Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2005 VÀ NĂM 2010

Hãy cho biết có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng với diện tích và sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Đồng bằng sông Hồng: diện tích giảm, sản lượng tăng.

2) Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích tăng, sản lượng tăng nhanh.

3) Đồng bằng sông Hồng: diện tích tăng, sản lượng giảm.

4) Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích giảm, sản lượng không tăng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 3 2018 lúc 8:54

Đáp án: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng s liệu sau:

Diện tích và sản lưựng lúa của Đồng bằng sông cửu Long và cả nước năm 2011

a) Tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2011

b) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2011

c)Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long đối với cả nước

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 7 2017 lúc 3:38

a) Tính tí lệ

Tỉ lệ diện tích và sản lưựng lúa của Đồng bằng sông cửu Long so với cả nước, năm 2011 (%)

b) Vẽ biu đồ

Biu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so vớỉ cả nước, năm 2011

c) Ý nghĩa: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực ln nht nước ta. Việc sn xut lương thực đây không chỉ đm bo nhu cầu lương thực cho cả nước mà còn đ xuất khu tăng nguồn thu ngoại lệ cho đất nước.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả

năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2010 và năm 2015?

A. Diện tích giảm, sản lượng giảm ở Đồng bằng sông Hồng.

B. Diện tích tăng, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.

D. Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 6 2017 lúc 3:17

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG

SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁ NĂM

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

      Theo bảng trên, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005 và năm 2014?

A. Đồng bằng sông Hồng: diện tích giảm, sản lượng tăng. 

B. Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích tăng, sản lượng tăng. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long: tăng sản lượng lớn hơn Đồng bằng sông Hồng. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long: tốc độ tăng diện tích nhanh hơn sản lượng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 5 2019 lúc 17:51

Đáp án: D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau đây:

Cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta

Đơn vị: %

Các vùng

2005

2014

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

Cả nước

100,0

100,0

100,0

100,0

Đồng bằng sông Hồng

16,1

17,9

14,4

15,0

Đồng bằng sông Cửu Long

52,2

53,9

54,3

56,1

Các vùng khác

31,7

28,2

31,3

28,9

Dựa vào bảng số liệu trên em hãy cho biết trong giai đoạn 2005 – 2014 tỉ trọng diện tích lúa cả năm của hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước có sự thay đổi theo hướng?

A. Tỉ trọng cả hai vùng đều tăng

B. Tỉ trọng cả hai vùng đều giảm

C. Tỉ trọng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm

D. Tỉ trọng của Đồng bằng sông sông Hồng tăng, Đồng bằng Cửu Long giảm

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 4 2017 lúc 5:25

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau đây:

Cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta

Đơn vị: %

Dựa vào bảng số liệu trên em hãy cho biết trong giai đoạn 2005 – 2014 tỉ trọng diện tích lúa cả năm của hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước có sự thay đổi theo hướng?

A. Tỉ trọng cả hai vùng đều tăng 

B. Tỉ trọng cả hai vùng đều giảm

C. Tỉ trọng của Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm

D. Tỉ trọng của Đồng bằng sông sông Hồng tăng, Đồng bằng Cửu Long giảm

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 4 2018 lúc 8:32

Chọn C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2000 VÀ 2005

Từ bảng số liệu trên, cho biết đâu là nhận xét không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả nước và ĐBSCL

A. Diện tích và sản lượng lúa cả nước tăng lên nhanh.

B. Diện tích lúa ĐBSCL có xu hướng giảm trong khi sản lượng lúa vẫn tăng.

C. Sản lượng lúa ĐBSCL chiếm 54,2% sản lượng lúa cả nước (năm 2005).

D. Diện tích lúa ĐBSCL chiếm 52,2% cả nước (năm 2005).

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 10 2019 lúc 9:05

Đáp án: A

- Diện tích lúa cả nước giảm (7666,3 xuống 7329,2 nghìn ha), trong khi sản lượng lúa vẫn tăng (32529,5 lên 35826,8 nghìn tấn) ⇒ Nhận xét A. Diện tích và sản lượng lúa cả nước tăng lên nhanh ⇒ Sai.

- Diện tích lúa ĐBSCL có xu hướng giảm (3945,8 xuống 3826,3 nghìn ha) trong khi sản lượng lúa vẫn tăng (16702,7 lên 19298,5 nghìn tấn) ⇒ Nhận xét B đúng.

- Sản lượng lúa ĐBSCL chiếm 54,2% sản lượng lúa cả nước (năm 2005) ⇒ Nhẫn xét C đúng.

- Diện tích lúa ĐBSCL chiếm 52,2% cả nước (năm 2005) ⇒ Nhận xét D đúng.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng s liệu sau:

Tình hình sản xuất lúa ở Đng bằng sông cửu Long, giai đoạn 1985 - 2011

a) Vẽ biu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sn lượng lúa và sản lượng lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1985-2011.

b) Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sn lượng lúa và sn lượng lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cu Long trong giai đoạn trên.

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 8 2017 lúc 4:59

a) Vẽ biu đồ

-Xử lí s liệu

Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sn lưng và sản lưng lúa bình quân đầu người ở Đồng bằng sông cửu Long, giai đoạn 1985 - 2011. (Đơn vị:%)

- Vẽ

Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản ng và sản lưng lúa hình quân đầu người ở Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1985 - 2011.

b) Nhận xét và giải thích

-Diện tích lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng do m rộng diện tích, cải tạo đất, thâm canh, tăng vụ

-Năng suất lúa tăng do áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, sử dụng các ging lúa mới cho năng suất cao, thay đổi cơ cu mùa vụ hợp lí

-Sản lượng lúa tăng do kết quả của việc mở rộng diện tích, tăng vụ và đặc biệt là tăng năng suất

-Sản lượng lúa bình quân đầu người tăng và cao nhất cả nước do sản lượng tăng nhanh và không bị sức ép dân số.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu: 

 BẢNG: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

VÀ CẢ NƯỚC

Sản lượng1995200220102014Đồng bằng sông Cửu Long819,21252,52999,13619,5Cả nước1584,42647,45142,76322,5

Hãy:

a. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

b. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2002 và 2014.

c. Nhận xét sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 6 2019 lúc 10:32

Hướng dẫn trả lời:

a. Áp dụng công thức tính tỉ trọng:

Tỉ trọng thành phần A=Gía trị A100/Tổng số

BẢNG: TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA ĐỒNG BẰNG

SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC

Đơn vị: %

Sản lượng

1995

2002

2010

2014

Đồng bằng sông Cửu Long

51,7

47,3

58,3

57,2

Các vùng khác

48,3

52,7

41,7

42,8

Cả nước

100

100

100

100

b. Vẽ biểu đồ

   - Tính bán kính

   - Vẽ biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUY MÔ VÀ CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SO VỚI CẢ NƯỚC NĂM 2002 VÀ 2014 (%)

Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

c. Nhận xét:

- Sản lượng thủy sản của nước ta tăng qua các năm. (dẫn chứng)

- Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long tăng qua các năm. (dẫn chứng).

- Cơ cấu sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước:

   + Chiếm tỉ trọng cao (dẫn chứng)

   + Có nhiều biến động (dẫn chứng).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN