Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8

B. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8

C. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9

D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 2 2019 lúc 13:33

Đáp án là B

Năng suất sinh học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/ha
Năng suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/ha
Hệ số kinh tế = 40 : 50 = 0,8

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Một mẫu ruộng ngô đang kết hạt thu được như sau: toàn bộ cây kể cả thân, gốc rễ và lá 0,40 tấn chất khô/ha/ngày ; riêng phần bắp ngô là 0,15 tấn chất khô/ha/ngày. Nếu tách hạt ra thì được 0,05 tấn chất khô/ha/ngày. Giả sử chỉ có hạt là có giá trị kinh tế thì năng suất kinh tế là?

A. 0,15 tấn chất khô/ha/ngày

B. 0,40 tấn chất khô/ha/ngày

C. 0,05 tấn chất khô/ha/ngày

D. 0,60 tấn chất khô/ha/ngày

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 12 2019 lúc 16:48

Đáp án: C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở lúa, năng suất cần đạt là 65 tạ/ha. Biết rằng để thu hoạch 100kg thóc cần 1,6 kg nitơ, hệ số sử dụng nitơ trong đất là 67%, lượng nitơ còn tồn dư trong đất là 29 kg/ha. Nếu dùng đạm KNO3 đế bón cho lúa mùa thì cần bao nhiêu kg để đạt được năng suất trên?

A. 21,5161kg.

B. 17,4963kg.

C. 910,7063kg.

D. 1119,8365kg.

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 5 2019 lúc 3:42

Đáp án C

- Lượng nitơ cần cho 1ha:

(1,6 x 65 x 100)/ 67= 155,2239 kgN

- Lượng nitơ cần bón thêm:

155,2239- 29 = 126,2239 kgN

- Dùng đạm NH4NO3:

(126,2239 x 100)/ 35 = 360,6397 kg

- Dùng đạm KNO3:

(126,2239 x 100)/ 13,8614 = 910,6144kg

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Một ha rừng có khả năng hấp thu bao nhiêu kg khí cacbonic trong một ngày đêm?

A. 300 – 330 kg.

B. 100 – 200 kg.

C. 320 – 380 kg.

D. 220 – 280 kg.

Hà Việt Chương
1 tháng 4 2019 lúc 13:04

Đáp án D

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Một ha rừng có khả năng hấp thu bao nhiêu kg khí cacbonic trong một ngày đêm?

A. 300 – 330 kg.

B. 100 – 200 kg.

C. 320 – 380 kg.

D. 220 – 280 kg.

Hà Việt Chương
10 tháng 8 2019 lúc 14:08

Đáp án: D

Giải thích: (Một ha rừng có khả năng hấp thu 220 – 280 kg khí cacbonic trong một ngày đêm - Phần Có thể em chưa biết SGK trang 57)

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Trong các hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là : A = 200 kg/ha; B = 250 kg/ha; C = 2000 kg/ha; D = 30 kg/ha; E = 2 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được sắp xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự như sau :

Hệ sinh thái 1: A →B →C → E

Hệ sinh thái 2: A →B →D → E

Hệ sinh thái 3: C →A → B → E

Hệ sinh thái 4: E →D → B → C

Hệ sinh thái 5: C →A → D →E

Trong các hệ sinh thái trên, hệ sinh thái bền vững là

A. 1,2.

B. 2, 3.

C. 3, 4.

D. 3, 5.

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 3 2017 lúc 6:52

Đáp án là D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Trong các hệ sinh thái, bậc dinh d­ưỡng của tháp sinh thái đư­ợc kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là: A = 200 kg/ha; B = 250 kg/ha; C = 2000 kg/ha; D = 30 kg/ha; E = 2 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái đ­ược sắp xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự nh­ư sau:

    Hệ sinh thái 1: A ->B ->C -> E

    Hệ sinh thái 2: A ->B  ->D  -> E

    Hệ sinh thái 3: C ->A -> B -> E

    Hệ sinh thái 4: E ->D ->B -> C

    Hệ sinh thái 5: C->A -> D ->E

Trong các hệ sinh thái trên, những hệ sinh thái bền vững hơn các hệ sinh thái còn lại là:

A. 1 và 5 

B. 2 và 3

C. 3 và 4

D. 3 và 5

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 11 2018 lúc 14:20

Trong hệ sinh thái, cấu trúc mạng lưới và chuỗi thức bền vững khi tổng sinh khối của bậc dinh dưỡng sau luôn nhỏ hơn có tổng sinh khối của bậc dinh dưỡng liền trước

Chỉ có D thỏa mãn

=>  Đáp án: D

Bình luận (0)
Linh Đặng Thị Mỹ
9 tháng 8 2015 lúc 21:04

1) Giải

Ta thấy 9ha ứng với 75% phần còn lại :

 Phần còn lại ( hay chính là 100%) sau khi cày được 50% cánh đồng và 3ha là :

9 : 75% = 12 (ha)

 50% cánh đồng là :

12 + 3 = 15 (ha)

 Diện tích cách đồng đó là :

15 : 50% = 30 ( ha)

Đáp số: 30 ha

2)  Giải

50kg nước biển sẽ có 50,6%= 3kg
 khối lượng nước = 47kg.
Để nước biển chứa 3% muối thì số kg muối trong 50kg nước muối = 3.Tổng số kg nước ban đầu và sau khi thêm
Gọi số kg nước sau khi thêm là a . Ta có:
 3 = 3%x(47+a)
 100 = 47+a
a = 53 kg

Bình luận (0)
Trần Đoàn Trí Thức
25 tháng 1 2017 lúc 19:07

câu 1 : Ta thấy 9 ha ứng với 75 % còn lại 

phần còn lại hay còn được gọi là 100% sau khi cày được 50% cánh đồng và 3 ha là

9 : 75 x 100 = 12 ( % ) 

12 + 3 = 15 ( ha )

diện tích cánh đồng đó là 

15 : 50 % = 30 ha 

đáp số 30 ha 

câu 2 : 50 % nước biển sẽ có 50,6 % = 3kg

khối lượng nước bằng 47kg

để biển chứa 3kg muối thì số kg muối trong 50 kg nước muối -= 3 . tổng số kg nước ban đầu và sau khi thêm 

gọi số kg nước sau khi thêm là a  . ta có 

3 = 3%x(47+a)

100 = 47 + a

a = 53 kg

Bình luận (0)
Trần Đoàn Trí Thức
25 tháng 1 2017 lúc 20:56

a , 30 ha 

b , 53 kg

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN