Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ sau:

TỈ TRỌNG DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG SO VỚI CẢ NƯỚC NĂM 2011

Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về tỉ trọng diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước năm 2011?

1) Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng về diện tích và sản lượng lúa lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.

2) Đồng bằng sông Cửu Long chiếm trên một nửa diện tích và sản lượng lúa của cả nước.

3) Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng về diện tích và sản lượng lúa nhỏ hơn nhiều so với ĐBSCL.

4) Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 15% về diện tích và 16,5% sản lượng lúa của cả nước

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 4 2018 lúc 9:46

Đáp án: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau đây:

Cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta

Đơn vị: %

Các vùng

2005

2014

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

Cả nước

100,0

100,0

100,0

100,0

Đồng bằng sông Hồng

16,1

17,9

14,4

15,0

Đồng bằng sông Cửu Long

52,2

53,9

54,3

56,1

Các vùng khác

31,7

28,2

31,3

28,9

Dựa vào bảng số liệu trên em hãy cho biết trong giai đoạn 2005 – 2014 tỉ trọng diện tích lúa cả năm của hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước có sự thay đổi theo hướng?

A. Tỉ trọng cả hai vùng đều tăng

B. Tỉ trọng cả hai vùng đều giảm

C. Tỉ trọng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm

D. Tỉ trọng của Đồng bằng sông sông Hồng tăng, Đồng bằng Cửu Long giảm

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 4 2017 lúc 5:25

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2000 và 2005.

Năm

Cả nước

ĐBS Cứu  Long

 

Diện tích (nghìn ha)

Sản lượng (nghìn ha)

Diện tích (nghìn ha)

Sản lượng (nghìn tấn)

2000

7666,3

32529,5

3945,8

16702,7

2005

7329,2

3526,8

3826,3

19298,5

Năng suất lúa của cả nước và đồng bằng sông Cửu Long (tạ/ha) năm 2005 lần lượt là

A. 49 tạ/ha và 50,4 tạ/ha.

B. 48,9 tạ/ha và 50,4 tạ/ha.

C. 47 tạ/ha và 51 tạ/ha.

D. 48,9 tạ/ha và 50 tạ/ha.

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 4 2018 lúc 12:03

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án: - Công thức tính:
Năng suất lúa = Sản lượng/Diện tích (tạ/ha)

- Áp dụng công thức:

+ Năng suất lúa cả nước (2005) = 35826,8/ 7329,2 = 4,89 tấn/ha = 48,9 tạ/ha

+ Năng suất lúa đồng bằng sông Cửu Long (2005) = 19298,5/3826,3 = 5,04 tấn/ha = 50,4 tạ/ha

=> Năng suất lúa của cả nước và đồng bằng sông Cửu Long (tạ/ha) năm 2005 lần lượt là 48,9 tạ/ha và 50,4 tạ/ha

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2000 VÀ 2005

Năng suất lúa của cả nước và đồng bằng sông Cửu Longg (tạ/ha) năm 2005 lần lượt là

A. 49 tạ/ha và 50,4 tạ/ha

B. 48,9 tạ/ha và 50,4 tạ/ha

C. 47 tạ/ha và 51 tạ/ha

D. 48,9 tạ/ha và 50 tạ/ha

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 2 2017 lúc 12:59

Đáp án: B

- Công thức tính: Năng suất lúa = Sản lượng/Diện tích (tạ/ha).

- Áp dụng công thức:

NS lúa cả nước (2005) = 35826,8/ 7329,2 = 4,89 tấn/ha = 48,9 tạ/ha.

NS lúa ĐBSH (2005) = 19298,5/3826,3 = 5,04 tấn/ha = 50,4 tạ/ha.

Như vậy, năng suất lúa của cả nước và đồng bằng sông Cửu Long (tạ/ha) năm 2005 lần lượt là 48,9 tạ/ha và 50,4 tạ/ha.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2000 và 2005

Năng suất lúa của cả nước và đồng bằng sông Cửu Longg (tạ/ha) năm 2000 lần lượt là

A. 42,3 tạ/ha và 42,4 tạ/ha

B. 43,2 tạ/ha và 44,2 tạ/ha

C. 42,4 tạ/ha và 42,3 tạ/ha

D. 43,2 tạ/ha và 42,3 tạ/ha

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 5 2019 lúc 2:51

Đáp án: C

Gợi ý: Năng suất lúa = Sản lượng/Diện tích (tạ/ha).

Giải thích:

- Công thức tính: Năng suất lúa = Sản lượng/Diện tích (tạ/ha).

- Áp dụng công thức:

Năng suất lúa cả nước (2000) = 32529,5/ 7666,3 = 4,24 tấn/ha = 42,4 tạ/ha.

Năng suất lúa ĐBSH (2005) = 16702,7/3945,8 = 4,23 tấn/ha = 42,3 tạ/ha.

⇒ Năng suất lúa của cả nước và đồng bằng sông Cửu Longg (tạ/ha) năm 2000 lần lượt là

42,4 tạ/ha và 42,3 tạ/ha.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

 Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2000 VÀ 2005

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2000 và 2005 là

A. miền.

B. tròn

C. cột.

D. đường.

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 7 2017 lúc 4:46

Đáp án: B

Giải thích: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài → Biểu đồ tròn (cụ thể là mỗi năm 1 hình tròn) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2000 và 2005.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2002

Hỏi năng suất lúa trung bình của Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu tạ/ha?

A. 46,1 tạ/ha

B. 21,0 tạ/ha

C. 61,4 tạ/ha

D. 56,1 tạ/ha

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 1 2018 lúc 7:37

Năng suất lúa trung bình = Sản lượng lúa/ Diện tích trồng lúa

Đáp án: A.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau đây:

Cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta

Đơn vị: %

Dựa vào bảng số liệu trên em hãy cho biết trong giai đoạn 2005 – 2014 tỉ trọng diện tích lúa cả năm của hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước có sự thay đổi theo hướng?

A. Tỉ trọng cả hai vùng đều tăng 

B. Tỉ trọng cả hai vùng đều giảm

C. Tỉ trọng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm

D. Tỉ trọng của Đồng bằng sông sông Hồng tăng, Đồng bằng Cửu Long giảm

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 4 2018 lúc 8:32

Chọn C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2005 VÀ NĂM 2010

Hãy cho biết có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng với diện tích và sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Đồng bằng sông Hồng: diện tích giảm, sản lượng tăng.

2) Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích tăng, sản lượng tăng nhanh.

3) Đồng bằng sông Hồng: diện tích tăng, sản lượng giảm.

4) Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích giảm, sản lượng không tăng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 3 2018 lúc 8:54

Đáp án: B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN