Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long đồng cấp quy mô với nhau?

A. Cà Mau, Cần Thơ.

B. Cần Thơ, Tân An.

C. Tân An, Cà Mau. 

D. Cà Mau, Mỹ Tho.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 10 2017 lúc 6:23

Đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không đồng cấp quy mô với nhau?

A. Cần Thơ, Cà Mau.

B. Cà Mau, Mỹ Tho.

C. Mỹ Tho, Long Xuyên.

D. Long Xuyên, Rạch Giá.

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2017 lúc 5:50

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau đây chính xác về quy mô các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ đều có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng

B. Các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng

C. Cơ cấu ngành của các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đa dạng hơn ở vùng Đông Nam Bộ

D. Các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ có quy mô lớn hơn các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 10 2017 lúc 17:08

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cần Thơ, Cà Mau

B. Cà Mau, Bến Tre

C. Cần Thơ, Sóc Trăng

D. Cà Mau; Long Xuyên

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 4 2019 lúc 18:30

Chọn đáp án A

Hai trung tâm công nghiệp Cần Thơ và Cà Mau được xếp vào loại trung tâm lớn, những trung tâm còn lại là trung tâm loại vừa. Vậy đáp án là Cần Thơ và Cà Mau.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cà Mau; Long Xuyên

B. Cần Thơ, Sóc Trăng

C. Cà Mau, Bến Tre

D. Cần Thơ, Cà Mau

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 9 2019 lúc 6:58

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cà Mau; Long Xuyên 

B. Cần Thơ, Sóc Trăng

C. Cà Mau, Bến Tre 

D. Cần Thơ, Cà Mau

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 9 2018 lúc 17:13

Chọn D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cần Thơ, Cà Mau

B. Cà Mau, Bến Tre

C. Cần Thơ, Sóc Trăng

D. Cà Mau; Long Xuyên

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 5 2018 lúc 14:02

Chọn đáp án A

Hai trung tâm công nghiệp Cần Thơ và Cà Mau được xếp vào loại trung tâm lớn, những trung tâm còn lại là trung tâm loại vừa. Vậy đáp án là Cần Thơ và Cà Mau.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau đây chính xác về quy mô các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ đều có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng

B. Các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng

C. Cơ cấu ngành của các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đa dạng hơn ở vùng Đông Nam Bộ

D. Các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ có quy mô lớn hơn các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 1 2018 lúc 16:11

Đáp án D

Các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ có quy mô lớn hơn các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn cả?

A. Kiên Lương, Cần Thơ.

B. Cần Thơ, Cà Mau.

C. Cà Mau, Sóc Trăng.

D. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 1 2018 lúc 10:02

Đáp án B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN