Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người?

1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.

2) Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.

3) Cần giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô để thau chua, rửa mặn cho đất phèn, đất mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

 

4) Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 4 2018 lúc 13:40

Đáp án: C

Giải thích: Các biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người là:

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.

- Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.

- Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về những hoạt động kinh tế của con người gắn với việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

2) Đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao.

3) Kết hợp cây ăn quả với nuôi trồng thuỷ sản.

4) Kết hợp cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản với công nghiệp chế biến

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 10 2017 lúc 15:08

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về những vấn đề cần giải quyết để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Giải quyết nước ngọt trong mùa khô.

2) Duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

3) Sử dựng và cải tạo tự nhiên không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người.

4) Phòng chống các tác hại của lũ trong mùa mưa.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 8 2018 lúc 5:14

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh

A. trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển nghề cá.

B. trồng lúa, cây ăn quả, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

C. trồng cây CN lâu năm, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

D. trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 3 2017 lúc 3:27

Đáp án: D

Giải thích: Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh: trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh

A. trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

B. trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển nghề cá.

C. trồng lúa, cây ăn quả, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

D. trồng cây CN lâu năm, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 7 2019 lúc 16:09

Đáp án: A

Giải thích: Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được găn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh

A. Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

B. Trồng lúa, cây ăn quả, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến

C. Trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

D. Trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển nghề cá biển

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 4 2017 lúc 18:24

Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được găn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.( sgk Địa lí 12 trang 189) => Chọn đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh

A. trồng lúa, cây ăn quả, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến

B. trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển nghề cá biển

C. trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến

D. trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 4 2019 lúc 2:48

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về nguyên nhân dẫn đến phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

1) ĐBSCL có vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

2) Để phát huy những thế mạnh và khắc phục những hạn chế vốn có của đồng bằng.

3) Môi trường và tài nguyên của ĐBSCL đang đứng trước sự suy thoái.

4) Biến đồng bằng thành khu vực kinh tế quan trọng trên cơ sở phát triển bền vững

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 3 2018 lúc 11:52

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Biện pháp nào sau đây không đúng về sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long:

A. xây dựng các hồ chứa nước ngọt là biện pháp thuỷ lợi quan trọng ở vùng.

B. nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô.

C. tạo ra các giống lúa chịu được phèn, mặn.

D. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 3 2018 lúc 15:46

Chọn: A.

 Biện pháp để sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là: nước ngọt vào mùa khô; tạo ra các giống lúa chịu được phèn, mặn; thau chua rửa mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN