Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào tính chất nào dưới đây?

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm

B. Nguồn gốc sản phẩm

C. Tính chất sở hữu của sản phẩm

D. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 5 2018 lúc 11:41

Chọn đáp án D.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia các ngành công nghiệp thành nhóm A và nhóm B là cách phân loại dựa vào nguyên nhân nào sau đây?

A. Tính chất của sản phẩm

B. Công cụ kinh tế của sản phẩm

C. Việc sử dụng nguyên liệu của ngành

D. Tính chất và đặc điểm sản xuất của ngành

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 1 2018 lúc 13:33

Chọn đáp án C.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào căn cứ

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm

B. Tính chất tác động đến đối tượng lao động

C. Nguồn gốc sản phẩm

D. Tính chất sở hữu của sản phẩm

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 12 2019 lúc 8:20

Đáp án là B

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến dựa vào căn cứ tính chất tác động đến đối tượng lao động

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 3 2017 lúc 17:34

Đáp án là B

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm ngành, đó là công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm , sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành  nào sau đây ?

 

A. Công nghiệp nhẹ , công nghiệp khai thác .


 

B. Công nghiệp nặng , công nghiệp nhẹ.


 

C. Công nghiệp nặng , công nghiệp khai thác.


 

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 7 2018 lúc 6:10

Giải thích : Mục I, SGK/119 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 1 2020 lúc 6:02

Chọn đáp án B.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Đơn vị: tỉ đồng

Năm

2000

2007

Công nghiệp khai thác

53 035,2

141 635,8

Công nghiệp chế biến

264 459,1

1 254 536,2

Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước

18 606,0

73 100,3

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo nhóm ngành công nghiệp của nước ta qua 2 năm trên là:

A. Biểu đồ tròn

B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ cột nhóm

D. Biểu đồ miền

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 5 2019 lúc 14:11

Đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào dưới đây làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp?

A. Dân cư và lao động

B. Thị trường

C. Tiến bộ khoa học kĩ thuật

D. Chính sách

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 7 2017 lúc 2:25

Chọn đáp án C.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất nào dưới đây để phân loại sản xuất công nghiệp thành khai thác và chế biến?

A. Thị trường

B. Tiến bộ khoa học - kĩ thuật

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm

D. Tác động đến đối tượng lao động

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 10 2019 lúc 7:05

Chọn đáp án D.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN