Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang acid amin foocmin metionin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticodon) là:

A. 5’AUG3’

B. 5’UAX3’

C. 3’AUG5’

D. 3’UAX5’

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 3 2017 lúc 9:02

Bộ ba mở đầu của mARN mã hóa acid amin fMet ở sinh vật nhân sơ là 5’AUG3’

à đối mã của tARN mang acid amin mở đầu bổ sung với codon mở đầu mARN: 3’UAX5’

Vậy: D đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang acid amin foocmin metionin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticodon) là

A. 5’AUG3’

B. 5’UAX3’

C. 3’AUG5’

D. 3’UAX5’

Đỗ Khánh Chi
14 tháng 9 2019 lúc 4:58

Bộ ba mở đầu của mARN mã hóa acid amin fMet ở sinh vật nhân sơ là 5’AUG3’

à đối mã của tARN mang acid amin mở đầu bổ sung với codon mở đầu mARN: 3’UAX5’

Vậy: D đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang acid amin foocmin metionin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticon) là:

A. 5’AUG3’

B. 5’UAX3’

C. 3’AUG5’

D. 3’UAX5’.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 6 2017 lúc 5:37

Đáp án D

Bộ ba mở đầu của mARN mã hóa acid amin fMet ở sinh vật nhân sơ là 5’AUG3’ → đổi mã của tARN mang aicd amin mở đầu bổ sung với codon mở đầu mARN: 3’UAX5’

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A. 3’UAX5’

B. 5’AUG3’ 

C. 3’AUG5’ 

D. 5’UAX3’

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 5 2019 lúc 4:15

Đáp án : A

Bộ ba  mã hóa aa trên mARN là 5’AUG3’

=>Theo nguyên tắc bổ sung thì bộ ba  đối mã  trên tARN là 3’ UAX 5’  =

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A. 5’AUG3’ 

B. 3’UAX5’ 

C. 3’AUG5’

D. 5’UAX3’

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 6 2018 lúc 12:47

Đáp án : B

Bộ ba mã hóa trên mARN và bộ ba đối mã trên tARN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với U và G liên kết với X và ngược lại :

 Ở mARN là 5’ AUG 3’  nên ở tARN là 3’ UAX 5’

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Phân tử tARN mang axit min fomin methionine ở sinh vật nhân sơ có bộ 3 đối mã (anticodon) là

A.  3’UAX5’

B. 3’AUG5’

C. 5’AUG3’

D. 5’UAX3’

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 7 2017 lúc 5:02

aa fomin methionine  ở sinh vật nhân sơ có bộ ba mã hóa là 3’AUG5’ => bộ ba đối mã là 5’UAX3’ 

Đáp án D

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển acid amin metionin là:

A. 5' AUG 3'

B. 3' XAU 5'

C. 5' XAU 3'

D. 3' AUG 5'

Đỗ Khánh Chi
6 tháng 6 2017 lúc 4:39

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển acid amin metionin là 5’XAU3’

   Dựa trên codon (bộ ba mã hóa) mở dầu của mARN là 5’AUG3’ à anticodon/tARN là 3’UAX5’

   Chú ý: (tripiet)/mạch gốc của gen:                 3’______5’

   (codon)/mARN                                              5’______3’

   (anticodon)/tARN                                          3’-5’

   Vậy: C đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển acid amin metionin là

A. 5' AUG 3'

B. 3' XAU 5'

C. 5' XAU 3'

D. 3' AUG 5'

Đỗ Khánh Chi
10 tháng 10 2018 lúc 6:54

Đáp án C

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển acid amin metionin là 5’XAU3’

Dựa trên codon (bộ ba mã hóa) mở dầu của mARN là 5’AUG3’

à anticodon/tARN là 3’UAX5’

 Chú ý: (tripiet)/mạch gốc của gen: 3’______5’

(codon)/mARN                                5’______3’

(anticodon)/tARN                             3’-5’

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển acid amin metionin là:

A. 5' AUG 3'

B. 3' XAU 5'

C. 5' XAU 3'

D. 3' AUG 5'

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 3 2018 lúc 8:56

Bộ ba đối mã (anticodon) của tARN vận chuyển acid amin metionin là 5’XAU3’

   Dựa trên codon (bộ ba mã hóa) mở dầu của mARN là 5’AUG3’ à anticodon/tARN là 3’UAX5’

   Chú ý: (tripiet)/mạch gốc của gen:                 3’______5’

   (codon)/mARN                                              5’______3’

   (anticodon)/tARN                                          3’-5’

   Vậy: C đúng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN