Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Đường

D. Cột ghép.

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 3 2019 lúc 10:46

Đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 2010

(Đơn vị: tỉ USD)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia giai đoạn 2010 – 2014?

A. Thái Lan tăng ít hơn so với Việt Nam.

B. Các quốc gia đều có xu hướng tăng.

C. Việt Nam tăng ít hơn Xin-ga-po.

D. Việt Nam tăng chậm hơn Xin-ga-po.

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 4 2019 lúc 7:42

Đáp án D

Qua bảng số liệu, rút ra một số nhận xét sau:

- Các quốc gia đều có xu  hướng tăng lên => B đúng

- Thái Lan tăng 54,6 tỉ đô la, Việt Nam tăng 81,6 tỉ đô la, Xin-ga-po tăng 106,6 tỉ đô la

 => Thái Lan tăng ít hơn Việt Nam và Việt Nam tăng ít hơn Xin-ga-po => A, C đúng

- Về tốc độ tăng:

+ Việt Nam, tăng nhanh nhất: (161,3 / 79,7) x 100 = 202,3%

+ Tiếp đến là Thái Lan,  tăng : (280,1 / 225,5) x 100 = 124%

+ Cuối cùng là Xin-ga-po tăng chậm nhất, tăng (577,7 / 471,1) x 100 = 123%

=>  Việt Nam nhanh hơn Xin-ga-po => nhận xét D sai

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

(Đơn vị: USD)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia giai đoạn 2010 – 2014?

A. Thái Lan tăng ít hơn so với Việt Nam

B. các quốc gia đều có xu hướng tăng

C. Việt Nam tăng nhiều hơn Xin-ga-po

D. Việt Nam tăng nhanh hơn xin-ga-po

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 10 2017 lúc 14:02

Đáp án C

Nhận xét:

- Giá trị xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 tăng gấp: 142,7 / 79,7 = 1,8 lần và tăng lên: 142,7 – 97,7 = 63 (tỉ USD)

- Giá trị xuất khẩu của Singapo giai đoạn 2010 – 2014 tăng gấp: 579,0 / 471,1 = 1,2 lần và tăng lên: 579,0 – 471,1 = 107,9 (tỉ USD)

=> Như vậy, xét về tốc độ tăng cho thấy giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh hơn Sigapo (1,8 > 1, 2 lần). Tuy nhiên xét về số lượng, giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng ít hơn Singapo (63 tỉ USD < 107,9 tỉ USD)

=> Nhận xét D đúng

Nhận xét C: Việt Nam tăng nhiều hơn Xin-ga-po là không đúng

Bình luận (0)
Lê Thị Mai Chi

Cho bảng số liệu:

TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2014

                                                                                          (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia, năm 2014 so với năm 2010?

A. Nhật Bản tăng nhiều nhất.

B. Trung Quốc tăng nhanh nhất

C. Hoa Kì tăng chậm nhất.

D. LB Nga tăng ít nhất.

Trần Vương Quang
10 tháng 4 2018 lúc 2:12

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa của nhật bản, giai đoạn 1985 - 2004

Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản giai đoạn 1985 - 2004?

A. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản năm 2004 đạt 61,9 tạ/h

B. Diện tích lúa gạo giảm nhannh hơn sản lượng lúa gạo

C. Diện tích lúa gạo giảm chậm hơn sản lượng lúa gạo

D. Diện tích lúa gạo giảm, sản lượng lúa gạo tăng

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 7 2017 lúc 7:15

Dựa vào bảng số liệu đã cho, áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng = giá trị năm sau / giá trị năm gốc *100 (%)

=> diện tích lúa gạo NB năm 2004 giảm còn 70,4% so với năm 1985 (giảm mất 29,6%) sản lượng lúa gạo NB năm 2004 giảm còn 78,2% so với năm 1985 (giảm mất 21,8%)

=> diện tích lúa gạo giảm nhanh hơn sản lượng lúa gạo

=> nhận xét đúng là Diện tích lúa gạo giảm nhanh hơn sản lượng lúa gạo

=> Chọn đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia, năm 2014 so với năm 2010?

A. Nhật Bản tăng nhiều nhất

B. Trung Quốc tăng nhanh nhất

C. Hoa Kì tăng chậm nhất

D. LB Nga tăng ít nhất

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 11 2018 lúc 7:35

Chọn C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau đây:

 SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ KHỐI LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2012

(Đơn vị: nghìn tấn)

Căn cứ vào bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê ở nước ta giai đoạn 1990 - 2012

A. Sản lượng cà phê nước ta tăng nhanh 10,4 lần 

B. Khối lượng cà phê xuất khẩu tăng nhanh hơn sản lượng cà phê

C. Các năm 1995, 2000, 2002, 2005 sản lượng cà phê sản xuất trong nước nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu

D. Khối lượng cà phê xuất khẩu tăng nhanh 13,7 lần

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 10 2018 lúc 5:38

Đáp án C

Bình luận (0)
Lê Thị Mai Chi

Cho bảng số liệu:

TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ, NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC

NĂM 2010 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia, năm 2015 so với 2010?

A. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc tăng nhanh nhất

B. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kì tăng nhiều nhất.

C. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nhật Bản và Trung Quốc giảm, của Hoa Kì tăng.

D. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kì và Nhật Bản tăng, của Trung Quốc giảm.

Trần Vương Quang
27 tháng 7 2018 lúc 16:42

Đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản lượng cà phê và khối lượng cà phê xuất khẩu của nước ta qua các năm

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016).

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu, trong giai đoạn 1980 - 2014?

A. Sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu tăng không liên tục

B. Sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu tăng liên tục

C. Sản lượng cà phê nhân tăng không liên tục, khối lượng cà phê xuất khẩu tăng liên tục

D. Sản lượng cà phê nhân tăng liên tục, khối lượng cà phê xuất khẩu tăng không kiên tục

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 6 2018 lúc 13:20

Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét đúng về sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu, trong giai đoạn 1980 - 2014 là Sản lượng cà phê nhân tăng không liên tục (có giảm trong giai đoạn 2000-2005), khối lượng cà phê xuất khẩu tăng liên tục

=> Chọn đáp án C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN