Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Bắc Ninh, Phúc Yên

B. Phúc Yên, Hải Dương

C. Hải Dương, Nam Định

D. Nam Định, Hưng Yên

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 8 2019 lúc 18:05

Chọn A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Phúc Yên

D. Bắc Ninh

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 9 2017 lúc 13:12

Đáp án: B

B1. Xác định kí hiệu phân cấp quy mô các Trung tâm công nghiệp ở Atlat trang 3 (Kí hiệu chung), có 4 cấp độ.

B2. Căn cứ vào Atlat trang 26, xác định được: Hải Phòng là trung tâm công nghiệp lớn, có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40 – 120 nghìn tỉ đồng (vòng tròn lớn thứ 2).

- Hà Nội là TTCN rất lớn (quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng).

- Phúc Yên, Bắc Ninh là các TTCN trung bình ⇒ có giá trị sản xuất công nghiệp 9 – 40 nghìn tỉ đồng (vòng tròn lớn thứ 3) ⇒ Loại đáp án A, C, D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40  đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội.

B. Hải Phòng.

C. Phúc Yên.

D. Bắc Ninh.

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 7 2017 lúc 4:59

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án: B1. Xác định kí hiệu phân cấp quy mô các Trung tâm công nghiệp ở Atlat trang 3 (Kí hiệu chung)

=> có 4 cấp độ

B2. Căn cứ vào Atlat trang 26, xác định được:

- Hải Phòng là trung tâm công nghiệp lớn => có giá trị sản xuất công nghiệp từ  40 – 120 nghìn tỉ đồng (vòng tròn lớn thứ 2)

=> Chọn đáp án B

- Hà Nội là TTCN rất lớn (quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng).

- Phúc Yên, Bắc Ninh là các TTCN trung bình => có giá trị sản xuất công nghiệp 9 – 40 nghìn tỉ đồng (vòng tròn lớn thứ 3)

=> Loại đáp án A, C, D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Phúc Yên

D. Bắc Ninh

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 12 2019 lúc 6:32

Chọn B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là?

A. Sóc Trăng, Kiên Giang

B. Cần Thơ, Cà Mau

C. Long Xuyên, Kiên Lương      

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 7 2017 lúc 3:41

Giải thích: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, Cà Mau. Các trung tâm còn lại là Sóc Trăng, Rạch Giá, Kiên Lương và Long Xuyên có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng.

Đáp án: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng (năm 2007) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Sóc Trăng, Kiên Giang.

B. Cần Thơ, Cà Mau

C. Long Xuyên, Kiên Lương.

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 2 2019 lúc 11:24

Đáp án B

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng (năm 2007) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, Cà Mau

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng (năm 2007) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Sóc Trăng, Kiên Giang.

B. Cần Thơ, Cà Mau

C. Long Xuyên, Kiên Lương.

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 9 2019 lúc 9:13

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A. Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh

B. Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định

C. Hải Dương, Hưng Yên, Phúc Yên

D. Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 2 2018 lúc 2:50

Chọn B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Đà Nng, Quảng Ngãi

B. Đà Nng, Nha Trang

C. Nha Trang, Phan Thiết

D. Nha Trang, Quy Nhơn

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 6 2017 lúc 14:08

Chọn B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN