Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin 

B. metiônin 

C. pheninalanin 

D. glutamin 

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 5 2019 lúc 4:52

Đáp án A

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin

B. metiônin 

C. pheninalanin 

D. glutamin

Đỗ Khánh Chi
29 tháng 11 2018 lúc 8:44

Đáp án A

Axit amin mở đầu ở sinh vật nhân sơ là fMet

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là:

A. Alanin

B. foocmin mêtiônin

C. Valin

D. Mêtiônin.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 9 2017 lúc 6:54

Đáp án B

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin, ở sinh vật nhân thực là Mêtiônin.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là :

A. Alanin 

B. foocmin mêtiônin

C. Valin

D. Mêtiônin

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 9 2019 lúc 12:38

Đáp án B

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin, ở sinh vật nhân thực là Mêtiônin

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin

B. metiônin 

C. pheninalanin 

D. glutamin 

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 7 2018 lúc 18:09

Đáp án A

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

(1) Một mã di truyền luôn mã hoá cho một loại axit amin.

(2) Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

(3) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit hoàn chinh là foocmin mêtiônin.

(4) Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung.

(5) Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì rARN có hàm lượng cao nhất.

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đỗ Khánh Chi
22 tháng 8 2018 lúc 17:26

Đáp án A

sai vì các bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin.

2 đúng.

sai vì ở chuỗi polipeptit hoàn chỉnh, axit amin mở đầu đã bị cắt bỏ.

4, 5 đúng.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực có sự khác nhau về axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi polipeptit. Sự sai khác đó là

A. ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu là foocmin metonin còn ở sinh vật nhân thực là metionin.

B. ở sinh vật nhân thực là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân sơ là metionin.

C. ở sinh vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân thực là valin.

D. ở sinh vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân thực là glutamic.

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 12 2019 lúc 16:49

Đáp án: A

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A. 3’UAX5’

B. 5’AUG3’ 

C. 3’AUG5’ 

D. 5’UAX3’

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 5 2019 lúc 4:15

Đáp án : A

Bộ ba  mã hóa aa trên mARN là 5’AUG3’

=>Theo nguyên tắc bổ sung thì bộ ba  đối mã  trên tARN là 3’ UAX 5’  =

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A. 5’AUG3’ 

B. 3’UAX5’ 

C. 3’AUG5’

D. 5’UAX3’

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 6 2018 lúc 12:47

Đáp án : B

Bộ ba mã hóa trên mARN và bộ ba đối mã trên tARN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với U và G liên kết với X và ngược lại :

 Ở mARN là 5’ AUG 3’  nên ở tARN là 3’ UAX 5’

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN