Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1). Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A.1

B.3

C.4

D.2

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 5 2017 lúc 10:42

Đáp án B

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên à đúng

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững à đúng

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm à đúng

(4) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên à đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có bao nhiêu phương án đúng

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 4 2019 lúc 13:48

Đáp án B

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
29 tháng 1 2017 lúc 4:22

Đáp án B

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên. 

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 3 2017 lúc 2:00

Để nâng cao chất lượng cuộc sống thì cần đảm bảo sự đa dạng sinh học, khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí, đảm bảo phát triển bền vững...

Trong các nguyên nhân của đề bài: Các nguyên nhân 1, 2, 3, 4 làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người

(5) là nguyên nhân nâng cao chất lượng cuộc sống, do xây  dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên nhằm đảm bảo sự đa dạng sinh học.

Vậy có 4 nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 2 2018 lúc 6:01

Đáp án B.

Có 4 phương án đúng, đó là (1), (2), (3), (4).

Giải thích:

(1) làm tăng chất lượng cuộc sống.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 8 2019 lúc 8:13

Đáp án D

Ý (1), (2), (3), (4) là nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 4

B. 5

C.  2

D. 3

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 9 2019 lúc 3:19

Đáp án A

Nội dung 1, 2, 3, 4 đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:

(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Sự bất công trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tồn thiên nhiên.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 12 2019 lúc 14:15

Chọn B.

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống con người là: (1) (2) (3) (4)

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người:(1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

(2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

(3) Môi trường ngày càng ô nhiễm.

(4) Sự bất công trong việc sự dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

(5) Xây dựng ngày càng nhiều các khu bảo tổn thiên nhiên.

 

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 10 2018 lúc 6:39

Đáp án D.

 

Ý (1), (2), (3), (4) là nguyên nhân làm suy giảm chất lượng cuộc sống của con người.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN