Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin 

B. metiônin 

C. pheninalanin 

D. glutamin 

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 5 2019 lúc 4:52

Đáp án A

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin

B. metiônin 

C. pheninalanin 

D. glutamin

Đỗ Khánh Chi
29 tháng 11 2018 lúc 8:44

Đáp án A

Axit amin mở đầu ở sinh vật nhân sơ là fMet

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là:

A. Alanin

B. foocmin mêtiônin

C. Valin

D. Mêtiônin.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 9 2017 lúc 6:54

Đáp án B

Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin, ở sinh vật nhân thực là Mêtiônin.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin

B. metiônin 

C. pheninalanin 

D. glutamin 

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 7 2018 lúc 18:09

Đáp án A

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là foocmin mêtiônin

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A. foocmin mêtiônin 

B. metiônin

C. pheninalanin

D. glutamin

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 2 2019 lúc 5:18

Đáp án A

Axit amin mở đầu ở sinh vật nhân sơ là fMet

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

(THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc – lần 1 2019): Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc (KT). Trình tự các axit amin trên chuỗi pôlipeptit như sau:

mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT.

Nếu xảy ra đột biến gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì đoạn pôlipeptit tương ứng được tổng hợp có thành phần và trật tự axit amin như thế nào?

A. mêtiônin - alanin – lizin – lơxin – KT

B. mêtiônin – lizin – valin – lơxin – KT

C. mêtiônin – alanin – valin – lơxin – KT

D. mêtiônin - alanin – valin – lizin – KT

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 11 2019 lúc 5:15

Đáp án C

Protein: mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT

mất 3 cặp nu 7, 8, 9 à mARN: mất aa lizin

à các aa: mêtiônin - alanin – valin – lơxin – KT

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc (KT). Trình tự các axit amin trên chuỗi pôlipeptit như sau: mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT

Nếu xảy ra đột biến gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì đoạn pôlipeptit tương ứng được tổng hợp có thành phần và trật tự axit amin như thế nào?

A. mêtiônin - alanin – lizin – lơxin – KT. 

B. mêtiônin – lizin – valin – lơxin – KT.

C. mêtiônin – alanin – valin – lơxin – KT. 

D. mêtiônin - alanin – valin – lizin – KT.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 12 2019 lúc 2:33

Đáp án C

Protein: mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT

mất 3 cặp nu 7, 8, 9 à mARN: mất aa lizin

à các aa: mêtiônin - alanin – valin – lơxin – KT 

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A. 3’UAX5’

B. 5’AUG3’ 

C. 3’AUG5’ 

D. 5’UAX3’

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 5 2019 lúc 4:15

Đáp án : A

Bộ ba  mã hóa aa trên mARN là 5’AUG3’

=>Theo nguyên tắc bổ sung thì bộ ba  đối mã  trên tARN là 3’ UAX 5’  =

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

(1) Một mã di truyền luôn mã hoá cho một loại axit amin.

(2) Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

(3) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit hoàn chinh là foocmin mêtiônin.

(4) Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung.

(5) Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì rARN có hàm lượng cao nhất.

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Đỗ Khánh Chi
22 tháng 8 2018 lúc 17:26

Đáp án A

sai vì các bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin.

2 đúng.

sai vì ở chuỗi polipeptit hoàn chỉnh, axit amin mở đầu đã bị cắt bỏ.

4, 5 đúng.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN