Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở tực vật CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

   II. Pha sáng diễn ra ở chất nền lục lạp, pha tối diễn ra ở màng thilacoit  

   III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

  IV.  Giai đoạn cố định COtạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
24 tháng 5 2018 lúc 2:29

Chọn đáp án C.

- I đúng.

- II sai, pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng tích lũy trong ATP và tạo ra NADPH nhờ sắc tố quang hợp nằm trên màng tilacoit.

- III đúng, NADP+ là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử trên màng tilacoit, nếu không có tham gia của NADP+ thì sẽ không xảy ra chuỗi truyền e không vòng, electron sẽ đi về bù lại cho diệp lục a bị mất electron ban đầu và sẽ không xảy ra quang phân li nước.

- IV đúng, ở thực vật CAM có 2 lần cố định CO2, giai đoạn cố định CO2 tạm thời bởi PEP diễn ra ngoài tế bào chất, giai đoạn cố định CO2 thứ cấp bởi RiDP diễn ra trong chất nền lục lạp

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

II. Pha sáng diễn ra ở chất nền lục lạp, pha tối diễn ra ở màng thilacoit

III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

IV.  Giai đoạn cố định CO2  tạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 9 2017 lúc 5:50

Chọn đáp án C.

- I đúng.

- II sai, pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng tích lũy trong ATP và tạo ra NADPH nhờ sắc tố quang hợp nằm trên màng tilacoit.

- III đúng, NADP+ là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử trên màng tilacoit, nếu không có tham gia của NADP+ thì sẽ không xảy ra chuỗi truyền e không vòng, electron sẽ đi về bù lại cho diệp lục a bị mất electron ban đầu và sẽ không xảy ra quang phân li nước.

- IV đúng, ở thực vật CAM có 2 lần cố định CO2, giai đoạn cố định CO2 tạm thời bởi PEP diễn ra ngoài tế bào chất, giai đoạn cố định CO2 thứ cấp bởi RiDP diễn ra trong chất nền lục lạp

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Diễn ra ở chất nền của lục lạp.

III. Diễn ra trước pha tối.

IV. Diễn ra giống nhau ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 12 2018 lúc 5:20

Đáp án D

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, IV, III sai. Vì chất nền lục lạp là nơi diễn ra pha tối

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Diễn ra ở chất nền của lục lạp.

III. Diễn ra trước pha tối.

IV. Diễn ra giống nhau ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Đỗ Khánh Chi
24 tháng 2 2019 lúc 16:34

Đáp án D

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, IV

III sai. Vì chất nền lục lạp là nơi diễn ra pha tối.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 12 2017 lúc 9:45

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 12 2017 lúc 10:09

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, số phát biểu đúng là:

(1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

(2) Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra.

(3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

(4) Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Đỗ Khánh Chi
31 tháng 10 2018 lúc 18:28

Chọn đáp án B.

- Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước: 2H2O ® 4H+ +4e- +O2  

+ Giải phóng Oxi

+ Bù lại điện tử electron cho diệp lục a

+ Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH-, ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, số phát biểu đúng là:

   (1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

   (2) Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra.

   (3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

    (4) Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 12 2018 lúc 16:26

Chọn đáp án B.

- Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước:

     2 H 2 O   ⇒ 4 H + + 4 e -   + O 2                                   

+ Giải phóng Oxi

+ Bù lại điện tử electron cho diệp lục a

+ Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH-, ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, số phát biểu đúng là:

(1). Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp

(2). Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra.

(3). Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp

(4). Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời.

A. 2

B.3

C.4

D.1

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 11 2018 lúc 6:33

Đáp án B

Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, các phát biểu đúng gồm:

(1). Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp à đúng

(2). Phản ứng quang phân li nước xảy ra trên màng tilacoit, tại đây quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp diễn ra. à sai, vì quang phân ly nước xảy ra ở xoang tilacoit

(3). Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp à đúng

(4). Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời. à đúng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN