Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp  thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Đỗ Khánh Chi
13 tháng 8 2019 lúc 8:18

Chọn C

Vì: Cả 4 phát biểu đưa ra đều đúng.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 12 2017 lúc 9:45

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 12 2017 lúc 10:09

Đáp án D

Các phát biểu đúng về quá trình quang hợp là: I, II

III sai, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit

IV sai, pha tối cung cấp ATP; NADPH

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Diễn ra ở màng tilacoit.

III. Chỉ cần có ánh sáng và có nước thì sẽ diễn ra pha sáng.

IV. Diễn ra trước pha tối và không sử dụng sản phẩm của pha tối

A. 2

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 7 2017 lúc 11:35

Chọn đáp án A.

Có 2 phát biểu đúng là I, II.

III sai vì pha sáng sử dụng NADP+;

ADP và cần sự xúc tác của enzim.

Do đó, có ánh sáng và có nước nhưng

không có NADP+ thì pha sáng

cũng không diễn ra.

IV sai vì pha sáng sử dụng các sản

phẩm NADP+ và ADP của pha tối

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Diễn ra ở màng tilacoit.

III. Chỉ cần có ánh sáng và có nước thì sẽ diễn ra pha sáng.

IV. Diễn ra trước pha tối và không sử dụng sản phẩm của pha tối.

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 10 2018 lúc 14:22

Chọn đáp án A. Có 2 phát biểu đúng, đó là I, II.

x III sai vì pha sáng sử dụng NADP+; ADP và cần sự xúc tác của enzim. Do đó, có ánh sáng và có nước nhưng không có NADP+ thì pha sáng cũng không diễn ra.

x IV sai vì pha sáng sử dụng các sản phẩm NADP+ và ADP của pha tối.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

  II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

  III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

  IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 12 2018 lúc 4:55

Chọn B

I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O. à đúng

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2. à đúng

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối. à đúng

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng. à sai, pha tối cung cấp ADP và NADP+ cho pha sáng.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 7 2018 lúc 8:49

Chọn D.

Giải chi tiết:

Các phát biểu là I,II,III

Ý IV sai vì pha tối không cung cấp glucose cho pha sáng

Chọn D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

   II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

   III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

    IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng

A. 1

B. 3

C. 4.

D. 2.

Đỗ Khánh Chi
31 tháng 5 2018 lúc 18:06

Đáp án B

   I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O. à đúng

   II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2. à đúng

   III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối. à đúng

          IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng. à sai, pha tối cung cấp ADP và NADP+ cho pha sáng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

II. Pha sáng diễn ra ở chất nền lục lạp, pha tối diễn ra ở màng thilacoit

III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

IV.  Giai đoạn cố định CO2  tạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 9 2017 lúc 5:50

Chọn đáp án C.

- I đúng.

- II sai, pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng tích lũy trong ATP và tạo ra NADPH nhờ sắc tố quang hợp nằm trên màng tilacoit.

- III đúng, NADP+ là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử trên màng tilacoit, nếu không có tham gia của NADP+ thì sẽ không xảy ra chuỗi truyền e không vòng, electron sẽ đi về bù lại cho diệp lục a bị mất electron ban đầu và sẽ không xảy ra quang phân li nước.

- IV đúng, ở thực vật CAM có 2 lần cố định CO2, giai đoạn cố định CO2 tạm thời bởi PEP diễn ra ngoài tế bào chất, giai đoạn cố định CO2 thứ cấp bởi RiDP diễn ra trong chất nền lục lạp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN