hồng Vân
3 tháng 11 2018 lúc 19:46

em mới học lớp 7 thôi

Bình luận (2)
le ngoc anh
Xem chi tiết
Lê Nữ Quỳnh Giang
Xem chi tiết
Lê Nữ Quỳnh Giang
22 tháng 11 2017 lúc 21:19

Giúp mình với ạ. Mình đang cần gấpbatngoyeu

Bình luận (0)
Mai Thị Kiều My
Xem chi tiết
Nhã Yến
26 tháng 11 2017 lúc 20:51

Bài 1:

a) Theo NTBS ,ta có :

A=T=3200(nu)

G=X=6400(nu)

b) - Tổng số nu :

N=(6400+3200).2=19200(nu)

c) -Số nu mỗi loại mtcc:

Amtcc=Tmtcc=3200.(2^2-1)=9600(nu)

Gmtcc=Xmtcc=6400.(2^2-1)=19200(nu)

Bình luận (0)
Nhã Yến
26 tháng 11 2017 lúc 20:55

Bài3:

a) -Ta có :

A+T=1200

-> A=T=600(nu)

-Tổng số nu của gen:

N=600:30%=2000(nu)

-Chiều dài của gen :

L=(2000:2).3,4=3400(Ao)

c) -Số nu mỗi loại mtcc:

Amtcc=Tmtcc=600.(2^1-1)=600(nu)

Gmtcc=Xmtcc=[(2000:2)-600].(2^1-1)=400(nu)

Bình luận (0)
Nhã Yến
26 tháng 11 2017 lúc 21:03
Bài 2: * Gen 1: Ta có : H1 =2A+3G <->2760=2.480+3G ->G=X=600(nu) -Tổng số nu của gen 1: N1=(480+600).2=2160(nu) -Chiều dài gen 1: L1=2160/2.3,4=3672(Ao)* Gen 2: Ta có : H2=2A+3G <->2760=2.480+3G ->G=X=600(nu) - Chiều dài của gen 2: L2=[(480+600).2)/2.3,4=3672(Ao) Vậy, gen 1 có chiều dài = gen 2 Sự chênh lệch là O ăngstron
Đọc tiếp
Bình luận (1)