Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

  II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

  III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

  IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 12 2018 lúc 4:55

Chọn B

I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O. à đúng

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2. à đúng

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối. à đúng

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng. à sai, pha tối cung cấp ADP và NADP+ cho pha sáng.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

   II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

   III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

    IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng

A. 1

B. 3

C. 4.

D. 2.

Đỗ Khánh Chi
31 tháng 5 2018 lúc 18:06

Đáp án B

   I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O. à đúng

   II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2. à đúng

   III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối. à đúng

          IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng. à sai, pha tối cung cấp ADP và NADP+ cho pha sáng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 12 2017 lúc 9:45

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 12 2017 lúc 10:09

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

   II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

   III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.

   IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
6 tháng 9 2019 lúc 9:11

Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đều đúng → Đáp án D.

- I đúng. Vì chu trình Canvil bị ức chế thì sẽ không tạo ra NADP+. Khi không có NADP+ thì sẽ không diễn ra pha sáng, do đó không giải phóng O2.

- II đúng. Vì oxi được giải phóng ở pha sáng từ quá trình quang phân li H2O.

- III đúng. Tất cả các loài thực vật đều có quang hợp 2 pha.

- IV đúng. Vì CO2 tham gia vào pha tối để tổng hợp C6H12O6

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.
IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
13 tháng 8 2018 lúc 5:27

Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đều đúng.

þ I đúng vì chu trình Canvil bị ức chế thì sẽ không tạo ra NADP+. Khi không có NADP+ thì sẽ không diễn ra pha sáng, do đó không giải phóng O2.

þ II đúng vì oxi được giải phóng ở pha sáng từ quá trình quang phân li H2O.

þ III đúng. Tất cả các loài thực vật đều có quang hợp 2 pha.
þ IV đúng vì CO2 tham gia vào pha tối để tổng hợp C6H12O6

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

  II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

  III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.

  IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 8 2019 lúc 4:26

Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đều đúng → Đáp án D.

- I đúng. Vì chu trình Canvil bị ức chế thì sẽ không tạo ra NADP+. Khi không có NADP+ thì sẽ không diễn ra pha sáng, do đó không giải phóng O2.

- II đúng. Vì oxi được giải phóng ở pha sáng từ quá trình quang phân li H2O.

- III đúng. Tất cả các loài thực vật đều có quang hợp 2 pha.

- IV đúng. Vì CO2 tham gia vào pha tối để tổng hợp C6H12O6.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.

IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 6 2019 lúc 4:56

Chọn đáp án D

Cả 4 phát biểu đều đúng.

þ I đúng vì chu trình Canvil bị ức chế thì sẽ không tạo ra NADP+. Khi không có NADP+ thì sẽ không diễn ra pha sáng, do đó không giải phóng O2.

þ II đúng vì oxi được giải phóng ở pha sáng từ quá trình quang phân li H2O.

þ III đúng. Tất cả các loài thực vật đều có quang hợp 2 pha.

þ IV đúng vì CO2 tham gia vào pha tối để tổng hợp C6H12O6.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.

IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 8 2018 lúc 11:43

Đáp án D

Cả 4 phát biểu đều đúng. → Đáp án D.

I đúng. Vì chu trình Canvil bị ức chế thì sẽ không tạo ra NADP+. Khi không có NADP+ thì sẽ không diễn ra pha sáng, do đó không giải phóng O2.

II đúng. Vì oxi được giải phóng ở pha sáng từ quá trình quang phân li H2O.

III đúng. Tất cả các loài thực vật đều có quang hợp 2 pha.

IV đúng. Vì CO2 tham gia vào pha tối để tổng hợp C6H12O6.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN